روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

نیروهای امنیتی، در دفاع از مادروطن پاسداران واقعی این کشوراند

پیامدهای بحران طولانی چهل ساله، تاثیر مستقیم بالای زندگی مردم عادی ما و اوضاع در منطقه گذاشته و بحران همه‌روزه از مردم افغانستان قربانی می‌گیرد. به خصوص از هفده سال بدینسو علیرغم حضور هزاران نیروی خارجی و مشارکت بیش از ۴۰ کشور خارجی در جنگ افغانستان اوضاع امنیتی درمنطقه وافغانستان هنوزهم  وخیم ترشده  می رود. بنابرین امروزانگیزه خوب وهمه شمول به برقراری امنیت وتأمین صلح درکشورمیان مردم ما به وجودآمده است. صلح  نیاز جدی مردم افغانستان است که در این روند باید همه‌‌ طرف‌های سیاسی بشمول حکومت حضور داشته باشند.

در روند صلح ضمن گفتگو و مشوره با کشورهای همسایه و‌منطقه و دخیل ساختن این کشور‌ها در پروسه صلح،چنانکه منافع هیچ‌ مملکتی در آوردن صلح، صدمه نبیند. شکل گیری یک اجماع بزرگ احزاب و شخصیت‌های سیاسی در کنار حکومت افغانستان نیزضروریست که آنها  بصورت مستقیم با طالبان در مورد پروسه صلح صحبت و گفتگو کنند. پایان یافتن جنگ افغانستان شاید مطلوب باشد اما نه به قیمت از دست دادن هر چیزی که امریکا به ایجادش در افغانستان از ۲۰۰۱ به بعد کمک کرد. نظیر جامعه مدنی، حقوق بشر،حقوق زن وآزادی بیان و…در افغانستان که حداقل این حق را به زنان ودختران افغانستان داد که به مراکزآموزشی رفته به تحصیلات خودادامه دهند. نیروهای امریکایی افغانستان را ترک خواهند کرد اما آیاتضمینی وجود خواهد داشت که دولت و نظم سیاسی در افغانستان برهم نخورد. نیروهای نظامی کشور ۱۷ سال برای حفظ نظام دموکراسی  جنگیدند و هزینه‌های گزافی پرداختند و یا این که دستاوردهای این نظام در زمینه حقوق زنان و دیگر حقوق شهروندی حفظ شود. درین اواخرحکومت وحدت ملی باتعریف دقیق ازدوست ودشمن خط مشی درشت کشور را واضح ساخت. نیروهای جان فدای کشور دفاع ازمادر وطن را سرلوحه وظایف خویش قرارداده مسئولان درجه اول کشور  ازآنان حمایت می نمایند.حکومت وحدت ملی جان فدایی نیروهای امنیتی را احترام گذاشته درقدم نخست توجه خاص خودرا برای تمویل ، تجهیز وآموزش عالی نیروهای کشور مبذول داشته است. رئیس جمهوردر مراسم تقدیر از منسوبین قول اردوی عملیات خاص گفت نیروهای امنیتی افغانستان به‌سوی خودکفایی در حرکت اند و این نیروها صلح گذرا را نخواهند پذیرفت. صلحی می خواهیم که در آن نقش نیروهای امنیتی و دفاعی ما واضح و آشکار بوده باشد. برای رسیدن به صلح با تدابیر پیش رفته و اشتباهات گذشته را تکرار نخواهیم کرد.

نیروهای امنیتی افغان نیروهای یک روزه، یک ساله و یک دهه و یک نسل نیست، بلکه نیروهایی اند که برای صدها نسل مبارزه می‌کنند.رئیس جمهور خطاب به نیروهای امنیتی گفت تا زمانی که صلح می‌آید، شما مسئولیت جنگ را دارید و هیچ‌گونه تأخیری در آن نمی‌آید. شما فرزندان صادق کشور هستید و در رگ‌های شما خون قهرمانان کشور در جریان است و نمایندگی آنان را می‌کنید، زیرا مبارزه شما برای افغانستان آزاد باعزت و سربلند است و هر افغان بالای شما افتخار می‌نماید. اگر چهل‌سال قبل تدابیر می‌بود افغانستان به بحران و نابسامانی نمی‌رفت. ما عقل داریم و با تدبیر به پیش می‌رویم و آنچه را انجام می‌دهیم که عزت کشور در آن مصئون باشد. وفا، تعهد و قربانی شما اصل مهم است و هیچ‌کسی حق انتقاد بالای شما را ندارد. او با اشاره به اظهارات شیرمحمد عباس استانکزی رئیس  پیشین دفتر طالبان در قطر گفت: “آنانی که دیگران او را به زور به مذاکرات می‌کشانند، در خصوص از هم‌پاشی شیران ما صحبت نکنند، اگر این‌قدر شهامت دارند، به جای انتحار و انفجار در میدان جنگ، زور آزمایی کننداین اظهارات رئیس جمهورکشوردر حالی مطرح می شود که شیرمحمد عباس استانکزی رئیس پیشین دفتر طالبان در قطر پس از انجام مذاکرات شش روزه اخیر با نمایندگان امریکا و توافق روی چارچوب کلی مذاکرات گفته بود در صورتیکه نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شوند، نهادهای اردو، پولیس و امنیت ملی باید منحل شوند. این نهادها از سوی امریکایی ها ساخته شده اند و برای گروه طالبان قابل قبول نیستند. امرالله صالح، دررابطه به اظهارات خیال پردازانه نماینده طالبان گفته است که قوای مسلح افغانستان مدافع عزت، ارزش‌های معنوی و مادی کشور مااند. این‌که طالب خواستار اضمحلال قوای مسلح دولت افغانستان است، جای تعجب ندارد؛ زیرا همه می‌دانیم جسم و فکر طالب وسیله‌یی است در اختیار دشمن دیرینۀ خارجی افغانستان که به همگان معلوم است.او با ادبیات تند مذاکره روی انحلال قوای مسلح افغان را «خواست شیطانی» دانسته که کمتر از ارتداد و کفرگویی نیست. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که ایالات متحده امریکا تلاش‌هایش را به منظور کنار آمدن با گروه طالبان و آغاز مذاکرات صلح با این گروه را، طی ماه‌های اخیر شدت بخشیده است. درحالی که قدرت‌گیری طالبان و هر جریان افراطی مذهبی دیگر برای افغانستان خطرجدی است زیرا جلو پیش رفت اجتماعی و فرهنگی افغانستان را می‌گیرد و هم این گروه‌ها می‌توانند از سوی قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی مورد استفاده قرار بگیرند و افغانستان را به میدان جنگ قدرت‌های بزرگ تبدیل کنند. این گروه‌ها چالش بزرگ در برابر دولت‌داری و تقویت نظام سیاسی در افغانستان، نیز هستند. بنابرین مردم  از نیروهای امنیتی کشور می خواهند باتصمیم قاطع وارادهخلل ناپذیردرتامین امنیت سراسری کشور بذل مساعی نمایند. درمقابل تهدیدات امنیتی دشمنان داخلی وخارجی چون کوه استوار بوده پلان ها، تبلیغات وتوطئه های آنان را نقش بر آب نمایند.زیرا دشمنان مردم افغانستان باعقده مندی که ناکامی خودرا  دربرهم زدن امنیت کشور به تجربه گرفته اند ، این بار از آمادگی بیشتر برای رونق تزویر ، نفاق ،ایجادفاصله میان اقوام واقشار مختلف ، تخریب وویرانی  کشورما  داد سخن میزنند. باید نیروهای امنیتی ماباهوشیاری کامل برای دفع وطرد حملات دشمن تلاش نموده ،پلان ودسایس بیگانه گان را درنطفه خنثی سازند.   این نیروهای امنیتی است که از متن جامعه برخواسته ، دردوآلام مردم خودرا باجان وپوست لمس می نمایند. چون درهمه حالات زندگی درمیان مردم خود بوده اند  از حوادث طبیعی گرفته تاحالات جنگ ،انتحاروانفجار همه وهمه یارو یاور یک دیگر اند. زمانی که نیروهای امنیتی خودرا ازمردم خودبیگانه بدانند ومردم هم به نیروهای امنیتی خود باور نداشته باشند ،پس هیچ فرد ویا نیروی خارجی به حال این مردم دل سوزی نخواهندداشت. 

به فکر سلامتی وامنیت شان درین کشور نخواهندبودوهیچ مجبوریتی هم نخواهندداشت تابرای رفاه مردم بیگانه جان خودرا از دست بدهند. پس باید گفت که مردم به نیروهای امنیتی کشور خود باورداشته واین نیروها به پشتیبانی مردم خود اشد ضرورت دارند. زیرا این دو باهم لازم وملزوم یکدیگراند.  گذشت زمان این واقعیت را ثابت وآشکار می سازد که تجهیز عقیده وی نیروهای کشور درقدم نخست با انگیزه وعقیده دفاع از مادروطن مشروعیت نظام مردمی پشتوانه وحدت ملی ویک پارچگی کشور شرط نخست پیروزی دریک کشور است. بعد نحوه سرمایه گذاری برای تمویل وتجهیز  نیروهای امنیتی کشور. زیرا طی مدت بیشتر از ده سال که قوای امنیتی کشورهای دوست درافغانستان به سرمی بردند وبا قوت تمام درراستای برقراری امنیت تلاش بی شایبه نمودند. مردم عزیزما آنچنان که دردو دور پروسه انتخابات حماسه آفریدند وشهامت خودرا به سطح جهان به نمایش گذاشتند ، اکنون درهمکاری وپشتیبانی از نیروهای امنیتی شان وفاداری شان را به اثبات خواهند رساند . نیروهای امنیتی کشور باید بدانند این حماسه آفرینی  را که به قیمت جان درخاطره ها تداعی کرده اند دست کم نگرفته باید ازآن پاسداری نمایند. قابل یادآوری است اگر سرمایه گذاری طی ۱۳ سال گذشته که بالای نیروهای رزمی بین المللی درافغانستان صورت گرفت ؛ چهارم حصۀ آن اگر صرف هزینه تسلیح وتجهیز نیروهای امنیتی کشور می شد، امروز نیروهای امنیتی توان
آن راپیدامی کردندکه دشمن را حتادرکوه پایه های افغانستان نابودمی نمودند. این جغرافیا منحیث یک کشورباثبات ودارای نیروی رزمی فعال درمنطقه عرض اندام می نمود. از جانب دیگر پدیدۀ شوم تروریزم را نه تنها درداخل کشورمحو ونابود می ساختند،  بلکه لانه های آن را باهمکاری متحدین مبارزه علیه تروریزم درخارج از کشور نیز نابود می کردند. همچنان  همکاروهمگام بانیروهای بین المللی درسایر نقاط منطقه وجهان حضور فعال وگستردۀ را تبارزمی دادند. بدین اساس عضوفعال وغیر محتاج درخانوادۀ بین المللی احراز موقعیت نموده  همیاری خودرا باکشورهای کمک کننده درمجامع بین الملل اعلام می نمودند . بناءً جامعه جهانی شانس آن را دارد تادر تقویه، تجهیز وتسلیح قوت های هوایی وزمینی امنیتی کشور باردیگر سرمایه گذاری نمایند، تاثمرۀ آن که همانا برچیدن گلیم تروریزم ، ایجاد فضای صلح وسلم درافغانستان واحیای ساحۀ امن وامان درمنطقه وسایر نقاط جهان است به آن نایل آیند.ازسوی دیگرایتلاف جهانی اگر می خواهند واقعاً ازدردسر گروه های افراطی القاعده، طالب وداعش درامان بمانند وامنیت عام وتام را درافغانستان ومنطقۀ آسیابه وجود آورند، لانه ها وحامیان این گروهای دهشت افگن را درجاه های که اکنون تثبیت شده است هدف قرارداده وازمیان بردارند. تازمینه صلح وسلم درمنطقه به وجود آید وانسان هایی که درین منطقه زیست باهمی دارند چندصباحی را درآرامش تام به
 سربرند.

میم- نون

ممکن است شما دوست داشته باشید