روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

مشروعیت در گرو امنیت و شفافیت

دقیقاً ده روز به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است و کمیسیون های انتخاباتی نیز از آمادگی ها برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه خبر می دهند، وبرخی از کشور های جهان، برکمک های مالی، تأکید دارند،  سازمان ملل متحد نیز طی اعلامیه ای گفته که متعهد است تا مسئولیت اش را بر مبنای مأموریت خود، برای پشتیبانی از نهاد های انتخاباتی در راستای برگزاری انتخابات، معتبر، شفاف و همه شمول به رهبری و مالکیت افغانان انجام دهد، اما آنچه که برای مردم افغانستان و جامعه جهانی مهم و اثر گذار است، تأمین امنیت مراکز رأی دهی و برگزاری انتخابات شفاف و همه پذیرمی باشد.

هرچند کمیسیون انتخابات از تهدیدات امنیتی در ۱۵۸۲ مرکز رأی دهی خبر داده، اما کمیسیون نیز علاوه نموده که نهاد های امنیتی وعده سپرده اند، تابرگزاری انتخابات، تهدیدات این مراکز را برطرف خواهند ساخت.

از این رو تأمین امنیت این روند، مهم ترین چالش پیش روی دولت افغانستان می باشد، زیرا بانزدیک شدن روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فاز جدیدی از امید ها و دشواری ها برروی حکومت، کمیسیون های انتخاباتی و سکتور امنیتی باز شده است.

مسلماً برگزاری انتخابات مسالمت آمیز، شفاف و همه پذیر از دو جهت حایز اهمیت است، یکی اینکه توانایی های نیروهای امنیتی و دفاعی کشور را به نمایش می گذارد و به جهانیان ثابت می سازند که در هجده سال گذشته این نیروها توانایی آنرا پیدا کرده اند که از همچو موانع موفقانه عبور کنند و زمینه را برای برگزاری انتخابات سالم هموار نمایند، دوم اینکه برگزاری انتخابات سالم، شفاف و عادلانه توانایی هایی حکومت و کمیسیون را نیز بر رخ جهانیان می کشاند و با پیام واضیحی به متحدان خود تفهیم می کند که افغانستان در مسیر درست در حرکت است که از این طریق می تواند رضایت و اعتماد شرکای بین المللی خود را به دست آورد.

روی این اساس باید گفت که همآهنگی کمیسیون های انتخاباتی، نهاد های ناظر ملی و بین المللی و رسانه های همگانی برای مدیریت بهتر برگزاری انتخابات از اهمیت بسزای برخوردار است، اما مشروعیت آن در گرو امنیت است امنیتی که
می تواند به مردم و ناظران امکان آنرا مساعد سازد تا از شفافیت انتخابات، اطمینان حاصل کنند و در باره اعتبار و وجاهت آن عادلانه تصمیم بگیرند، درغیرآن اگر مراکز رأی دهی، تأمین امنیت نگردد نمی توان بر شفافیت انتخابات مهر تأیید گذاشت.

به این اساس باید علاوه بر سازمان های بین المللی، نهاد های ناظر برانتخابات، فعالان جامعه مدنی، رسانه ها و در کل تمام اقشار جامعه احساس مسئولیت نمایند، حکومت، کمیسیون های انتخاباتی و نیروهای دلیر امنیتی را در برگزاری انتخابات سالم، عادلانه، شفاف و همه پذیر کمک و یاری رسانند.

ممکن است شما دوست داشته باشید