روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

مشرانو جرگه وضعیت امنیتی کشور را به بررسی گرفت

درجلسه مشترک کمیسیون‌های اموردفاعی وامنیت‌ داخلی و کمیسیون سمع شکایات مشرانوجرگه در مقر شورای ملی؛ باحضورلوی درستیز وزارت دفاع‌ ملی وضعیت امنیتی کشور بررسی شد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر،درجلسه سناتوران باتقدیراز دستآوردهای اخیرنیر وهای ‌امنیتی درمقابل دشمن؛ پرسش‌های‌شانرا درخصوص تشدید جنگ‌ها درشماری ازولایت های شمال وشمالشرق کشور ووجود ناامنی‌ها دربعضی شاهراه‌ها ، تهدیدات برخاسته از حضور گروه تروریستی داعش در برخی مناطق، چگونگی قضیه شهادت فواد اندرابی قومندان پیشین کندک محافظت بندسلما، و در مجموع برنامه های امنیتی قوتهای امنیتی در سطح کشوررا مطرح بحث قرار داد .

دگرجنرال بسم الله وزیری لوی درستیز وزارت دفاع ملی با اینکه به بررسی وضعیت امنیتی کشورپرداخت افزود که رهبری بخش امنیتی مطابق برنامه امنیتی روی این موارد تمرکزدارد .

بازگشت پولیس به مثابه مرجع تنفیذ قانون، تقویت نیروی سرحدی برای حفاظت ازسرحدات، بلندبردن ظرفیت وقابلیت اردوی ملی برای حفظ وپس گیری مناطق تحت نفوذ دشمن واستفاده ازقوتهای‌خاص برای عملیات وسرکوب مخالفان دولت  اتخاذ شده است.

لوی درستیزبا تأکید بر پیشرفت روند صلح ، همچنان ازسایر تدابیر قوت‌های امنیتی برای سرکوب دشمن ودفع وطرد حملات آنان خبردادو گفت سال روان دشمن تلاش کرد تا ازطریق جنگ بتواند دست آوردهای را در جریان گفتگوهای صلح داشته باشد اما با تغییرشیوه جنگی نیروهای امنیتی ، درموارد زیادی به شکست های جدی مواجه شدند.

دگرجنرال وزیری درحضور داشت دوتن ازاعضای خانواده شهید فواد انداربی،اتفاق هرگونه توطیه ودسیسه داخلی درشهادت وی را ردنموده گفت منابع کشفی واستخباراتی بامسئولیت تمام تحقیقات شانرا تکمیل کرده اند و تا اکنون کدام سرنخی مبنی بردست داشتن همقطارانش درشهات موصوف  به دست نیآمده است ودشمن چون موارد دیگربا راه اندازی این گونه تبلیغات، می خواهد اذهان عامه رامغشوش کند و از آن سود ببرند.

لوی درستیز وزارت ‌دفاع ملی درمورد تعبیه قوت‌ها درمسیرشاهراه های کشور،منسجم ساختن وتجهیز پایگاه های نظامی،برنامه‌های عملیاتی‌نظامی در تخار  بدخشان،فاریاب،کندز،بادغیس  وشماری از مناطق دیگر و همآهنگی بیشتر میان بخش امنیتی وقومندانی نیروهای حمایت قاطع نیزتوضیحات مفصلی در اختیار اعضای این جلسه مشترک،قرارداد.

ممکن است شما دوست داشته باشید