روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

نگرانی مشرانو جرگه از آلودگی هوای شهر کابل

درجلسه دیروز مشرانوجرگه به ریاست فضلهادی مسلمیار رئیس مجلس، فرمان تقنینی رئیس جمهوری درموردضمیمه شماره(۳) قانون اصول محاکمات تجارتی، تصویب و روی مسایل جاری کشور بحث شد.

به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر، فرمان تقنینی شماره ۳۵۱ رئیس جمهوردرمورد ضمیمه شماره(۳) قانون اصول محاکمات تجارتی که درکمیسیونهای مربوطه مورد مطالعه قرارگرفته بود، توسط رئیس واعضای کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه به جلسه ارائه وبه اتفاق آرا تصویب شد.

اعضای مجلس، موضوع تجاوزجنسی بریک دخترده ساله را دریکی ازمدارس درولایت بادغیس شرم آور، درد ناک وخلاف تمام ارزشهای حقوق بشری واسلامی خواندند و گفتند حکومت هرچه زودترعاملان این جنایت نابخشودنی وظالمانه را شناسایی وعلناً مجازات کنند وافزودند که فرهنگ معافیت وعدم پیگیری جدی همچوقضایای زشت باعث افزایش چنین جنایات قبیح می شود ومراجع عدلی وقضایی بایدعاملان این همه قضایایی جرمی را علنی مجازات کنند.

سناتوران پیروزی حسین بخش صفری، ورزشکار رشته ورزشی مختلط رزمی را دربرابرحریف روسی اش درمسکوو اهدای (جایزه قهرمان صحت) به داکترمحمد نوروزحقمل را در لندن از دستاوردهای بزرگ برای مردم افغانستان خواندند وفیصله کردند که ازایشان درمشرانوجرگه تقدیرشود.

درجلسه اعضای مجلس احتمال آتشبس یک هفته یی میان گروه طالبان وایالات متحده امریکا را با شک نگریستند و گفتند، درحالیکه صلح وآتش بس دایمی یک نیازعمده واساسی برای کشوراست، باید جزئیات این توافق برای مردم نیزروشن شود. سناتوران تصریح کردند که هرگونه گفت وگوها وتوافقات مقطعی وپشت پرده آنهم بدون حضور، موافقت ونقش دولت افغانستان هیچ سودی ومعنایی ندارد. حتی میتواندعواقب خطرناکتری درقبال داشته باشد، طوریکه دراین اواخردرولایات بلخ، هلمند، غزنی وتخار تلفات نیروهای دفاعی وامنیتی کشوردررویدادهای گوناگون افزایش یافته است، درحالیکه مردم خواهان آتشبس دایمی هستند.

درجلسه مشرانو جرگه گفته شد که دراین اواخرشاهراه کابل- پروان شدیداً نا امن شده است وعابران مصونیت ندارند، چنانچه چند روزقبل دوقومندان جهاد ومقاومت ولایت کاپیسا درنزدیکی منطقه ماشین آب ولسوالی قره باغ ترورشدند که تاکنون برای رفع این معضل وجلوگیری ازافزایش جرایم جنایی درشهرکابل تدابیرقابل قبول اتخاذ نشده است.

درجلسه باردیگرازشدت آلودگی هوای کشندۀ شهرکابل ابرازنگرانی جدی شد وتاکید به عمل آمد که نهادهای ذیربط به خاطررفع این معضل تدابیرلازم را که بتواند درکوتاه مدت مفید واقع شود، طرح وتطبیق نمایند.

ممکن است شما دوست داشته باشید