روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

مشاورامنیت ملی امریکا: کاخ سفیدباچشمان بسته به طالبان اعتماد نمی کند

اگر این کشورها به راه حل های جامع منطقه‌ای تن بدهند امید ایجاد صلح در افغانستان بیشتر خواهد بود. دولت افغانستان در شرایط کنونی  برای برگزاری انتخابات نیاز به ثبات و تامین امنیت دارد تا بتواند انتخابات ریاست جمهوری را که برگزاری آن هم برای دولت افغانستان و هم برای امریکا بسیار مهم است، با موفقیت انجام دهد. کشورهای منطقه باید از نفوذ‌شان بر طالبان برای کشاندن آنان به گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان استفاده کنند، نه این‌که خلاف میکانیزم‌های موجود، با این گروه وارد گفتگو های تک محورانه شوند.
به تازه گی دولت بریتانیابرای نخستین بارازدولت پاکستان خواسته است که برضدلانه های تروریستی بدون تفکیک درین کشورگام بردارد.ترزامی نخست وزیربریتانیادریک تماس تیلفونی باعمران خان تاکیدکرده است که پاکستان باید بدون تفکیک باپناگاه های تروریستی درخاک این کشور مبارزه کند.

همزمان باتشدیدمذاکرات صلح میان امریکا وطالبان، جان بولتن مشاورامنیت ملی امریکا گفته است: نمی شودبه گروه طالبان اعتمادکرد.مقامهای امنیت ملی امریکا درگفتگوهای جاری باطالبان براین نقطه پافشاری دارندکه تابخشی ازنیروهای نظامی برای پیشبردمبارزه باهراس افگنی درافغانستان واطمینان ازین که افغانستان دوباره به لانه های امن هراس افگنان مبدل نشود،نگهداشته شود.موضوع مبارزه باهراس افگنی ازمسایل خیلی مهم برای امریکااست وکاخ سفیدباچشمان بسته به طالبان اعتمادنمی کندواین گروه درپی منافع خوداست.

 ازسوی دیگر چندی قبل دان کوتز رئیس اداره استخبارات امریکا  در مجلس سنای این کشور در مورد تهدیدات احتمالی که از افغانستان متوجه امریکاست معلومات داده گفت که براساس ارزیابی اداره استخباراتی امریکا، طرف‌های درگیر در افغانستان هیچ کدام نمی‌توانند از طریق جنگ پیروز شوند. پاکستان هنوز هم در افغانستان و منطقه کشمیر هند از طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی حمایت کرده و اینگونه جنگ را به پیش می‌برد و هیچ تغییری در راهبرد این کشور به وجود نیامده است.او هشدار داده است که به همین دلیل احتمالاً جنگ در افغانستان و کشمیر وسیع تر شود.

باید حمایت پاکستان از گروه‌های تروریستی جلوگیری شود و مشکل جاری در افغانستان از راه سیاسی حل گردد. زلمی خلیل زادنماینده وزارت خارجه امریکا درامورصلح افغانستان ازحدودبیشترازیک هفته به این طرف بانمایندگان گروه طالبان روی صلح افغانستان درقطرگفتگومی کند.گفته شده است درین مذاکرات دوطرف به پیشرفته هایی نیزدست یافته اند.هرچندجزئیات این نشست منتشرنشده است.اماگفته می شودکه دوطرف به توافقاتی درموردصلح افغانستان نزدیک شده اند.گروه طالبان گفته اندکه درین دور ازنشست قطردوطرف پیرامون دوموضوع (دلایل تخنیکی خروج نیروهای امریکایی ودوم روی موضوع این که ازخاک افغانستان علیه کشورهای دیگری تهدیدایجادنگردد،) مذاکره می کنند.

اما طرف امریکاگفته است که آغازمذاکرات گروه طالبان باحکومت افغانستان وبرقراری آتش بس نیز آجندای نشست قطربوده اند. گروه طالبان تأکیددارندکه امریکا تقسیم اوقات خروج نیروهای خودراازافغانستان اعلام کندودرمقابل این گروه آماده است تعهددهدکه ازخاک افغانستان علیه امریکا استفاده نشود. بااین وجود خلیل زاد نیزبدون ارائه جزئیات گفته است که درین نشست به پیش رفت هایی خوبی دست یافته است.مذاکرات قطربه تاریخ ۲۶ فبروری دردوحه آغازشدوپس ازتوقف دوروزه تاهنوزادامه دارد.باآنکه خوشبینی هایی نسبت به تداوم گفتگوهای صلح میان نمایندگان گروه طالبان وهیئت مذاکره کننده امریکایی به رهبری زلمی خلیل زاددرقطر،اینجا درافغانستان به وجودآمده اما درمیان این خوشبینی ها نگرانی جدی نیزوجودداردکه گروه طالبان قابل اعتمادنیستند.

درصورت خروج نیروهای امریکایی ازافغانستان این گروه بازهم دست به خشونت خواهندزد.یک تحلیل گرمسایل افغانستان وپاکستان درامریکا می گویدکه پاکستان راهبردخودرادرقبال افغانستان تغییرنداده وهنوزهم ازطریق طالبان منافع خودرادنبال می کند.

شمیله چوهدری که دریک مرکزتحقیقاتی امریکادرموردمسایل افغانستان وپاکستان صحبت می کردگفته است:اداره نظامی پاکستان راهبردخود را درقبال افغانستان تغییرنداده است.

این اظهارات درحالی صورت می گیردکه مذاکرات امریکا وگروه طالبان درموردصلح افغانستان هم اکنون درقطر جریان داردوپاکستان دراین روندنقش تسهیل کننده دارد.مقامهای نظامی پاکستان راهبردی رادنبال می کنندکه براساس آن نظامیان امریکایی ازافغانستان بیرون شوندتاآنان ازطریق طالبان اهداف خودرابه سادگی درافغانستان دنبال کنند.پاکستان نمی خواهدکه ازچهارطرف توسط هندمحاصره شودوبه همین خاطردرتلاش است تادرافغانستان حکومتی به وجودآیدکه نسبت به هندمنافع پاکستان رابیشتردرنظربگیرد. اگرنتیجه مذاکرات صلح امریکا باطالبان این باشدکه شماراندک نیروهای امریکایی به منظورمبارزه باتروریزم درافغانستان همکاری  همه جانبه کند به نظرنمی رسدکه طالبان چنین چیزی رابپذیرند.مسئله دوم این است که کانگرس امریکا چطورمی تواند بایک حکومتی درافغانستان کمک مالی کندکه درآن دشمن امریکا سهم داشته باشد. درصورت خروج بخش اعظم نیروهای امریکایی ازافغانستان مبارزه نیروهای امریکایی دربرابرطالبان پاکستانی نیزپیچیده ترخواهدشد.به خاطری که طالبان افغانی باطالبان پاکستانی روابط دوستانه ونزدیک دارند.

امریکا پس از ناکامی در ستراتیژی فشار به طالبان که سال قبل در همین ایام توسط ترامپ اعلام شد، خودش به دنبال مذاکره مستقیم با طالبان رفت.درحالی که طالبان بدون نظر پاکستان نمی توانند به این مذاکرات تن دهند و چه بسا این مذاکرات با  مدیریت پاکستانی‌هـا در حال انجام است. داعش درافغانستان در حقیقت گروهی است که توسط استخبارات واردوی پاکستان ایجاد و حمایت شده تا در شرایطی که طالبان وارد فاز مذاکره و روند صلح با دولت افغانستان شوند، این گروه وارد صحنه شود.

 به عنوان بازوی قدرت و ایجاد فشار بر دولت افغانستان و امریکایی ها و برای تداوم بحران تا رسیدن پاکستان به امتیازهایی که  می خواهد ایفای نقش کند.  داعش یا حداقل بخشی از آن که در حوزه جنوب شرق افغانستان فعال است، در مدیریت کلان پاکستان قرار دارد. اگر داعش را گروهی وابسته به پاکستان و دیگر قدرتهای خارجی نظیر عربستان و حتی با یک لایه فاصله خود غربی‌هـا بدانیم طبیعتاً این گروه می تواند سطحی از ناامنی را در افغانستان که هر یک از این کشورها، بهره خود را از آن می برند ایجاد کند. اگر صلحی بین طالبان و امریکا یا طالبان و دولت افغانستان ایجاد شود، بخشی از نیروهای بدنه طالبان و فرماندهان ناراضی از این صلح می توانند به سمت داعش برگردانده شوند.تا سطحی از نا امنی کنترول شده در افغانستان  که کشورهای مذکور با اهداف مختلف به آن نیاز دارند وجود داشته باشد. ازجریان نشست دوحه  حرف هاونظریه های گونه گونی درفضای رسانه هاپیچیده است که سلسله نگرانی هایی رادرمحافل داخلی وخارجی به وجودآورده است.کارشناسان عرصه سیاسی ونظامی واشنگتن می گویند: آمریکا باید در مقابل کشورهایی که منافع ستراتیژیک شان روز به روز تنش بیشتری با آمریکا ایجاد می‌کند عزمی راسخ و رویکردی روشن داشته باشد. هر گونه توافق صلح در افغانستان، باید در بر گیرنده یک برنامه درازمدت باشد که منافع جهان و مردم افغانستان در آن تأمین شود.

لام- جیم

ممکن است شما دوست داشته باشید