روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

نهال شانی در کاهش آلودگی هوا نقش به سزایی دارد

اگر ما نیک بیندیشیم غرس نهال و سرسبز ساختن محیط تنها و تنها وظیفه کشاورزان نیست، بلکه هر انسانی مسئولیت دارد، کنار سرک ها، پارک ها و اطراف شهر خود را با غرس نهال زیبا سازد. گذشتگان ما برای ترویج این روش نیک جهت حفظ محیط زیست نهال غرس کردند و ما در سایه آن می نشینیم و از میوه و سایه آن مستفید می گردیم و یک این روش از بهترین رسوم و فعالیت های نیک جوامع بشریست پس چه زیبا است که رسم نیاکان خویش را یکبار دیگر زنده ساخته و با شاندن یک نهال برای خود و یکی برای دیگران.

محیط زیست خویش را سرسبز و هوای آن را گوارا سازیم.

غرس نهال به معنی سرمایه گذاری در طبیعت می باشد. سرمیه گذاری یی که هیچ گاه زیان ندارد، ولی مفیدیت بیشتر دارد برای انسان ها، حیوانات و تمام زنده جانها با غرس نهال جلو افزایش آلودگی هوا گرفته می شود. بناءً یک نهال برای خود و یکی برای دیگران و محیط زیست خویش غرس نماییم تا باشد محیط زیست خویش را سرسبز و هوای آنرا گوارا نمده باشیم.

محمد نعیم نوابی

ممکن است شما دوست داشته باشید