روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

منافع ملی را ارجحیت دهید

شرایط کنونی، کشور نیاز به همگرایی، همدیگرپذیری و همدلی دارد که با تطبیق چنین اندیشه ها و انگیزه ها در جامعه، میتوانیم وحدت و همبستگی ملی، همچنان ثبات سیاسی و نظامی در کشور را تقویت بخشیم، زیرا افغانستان در چندین دهه گذشته، شرایط سخت و دشواری را سپری نمود و هنوز که هنوز است این شرایط با تمام مشکلاتش ادامه دارد و ما هر روز شاهد یتیم شدن کودکان، بیوه شدن زنان و داغدار شدن مادران، پدران،خواهران و… هستیم.

هرچند که حکومت پیشین، پیش از بیست بار بخاطر برقراری صلح، ثبات و ختم جنگ در افغانستان، دروازه همسایه جنوبی ما پاکستان را دقلباب نمود و حکومت وحدت ملی هم تا سرحدی ارائه بسته پیشنهادی صلح بدون قید و شرط و آتش بس یکطرفه با گروه طالبان پیشرفت، اما با تأسف باید گفت که الی اکنون نتیجه قابل لمسی را در این راستای ندیده ایم، گاه به نشست های بیرونی و گاهی هم به نشست بین الافغانی دل می بندیم و امید خود را از دست نمی دهیم، اما حالا به این باور رسیده ایم، هرچند ادامه جنگ نه تنها به ضرر افغانستان، بلکه به ضرر کشور های منطقه نیز می باشد، اما هستند کشور های که جنگ در افغانستان را به نفع خود میدانند و در ظاهر امر همنوایی خود را به روند صلح اعلام و درباطن به طبل جنگ در این کشور می گوبند.

ولی اینکه چگونه از این وضعیت عبور و رسم تمکین را عوض نماییم تا طمع شیرین صلح را بچشیم، بهتر است علاوه بر تأمین هرچه بیشتر وحدت و همبستگی ملی برحمایت نظام و برنامه های جامع آن، همچنان استحکام پایه های حکومت وحدت ملی فکر کنیم نه اینکه با استفاده از زمان به یار گیری های سیاسی و صف بندی های حزبی بپردازیم.

یقیناً استقبال گرم شهروندان کشور از معاون نخست رئیس جمهور، از سفر ترکیه به کابل، این مسأله را واضح  و روشن ساخت که رهبران حکومت وحدت ملی از جایگاه و منزلت خاصی در میان اقشار جامعه برخور دار اند و با استفاده از این موقف، می توانند با پشت پا زدن برمسایل نه چندان مهم به فکر برقراری صلح، ثبات، ایجاد اشتغال و تطبیق پروژه های ملی و منطقوی شوند و در تبانی با دیگر سران حکومت، این چالش ها را مهار و بحران کنونی را کنترول نمایند تا کشتی توفان
زده ما به ساحل مقصود برسد.

روی این اساس مردم افغانستان از رهبران احزاب سیاسی، جهادی و شخصیت های مطرح و اثر گذار در قضایای افغانستان، انتظار دارند که منافع ملی را برمنافع شخصی، قومی وحزبی ترجیع داده با تفاهم و مشوره باهم به تمام قضایای کشور رسیده گی نمایند.

ممکن است شما دوست داشته باشید