روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

نعمت الله بارکزی:روند تثبیت کرایه از فعالیت دست فروشان ادامه دارد

شاروالی کابل منحیث نهاد بزرگ خدماتی در هر شرایط جهت عرضه خدمات شهری برای شهروندان گام بر می دارد از جمله خدمات تنظیفی و سرسبزی بدون وقفه از سوی این نهاد صورت می گیرد با پیروزی امارت اسلامی علاوه از تسریع روند خدمات تنظیفی و توقف ساخت و سازهای غیر قانونی این نهاد تصمیم گرفت تا سرک های مسدود شده در سطح شهر را از وجود موانع کانکریتی پاکسازی و به روی شهروندان بازگردانید. جهت وضاحت بیشتر موضوع خبرنگار روزنامه ملی انیس مصاحبه ای را با نعمت الله بارکزی رئیس نشرات آگاهی عامه و سخنگوی شاروالی کابل انجام داده است که تقدیم خوانندگان عزیز روزنامه ملی انیس می گردد.

موصوف در رابطه به پلان پروژه های انکشافی سال مالی ۱۴۰۱ شاروالی کابل که اخیراً به ارزش (۴۸۱۱۳۱۷۶۹۴) چهار میلیاردو هشتصدویازده میلیون و سه صدو هفده هزاروشش صدو نودو چهار افغانی برای اجرای ۱۸۱ پروژه ترتیب و منظور شده است به خبرنگار روزنامه ملی انیس معلومات داده گفت: امور باقی مانده تعدادی از پروژه های عام المنفعه سال مالی ۱۴۰۰ و همچنان نوسازی تأسیسات و پروژه های جدید عام المنفعه سال مالی ۱۴۰۱ شامل است و شاروالی کابل از عموم شهروندان می خواهد تا در قسمت اجرای پروژه ها که مالکیت آن را خود شهروندان دارد با شاروالی کابل همکاری داشته باشند.

وی اظهار داشت: امور پروژه های باقیمانده از سرگرفته شده است که کار عملی شماری از پروژه ها جریان دارد و از شماری دیگری نیز آغاز می شود و برخی از پروژه های جدید پس از طی مراحل تدارکاتی اقدام به اجرای کار عملی آنها نیز می شود.

وی علاوه کرد: ساخت سرک ها، تنویر سرک ها، ساخت پیاده روها، کانال ها، آبروها، پل ها و پلچک ها، پارک ها و ساحات سبز، خریداری ماشینری و تجهیزات، حفر چاه های عمیق برای آبیاری ساحات سبز، عرضه خدمات بهتر تنظیفی و سرسبزی دیزاین تعداد از پروژه ها، بهسازی و ترمیم سایر تأسیسات شهری و ساختمان های اداری تعداد از دفاتر ریاست های شاروالی کابل و دیگر مسایل مرتبط به مدیریت بهتر شهری را احتوا می کند. پرسونل شاروالی کابل برای توسعه و انکشاف پایدار و مدیریت بهتر شهری سعی و تلاش دوامدار دارند تا سهولت های بهتر اجتماعی و شهری را برای شهروندان بیشتر از پیش فراهم نمایند.

بارکزی اضافه کرد: توزیع کراچی های غیر متحرک و میز کار برای فعالیت مصؤن دست فروشان در سطح شهر که این کراچی ها از سوی شاروالی کابل به منظور ایجاد نظم زیبایی شهری و فعالیت دست فروشان طراحی و دیزاین گردیده است که تا کنون در حدود ۵۰۰۰ دست فروش از این نوع کراچی ها استفاده می کنند که برای آنها در نقاط مزدحم و بازارها در نواحی مختلف توزیع گردیده که این پروسه ادامه دارد از جمله در حدود ۱۱۰۰ دست فروش نظر به نوع فعالیت شان در سه کتگوری تثبیت کرایه شده اند. و روند تثبیت کرایه از فعالیت دست فروشان نیز روی بدست می باشد. در شهر کابل نظر به شرایط اقتصادی احتمالاً ۸۴۰۰۰ دست فروش وجود دارد.

سخنگوی شاروالی کابل افزود: در بخش خدمات تنظیفی روزانه به طور اوسط ریاست تنظیف شاروالی کابل قادر به جمع آوری و انتقال ۱۸۰۰ تن متریک زباله از سطح شهر کابل شده است که ماهانه حدود ۴۳۲۰۰ تن متریک زباله را از سطح شهر کابل جمع آوری و انتقال داده است.

طی نه ماه گذشته ریاست تنظیف شاروالی کابل به مقدار تقریبی ۳۸۸۸۰۰ تن متریک زباله را از نواحی مختلف شهر کابل جمع آوری و به بیرون از شهر در ساحه دفن زباله ها ( گذک دوم) انتقال داده است.

بارکزی گفت: با پیروزی امارت اسلامی علاوه از تسریع روند خدمات تنظیفی و توقف ساخت و سازهای غیر قانونی و خلاف مجوز رهبری این نهاد تصمیم گرفت تا سرک های مسدود در سطح شهر را از وجود موانع کانکریتی پاکسازی نماید از جمله ساحات کارته سه، کارته چهار، سرک دارالامان، سرک های شهرنو قلعه فتح الله، کلوله پشته، تایمنی، خیرخانه و دیگر نقاط شهر کابل از وجود موانع کانکریتی پاکسازی گردیده که این برنامه استقبال شهروندان را نیز در پی داشت.

بارکزی تسریح نمود: عواید شاروالی کابل که منبع چرخش دستگاه خدماتی این نهاد است و تصمیم رهبری شاروالی کابل بر این شد تا مقروضین شاروالی کابل که سال ها برای پرداخت عواید این نهاد بی اعتنایی داشتند مجبور ساخته شوند تا عواید این نهاد را پرداخت نمایند که از جمله برخورد قانونی شاروالی کابل با موتر فروشان ساحه قصبه قابل یاددهانیست که ۱۱۵ موتر فروشی مقروض مهرولاک و مسدود شده که خوشبختانه تعداد آن حاضر شدند تا مقروضیت شان را پرداخت نمایند.

به همین منظور ۲۰ جایداد شاروالی کابل از طریق پروسه شفاف داوطلبی به کرایه داده شد که از این مدرک در حدود ۱۰۰ میلیون افغانی نیز عواید به حساب شاروالی کابل جمع آوری گردیده است.

سخنگوی شاروالی کابل تأکید داشت: در بخش پروژه های عمرانی نیز توجه صورت گرفته است که از انجام کار قیریزی سرک جوار حوزه یازدهم تکمیل کار یک کیلومتر سرک اصلی نساجی بگرامی و ساخت سرک های فرعی پروژه امنیت آغاز ، کار سرک های بلاک هفتم و هشتم پروژه احمدشاه بابا مینه ساخت سرک جنازه جای تپه سرای شمالی و ادامه سرک برچی تا شاهراه کابل کندهار و ساحات پیاده روهای اطراف پارک زرنگار و بهسازی راه رو زیرزمینی طی چهار ماه گذشته صورت گرفته است.

بارکزی می گوید: در بخش مبارزه با آلودگی هوا علاوه از برگزاری بزرگترین برنامه آگاهی دهی که در آن نمایندگان اصناف مختلف شهر و رسانه های جمعی اشتراک نموده بودند تفتیش و کنترول و چگونگی نصب فلتر تصفیه دود در سیستم مرکز گرمی بلند منزل ها و شهرک ها در سطح شهر کابل رویدست گرفته شده بود که با متخلفین محیط زیستی برخورد جدی و قانونی صورت گرفت و جهت جلوگیری از آلودگی هوا شهر کابل طی چند ماه اخیر از سوی شاروالی کابل سیستم مرکز گرمی و تسخین ۱۰۰۴ بلند منزل بررسی شده که ۷۰۴ بلند منزل مرکز گرمی داشته است و بیشتر از ۵۵۰ بلند منزل به نسبت عدم نصب فلتر مهرولاک شده است که این روند ادامه دارد.

به منظور جلوگیری از وقوع بحران غذایی و کاهش فقر در سطح شهر کابل برنامه کار در در بدل گندم برای بیشتر از ۴هزار تن از مردان و زنان در ۲۱ ناحیه شهر کابل چندی قبل آغاز یافته بود که طی ۲۵ روز در نتیجه علاوه از ایجاد اشتغال زایی بیش از سیصد کیلومتر طول آبروهای مسدود چاکسازی شده و از جانب دیگر برای خانواده ها نیز در خصوص تفکیک زباله ها به تعداد ۴۰۴۲۰۰ خانه آگاهی دهی صورت گرفت و از طریق این برنامه به تعداد ۲۴۴۴ تن نفر مرد برای پاک کاری کانال ها و آبرو های سطح شهر کابل گماشته شده بودند و همچنان ۱۶۵۴ تن خانم در بخش آگاهی عامه از طریق خانه به خانه برای خانواده ها تفهیم نمودند تا در مدیریت زباله ها شاروالی کابل را همکاری نمایند و مسولیت پذیری داشته باشند برای مدیریت آب های سطحی مسیر های مسدود کانال بزرگ و آبگیری وزیرآباد که متأسفانه با ریختن انواع از زباله از سوی بعضی شهروندان بی پروا مسدود گردیده بود و قسمت های از اطراف این کانال غصب گردیده بود نیز پاک کاری و لوله کشی گردیده و به موارد غصب آن رسیدگی صورت گرفت.

سخنگوی شاروالی کابل گفت: اخیراً در قسمت نظم بازارها و تنظیم فعالیت دست فروشان برای کاهش ازدحام و نظم بخشیدن زندگی شهری نیز تلاش برنامه های حمایتی و تقویتی رویدست است. از جمله کنترول نرخ مواد اولیه در بازار ها رعایت حفظ الصحه محیطی در ساحه فعالیت اصناف پاکسازی اشتهارات و لوحه هایی که خلاف موازین اسلامی بود و نیز مسولان نواحی شاروالی کابل فعالیت های چشمگیری داشته است.

وی افزود: شاروالی کابل مسولیت بیش از ۳۰ مورد عرضه خدمات شهری را بر دوش دارد که برای بهبود وضعیت و بلند رفتن سطح رضایت شهروندان تلاش ها و مسولیت پذیری ها مسولان این نهاد تقویت گردیده است.

در بخش آگاهی عامه برای تقویت قانون پذیری شهری خصوصاً تحقق نظام اسلامی و شرعی که محتوانی آن رفاه اجتماعی و زندگی سالم شهری است و شاروالی کابل در راستای سرسبزی بهتر شهر سعی و تلاش دوامدارد و شهروندان کابل با سبزپوشان شهر خود همکار باشند. شاروالی کابل در فصل نهال شانی ۱۴۰۱ بیش از ۲۵۰ هزار اصله نهال و ۱۰۰ هزار گل زینتی را در شهر کابل غرس نموده است که لازم است همه در حفظ و مراقبت فضا سبز و درختان سهم خود را که وجیبه ملی و اخلاقی است بجا نمایند تا شهر کابل به یک شهر سرسبز و شگوفا مبدل گردد.

بارکزی افزود: شاروالی کابل مکلف به زیر ساخت های ترافیکی سطح شهر کابل است که از جمله ساخت سرک، بهسازی چهارراهی ها نصب علایم ترافیک جدا سازی خط و سیر مسیر وسایط و ساخت پیاده روها از جمله وظایف عمده ما می باشد که ریاست انسجام امور ترافیک و ترانسپورت عامه شهری در شهر کابل در مجموع حدود ۶۴ چهارراهی را تثبیت نموده که نیاز جدی به اشارات ترافیکی دارد که از جمله ۴۰ چهارراهی که قبلاً در آن بعضی تأسیسات مورد نیاز اشارات ترافیکی نصب گردیده بود اما به دلایل متعدد همچون عدم تنظیم و مراقبت دوامدار استهلاک تجهیزات اشارات ترافیکی سرقت تجهیزات ترافیکی از چهارراهی ها عدم وجود سیستم تخنیکی مجرب عدم دسترسی به تجهیزات مورد نیاز در داخل افغاسنتان و موارد دیگر غیر فعال گردیده بود که اینک شاروالی کابل با ایجاد ریاست انسجام امور ترافیک و ترانسپورت عامه شهری و استخدام انجنیران مجرب و ورزیده کار فعال سازی مجدد اشارات ترافیکی و رویدست گرفته است و بدین منظور چهارراهی های شهر کابل به دوبخش تقسیم شده است که چهارراهی های که به سیستم هوشمند اشارات ترافیک مجهز می شوند در این مجموعه از چهارراهی ها ۳۵ چهارراهی مزدحم شهر کابل شامل است که کار قرار داد آن با شرکت هندی مایکروترانس امضأ گردیده است و تنها افتتاح ال سی قرار داد باقیمانده است که افتتاح ال سی قرار داد بستگی به تکمیل کار چهارراهی ها ازحالت دایروی به نقاط دارد که دیزاین تمامی ۳۵ چهارراهی تکمیل و کار بهسازی ۱۲ چهارراهی آن تکمیل گردیده است.

بارکزی در اخیر گفت: نرخ نامه کمیسیون جلوگیری از افکار و کنترول قیم مواد اولیه به اساس نرخ نامه شماره ۷ مورخ ۲۳/۹/۱۴۴۳ کمیسیون موظف روز شنبه مورخ ۱۴/۱۰/۱۴۴۳ با در نظر داشت تغییرات در قیمت های تیل و گاز مایع در سطح شهر کابل نرخ تعداد چهار قلم مواد شامل صنف تیل و گاز مایع تعدیل گردیده و تمام اصناف مکلف اند تا نرخ‌نامه را در چشم دید مشتریان نصب نمایند در صورت تخلف با مختلفین برخورد قانونی صورت می گیرد آنگاه حق شکایت را ندارند و همشهریان عزیز در صورت هر گونه تخلف به ریاست تنظیم مارکیت های شاروالی کابل واقع دهن باغ تعمیر ناحیه دوم مراجعه نموده و یا به شماره های ۰۷۹۵۸۸۰۸۸۰ به تماس شوند.

محمد نعیم نوابی

 

ممکن است شما دوست داشته باشید