روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

معاون سخنگوی ریاست جمهوری: حکومت وحدت ملی درروند صلح  صادق است

شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری دیروز دریک نشست خبری گفت که حکومت وحدت ملی  با اعلام فهرست مذاکره  کننده گان با طالبان  نشان داد که  نسبت به روند صلح  درکشور صادق ومتعهد می باشد .

به گزراش خبرنگار آژانس باختر : اوهمچنان دراین کنفرانس  خبری  از تعهد جامعه جهانی  درقبال صلح افغانستان به رهبری افغان ها نیز یاد کرد وگفت  که حکومت وحدت ملی  ازطالبان نیز می خواهد تا دراین روند صادق باشند .

اوبا تاکید گفت که حکومت وحدت ملی برای مذاکرات با طالبان پیش شرط ندارد .

اوباصراحت  گفت که تلاش  های  داکتر زلمی خلیلزاد ، شورای عالی صلح افغانستان وسایر کشور ها درگفت وگو های صلح  افغانستان  نقش تسهیل کنده دارند  مذاکرات صلح  به نیابت  حکومت  و مردم افغانستان با مخالفان تاثیرگذارنخواهد بود.

مرتضوی با اشاره به طرح صلح  که از جانب  حکومت  افغانستان  ارایه  شده گفت که اجماع منطقه یی  درمورد صلح افغانستان به رهبری افغان ها وجود دارد زیرا صلح مالکیت افغان ها می باشد .

مرتضوی همچنان گفت که جامعه جهانی  درنشست  ژنیو از کارکرد  های دولت افغانستان ستایش کردند  و حکومت افغانستان متعهد است تا بیشتر کارکند .

در نشست ژنیو که به نحوی حساب دهی حکومت افغانستان از عملکردش به جامعه جهانی بود، در رابطه به صلح، خودکفایی اقتصادی، اصلاحات، عملی شدن تعهدات حکومت و پیشرفت‌ها در بخش‌های مختلف در افغانستان بحث شد.

در این نشست خبری شمع روزخان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه  گفت: دراین کنفرانس اتحادیه اروپا ۴۷۴ میلیون دالر کمک با افغانستان اعلان کرد که این پول در بخش‌های دولت سازی، اصلاحات سکتور عامه، صحت، تامین عدالت، انتخابات و در عرصه مهاجرت و بیجاشده‌گان مصرف خواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید