روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

معاون رئیس جمهور بر همسویی و همدلی بین احزاب سیاسی، جامعه مدنی و اقشار مردم در مورد پروسه صلح و مذاکره با گروه طالبان تأکید کرد

در دیداری شماری از رهبران احزاب سیاسی با استاد دانش معاون رئیس جمهور، وضعیت عمومی کشور و مسایل مهم سیاسی مرتبط به افغانستان مورد بررسی قرار گرفت.
دراین دیدار، داکتر صادق مدبر رئیس شورای رهبری حزب انسجام ملی، استاد محمد اکبری رهبر حزب حراست اسلامی افغانستان، سید علی کاظمی رهبر حزب اقتدار ملی افغانستان، ابوالحسن یاسر رهبر حزب حرکت اسلامی متحد افغانستان و سید حسین صفایی رهبر حزب اعتدال اسلامی افغانستان حضور داشتند.
سران احزاب یاد شده ضمن طرح دیدگاه های خود در زمینه مسایل سیاسی کشور، اظهار داشتند که همواره از موضع حکومت افغانستان در رابطه به موضوعات مهم ملی حمایت کرده و در شرایط کنونی نیز از موقف حکومت در پروسۀ صلح، مذاکرات بین الافغانی، دفاع از جمهوریت و قانون اساسی حمایت می کنند.
دیدار کنندگان در زمنیه تأمین عدالت، مشارکت ملی در ساختار ادارات دولتی و روند صلح، تطبیق پروژه های انکشافی و انکشاف متوازن، خواسته های مردم را مطرح کرده و بر توجه جدی هیأت رهبری حکومت در این زمینه ها تأکید کردند.
استاد سرور دانش، معاون رئیس جمهور از موضع گیری های منطقی این احزاب در رابطه به مسایل سیاسی کشور از جمله پروسه صلح و حمایت از برنامه های حکومت افغانستان قدر دانی کرد.
معاون رئیس جمهور بر همسویی و همدلی بین احزاب سیاسی، جامعه مدنی و اقشار مردم در مورد پروسه صلح و مذاکره با گروه طالبان تأکید کرد.
استاد دانش تأمین عدالت و مشارکت ملی در ساختار ادارات دولتی و نیز روند صلح را یکی از مکلفیت های حکومت خوانده گفت برای تحقق مطالبات مردم همواره تلاش می کند تا همه شهروندان کشور خود را در آیینه حکومت و ساختار ادارات دولتی ببینند.

ممکن است شما دوست داشته باشید