روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

معین امورجوانان: برنامه هایی را که در رابطه به جوانان برگزار می کنید در هماهنگی با معینیت جوانان باشد

داکترکمال سادات معین امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ دیروز دردیدار با  مسئول دفترکانترپارت درافغانستان  برهماهنگی بیشتر امور مربوط به جوانان، تاکید کرد.

به گزارش آژانس باختر، دراین دیدارداکترسادات دررابطه به برنامه های معینیت امور جوانان صحبت کرد و از مسئول دفتر متذکره خواست که برنامه هایی را که دررابطه به جوانان برگزارمیکنند درهماهنگی با معینیت امورجوانان تنظیم و تطبیق کنند.

همینگونه مسئول دفترکانترپارت درافغانستان، درکنارآن که از همکاری های آن نهاد با معینیت امورجوانان وعده همکاری داد   خاطرنشان کرد که  برنامه هایی را که دررابطه به جوانان برگزار میکنند، با معینیت امورجوانان هماهنگ خواهند کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید