روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

معرفی کتاب ؛ تحصیل و قضاوت در تلاطم روز گار( از نماز گاه تا دانشگاه وازقضاوت تا هجرت)  همگانی شد

  نویسنده: سخی صمیم

 ویرایش: محمد رضا تمیم 

 صفحه آرا : محمد عارف عزیز

 ناشر : مولف

 طرح جلد: علی یعقوبی

 شماره گان ۱۰۰۰ جلد

جنگ هفتاد و دوملت همه را عذر بنه

چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند

  “حافظ”

روشنیی قضاوت

” پدرود ” با درود دوستانه ، رو به من کرد وگله یی در میان نهاد که ،چرا به ” تحصیل وقضاوت در تلاطم روزگار ” ، اثرارزشمند آقای سخی صمیم  نگاهی نیفکنده ام ؟ ومن ، که قبل از سخن او در این روند ، با نظری صمیمانه ، نوشته ی جناب “سخی صمیم “را به ستایش گرفته بودم ، کتابش در نظرم خیلی انگیزنده آمد.

چراکه نوشته ی وی در ترازوی قضاوت ، دید نوینی است که از ورای ارزشهای عدلی ، آن را در سیر زندگی وشاهین انصاف ، با جلوه های حقوق اسلامی ، نگرشی کاملاً بدیع یافته ام .

” قضاوت ” واژه ی باارج وهمه گیر وانسانیی است ، که با دست آویزی بدان ، قضاوت کنند ه ، حقیقت را دریافته ونیز آنها یی که در پی پیدایی این اصل می باشند ، خیلی هم به آسانی ، حق از دست رفته  خویش را به نیکویی در
می یابند . تمیز حق از باطل ، جداکردن زشت از زیبا ، تفکیک نادرست از درست وبه نما آوردن اصالت پاکیزگیها ، در تشعشعی از روشنیی “قضاوت ” متجلی می گردد.در این مسیر چه بسا گامهایی که به پیش نهاده شده وچه بسا کارهایی که به جاگردیده  ونشانه هایی هم ، با قلم وبا قدم ، نظر گیر میا فتد که هرکدامی از آن ها در جای خودش مورد توجه می تواند بود اما قضاوت با آیینه نمایی قانون در پرتو ارزشهای والایی که باورمندی عام را از چشم انداز عقیده ( رهنمود های پاکیزه ی اسلامی ) در کلیت برزندگی عام مسجل می کند راهکار سالم قضاوت کننده ( قاضی) می باشد . در این روند  از پیش تنظیم شده‎یی (قانون ) که مسیر ( داور) را معیین می گرداند سبب استواری کامل فکر عاملانه قاضی در برابر ترازوی داد می گردد ، تا حقیقت را با سلامت کلی آن در جای راستینش بگذارد . این راهی است سخت دشوار گذار وپر از خطر ، که گذربدان سو ، رونده  آگاه وره شناس آزموده یی را سزد.

وقتی که کتاب ” تحصیل وقضاوت در تلاطم روزگار ” را به نگرش گرفتم به یکبارگی ، بی هیچ تردیدی به این اصل پی بردم که کار انگیزنده و استخوان سوزآ قای” سخی صمیم” در نگارش وتدوین آن ، پاسخگوی همان نکته یی است که بدان سخت می اندیشیدم .

این کتاب ، نمایشگر سیر دورانیی است که نویسنده آن با سر بر آوری از نخستین پایگاه زندگی نگاهش را هوشیارانه بر افق حیات بخیه می زده است .

“تحصیل وقضاوت در تلاطم روزگاز ” را که آقای سخی صمیم در چهار بخش ( از نمازگاه تا دانشگاه – و- از قضاوت تا هجرت )  به نگارش در آورده است ،  چهار بعدی از زندگیی وی را به نمایش می آورد که با چی فراز و فرود هایی رویا روی می گردیده وچی سایه روشن هایی از پدیده های زمان همراهی اش کرده است .  آن همه نگرش واین همه نگارش چون جلوه گاه هایی مینمایند که در چار چوبه ی حیات به عینیت متجلی کننده ی وی می شوند  از همین رو کوشیده است که در این نبشتار هیچ گوشه یی از زندگیی آگاهانه خویش را مختفی نگذارد وبا برون کردن حقایق از پرویزن ذهن در بازنمایی نمایه های از دست رفته همگام با خواننده ی کتابش باشد .

در این روند وی همچون ” ژان ژاک روسو” بیانگر حقایقی می شود ، که با اعترافات خویش در برابر همه با چهره ی راستین خود میایستد .” تحصیل وقضاوت در تلاطم روزگار ” کتابی است که در بازنمایی ارزشهای ” داور ی” واقعیت ها را با آیینه نمایی قانون ، در پرتو داشته های حقوقی ، به نمایش می آورد .

 در این راستا کوشش ارجناک جناب ” سخی صمیم ستایش برانگیز بوده وکتاب ” تحصیل وقضاوت در تلاطم روزگار ” وی هم ، برای خوانندگان نیازمند آن سودمند پنداشته می شود . با این توفیقی که همراهی اش می کند ، موفقیت های روز افزون او را می خواهم تا دایمی مشعله دار راه قضاوت بماند .

استاد زرینگر

ممکن است شما دوست داشته باشید