روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

مطابق حقوق بین المللی، دولت ها مستقل اند و در امور داخلی خود، خودتصمیم می گیرند

وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه دربیانیه ای از تاخیر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان انتقاد کرده وگفته است،تعویق انتخابات دراثرفشارایالات متحده امریکاصورت گرفته است.

 سفارت امریکا درکابل دیدگاه وزارت خارجه روسیه را رد کرده وتعویق انتخابات را تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دانسته و تأکید نمود که امریکا در کنار مردم افغانستان و جامعه جهانی اصلاحات جدی در انتخابات را لازمی می داند.

انتخابات ریاست جمهوری قرار بود که به تاریخ ۳۱ حمل سال آینده برگزار شود، امابراساس تقویم جدید، انتخابات ریاست جمهوری در۲۹ سرطان سال ۱۳۹۸ برگزارخواهدشد. 

هرچند کمیسیون مستقل انتخابات، هدف به تعویق افتادن انتخابات ریاست جمهوری را آوردن اصلاحات وبهترشدن امورانتخاباتی اعلام کرده وتاکیدنموده که انجام این کاربه زمان بیشتر نیازدارد، اما آگاهان اموردلیل به تعویق افتادن انتخابات ریاست جمهوری را،رفع کمبودی های اداری وفنی میدانندکه در انتخابات پارلمانی گذشته ، اتفاق افتادوهمچنان تاکید دارند حالاکه با گذشت چند ماه این کمیسیون حاضرنشده تا نتایج انتخابات پارلمانی را اعلام کند، پس درصورتیکه اصلاحات درامور انتخاباتی این کمیسیون رونما نگردد، چگونه با این ظرفیت همزمان انتخابات ریاست جمهوری ، انتخابات شورای ولسوالی ها وشورای ولایتی را موفقانه برگزارخواهندکرد.

بناءً  مسئله انتخابات ریاست جمهوری وتعویق آن کار کمیسیون مستقل انتخابات است وحکومت افغانستان نیزاستقلالیت این نهاد را به رسمیت می شناسد وتاکیدکرده است که کمیسیون انتخابات را در برگزاری انتخابات شفاف وعادلانه همکاری می کند، اما موضوعی که برای مردم افغانستان نهایتاً نگران کننده است . این است که چرا کشورهای بیرونی این حق را برای خود می دهندتا درامورداخلی کشورهابه ویژه افغانستان، مداخله کنند، آیا مداخله این کشورها سبب پیچیدگی وادامه جنگ در افغانستان نگردید، قطعاً این مداخله بیرونی ها بود که امروز مردم افغانستان قربانی جنگ های تحمیلی ونیابتی اندو افغانستان داردبه میدان تقابل قدرت ها مبدل می گردد.

بناءً کشورهای همسایه، منطقه  وجهان باید بدانند که یک اصل مسلم در حقوق بین المللی، اصل عدم مداخله است واین اصل بیانگر اینست که دولتها، مستقل اند ودارای حاکمیت ملی می باشند از همین رو درکارهای داخلی وخارجی خویش نیز خودتصمیم می گیرند.

روی این اساس خطاب مردم افغانستان به کشور هایی که درامور داخلی افغانستان به نحوی مداخله می کنند، اینست که اصل تعیین سرنوشت وخود مختاری ملل، امروزه دیگرصرفاً یک سفارش وتوصیه نیست، بلکه این اصل به عنوان یک اصل صحیح حقوق بین المللی، موردقبول همه جامعه ملل واقع شده وحتی مطابق منشورملل متحد،سازمان ملل نیزحق ندارد، درامور داخلی کشورها مداخله کند.

پس در این صورت، کشورهای بیرونی چرا به خود اجازه می دهند تا درامور داخلی افغانستان مانند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ویا هم تعویق آن که از جمله مسایل داخلی است ، مداخله ویا با ارائه دیدگاه ها، کشوردیگری را نیز متهم به مداخله در امور افغانستان نمایند.

ممکن است شما دوست داشته باشید