روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

نرگس مهمند: مردم باید در کمپاین نهالشانی سهم بگیرند

شاروالی کابل همه ساله به منظور سرسبزی و بهبود محیط زیست کمپاین نهال شانی را در نقاط مختلف شهر کابل راه اندازی می کند. امسال نیز در نظر دارد تا چهار صد هزار درخت و نهال را در سطح شهر کابل غرس نماید خبرنگار روزنامه ملی انیس صحبتی را با نرگس مهمند سخنگوی شاروالی کابل در این زمینه انجام داده که نشر می گردد.

نرگس مهمند سخنگوی شاروالی کابل به ارتباط کمپاین نهال شانی بهاری در شهر کابل گفت: شاروالی کابل به خاطر سرسبزی حدود ۲۸ پارک در ۲۲ ناحیه شهر کابل را بازسازی کرده است.

کمپاین نهال شانی به تاریخ دهم حوت سال روان در تپه وزیر محمد اکبر خان شهر کابل رسماً آغاز گردید است این کمپاین در ساحات مختلف دیگر شهر کابل ادامه دارد و قرار است امسال چهار صد هزار درخت و نهال در نقاط مختلف شهر کابل غرس شود.

 از جمله این نهال ها حدود دو صد هزار درخت و دو صد هزار دیگر آن نهال می باشد که اکثراً در تپه ها ، گلدان ها و پارک های شهر کابل غرس می شود.

شاروالی کابل کوشش می کند تا این نهال ها را در ساحاتی غرس نماید تا مقاومت بیشترداشته باشدچون اکثراً از درخت ناجو و نهال های دیگر استفاده می کنیم.

وی به ارتباط حفظ و مراقبت نهال های غرس شده در سطح شهر کابل گفت: امسال شاروالی کابل به خاطر مراقبت بیشتر و خوبتر از نهال های غرس شده برنامه های‌را روی دست دارد تا بتواند به طور خوب تر از درخت ها و نهال ها مراقبت نماید.

شاروالی کابل سیستم جنراتوری‌را به سیستم برقی تبدیل کرده است این کار می تواند در مراقبت از درخت ها و نهال ها اثرگذار باشد.

در صورتی که شهروندان کابل با شاروالی کابل همکاری نکنند این اداره نمی تواند تمام سطح شهر کابل را سرسبز بسازد. اگر هر شهروند ما یک-یک نهال را غرس کند نه تنها صحت خود را بلکه صحت نسل های بعدی را نیز ضمانت خواهیم کرد. پس بیاید در کمپاین نهال شانی یک-یک نهال را در نزدیک خانه های خویش غرس کند  تا شهر سرسبز و دور از آلودگی هوا داشته باشیم.

متأسفانه طی سال روان مشکل آلودگی هوا در شهر کابل بیشتر بود. مردم در کمپاین نهال شانی باید سهم بگیرند تا سال آینده یک شهر سرسبز داشته
باشیم.

همچنان شاروالی کابل به تنهایی نمی تواند نهال ها را به صورت درست مراقبت کند در اکثر ساحات نهال ها از سوی شاروالی کابل غرس می شود اما بسیار بی رحمانه از سوی بعضی از هموطنان ما قطع می شود که این عملکرد زحمت و مصرف شاروالی کابل را دو چند می سازد.

 شاروالی کابل اکثراً این نهال هارا در قوریه های ولایت ننگرهار نگهداری می کند و از آنها حفظ و مراقبت می شود زمانی که هوا در شهر کابل بهتر می گردد شاروالی کابل نهال ها را به منظور غرس به شهرکابل انتقال می دهد.

این درحالی است که وزارت زراعت،آبیاری و مالداری کشور گفته است که امسال در کمپاین نهال شانی بهاری بیش از دو میلیون اصله نهال غیر مثمر در سراسر کشور غرس می شود.

از سویی هم امسال نیز به اساس حکم رئیس جمهور کشور، ۲۰ حوت مصادف به روز ملی کمپاین نهال شانی نیز نام گذاری گردید است که در کمپاین نهال شانی امسال تمام ادارات دولتی کشور سهم فعال خواهند داشت.

خواجه نصیراحمد صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید