روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

ناماه وارده

قابل توجه وزارت محترم کار و امور اجتماعی!

در زمره ریاست های متعدد وزارت محترم در مرکز و ولایات کشور یکی هم بنام ریاست خزینه تقاعد (خورد و بورد چل ول فساد اداری) متقاعدید در مرکز می باشد. مطابق جدول توزیع شده معاشات ریاست محترم در سال ۱۳۹۷ متقاعدین وزارت معادن و پترولیم از اول اسد الی ۱۰ اسد سال جاری بایست معاشات سال ۱۳۹۷ خویش را اخذ می نمودند، اما متأسفانه با مراجعه هر بار از اول اسد الی ۱۰ اسد به بانک مربوط و خزینه تقاعد، ریاست موصوف دلیل میآورند که تخصیص نبوده و شما در برج سنبله سال جاری از بانک مربوط اطلاع حاصل نمائید.

از جریان موضوع معلوم می گردد که ترتیب جدول به تاریخ معینه هم تقلب و فریب دادن یک تعداد متقاعدین بی واسطه و بی پول می باشد. در حالیکه پول تخصیص مستحقین داخل جدول را به کسانی تادیه می نمایند که با واسط و امر فوق العاده ریاست محترم همراه است. متقاعدینیکه باید معاشات خود را در وقت و زمانش مطابق جدول اخذ می نمودند به تعویق انداخته می شود.

کمیشن کاران مربوط را در شعبات ریاست موصوف و در دهلیزها، همه به چشم سرمشاهده کرده می توانند که ازیک شعبه به شعبه دیگر اسناد متقاعدین بدون نوبت را در دست داشته فعالیت می نمایند و با مشتری خود نظر به ضرورت گوشمال می نمایند و حتا متقاعدین بدون نوبت بعضاً خود شان در دهلیز ها اعتراف می نمایند که بادادن یک مبلغ معین موافقه شده و کار های شان را کمیشن کاران پیش می برند.

اما متقاعدینیکه بدون از پول سالانه تقاعد کدام عاید دیگر ندارند و بدون واسطه و وسیله می باشند سلی محکمی بروی خود میخورند و معطل امروز و فردا نموده و از دکاکین هم مقروض می شوند.

اما کسانیکه بدون نوبت از پول تقاعد مستفید می گردند یا توان مالی خوب دارند و یا هم از خارج کشور تشریف آورده اند به اصطلاح عامه از(چربوی سرشکمه) مستفید می گردند.

با تأسف باید اظهار نمود که کمیشن کاران مربوط بعد از صرف نان چاشت بخاطر رضای خداوند«ج» نه بلکه برای نشان دادن صداقت و راستی خویش وضو گرفته در دهلیز ها و یا شعبات مربوط جای نماز ها را هموار و با پاچه های پردیده و بالا ادای نماز می نمایند، در حالیکه بالای جا ی نماز حساب قبل از ظهر را به دل جمع و تفریق نموده و در عاید بعد از ظهر نیز تصمیم و پلان گذاری می کنند.

اگر یکی از این کمیشن کاران را با اسناد دست داشته متقاعد بدون نوبت گرفتار نمایند، سرچشمه فساد در اداره مذکور بدست خواهد آمد. این بود درد دل یک مامور متقاعد بیچاره رنج کشیده وزارت محترم معادن و پطرولیم که اجرا آت فوق ریاست موصوف را با چشم سرمشاهده و به گوش شنیده است.

با احترام

انجنیر «توخی»

ممکن است شما دوست داشته باشید