روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

مردم ما: هیچ شخص و یا دولتی نمی تواند به جای مردم کشور درقبال سرنوشت شان تصمیم بگیرد

نظام افغانستان یک نظام اسلامی و قانون اساسی کشور مبتنی بر ارزش های اسلامی و ملی مردم ما است و در افغانستان هیچ قانونی در مغایرت با احکام و معتقدات دین مقدس اسلام وجود ندارد. این قانون در مشوره با علما و رهبران جهادی کشور و با حضور بیش از ۵۰۰ تن نمایندگان مردم از سراسر کشور به تصویب رسید.نظام سیاسی افغانستان یک نظام مشروع و مبتنی بر قانون و متکی بر اراده و انتخاب مردم افغانستان است. طرف اصلی صلح مردم افغانستان و حکومت هم نماینده قانونی و مشروع مردم است و در هر نوع گفتگو باید حکومت، به عنوان طرف اصلی در نظر گرفته شود.

 دولت یک چتری است که می تواند در یک ترکیب فراگیر ملی همه گروه های سیاسی و اجتماعی کشور را منسجم بسازد. از کشورهای خارجی دور و نزدیک که در صلح افغانستان دخیل هستند انتظار داریم که باید نقش سازنده مثبت و تسهیل کننده داشته باشند و به جای مردم افغانستان تصمیم نگیرند. مردم ما ازتلاش های اخیر آمریکا در جهت تحقق صلح در افغانستان استقبال می کنند. خلیلزاد یک دیپلمات ورزیده و با تجربه هست که برای ایجاد آشتی تلاش می کند. بدون شک وظیفه یک دیپلومات نزدیک کردن دیدگاه ها و یافتن نقاط مشترک برای پیشرفت گفتگوها است.

 اما ایشان به همان اندازه که به نمایندگی از آمریکا و برای تأمین منافع آمریکا تلاش می کند، به همان اندازه به عنوان یک تبارافغان،  برای افغانستان هم دلسوز خواهندبود و شناخت عمیق از افغانستان و بازی های پیچیده منطقه دارند.اما گزارشهای تأییدناشده ازختم مذاکرات دورپنجم وشانزدهمین روزطولانی نمایندگان امریکا وگروه طالبان به رسانه هادرزکرده است.

 آنان روی زمان بندی جدول خروج نیروهای امریکایی درمدت سه تاپنج سال آینده واستفاده نشدن خاک افغانستان برضدهیچ کشوری توسط هراس افگنان،به توافقی دست یافته اند.درنشست بعدی توافق کرده اند که روی موضوعات مانند آتش بس دایمی، نشست رودر رو میان دولت افغانستان وگروه طالبان، ایجاداداره موقت وتعدیل قانون اساسی کشور به مباحثه خواهندپرداخت. پیش از این خلیل زاد گفته بود که در نشست دورپنجم تلاش خواهد کرد تا زمینه گفتگوی مستقیم میان طالبان و حکومت افغانستان را فراهم سازد. وی تأکیدکرده بودکه هدف از گفتگوی او با طالبان تنها بحث بر سر چگونگی خروج نیروهای امریکایی نیست؛ بلکه برقراری آتش بس و گفتگوی مستقیم طالبان با دولت افغانستان از اهداف اصلی مذاکره او با طالبان است.

 وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته گفت هیئت آمریکا به رهبری زلمی خلیلزاد در تلاش است “نکتهنظراتی” را جستجو کند که برای پیشرفت مذاکرات با طالبان روی آن توافق وجود داشته باشد. در صورت پیشرفت مذاکرات با گروه طالبان در دوحه تا دو هفته آینده او نیز در این مذاکرات شرکت خواهد کرد.

موصوف علاوه کرد هیئت ما مشغول گفتگو با تروریستان (طالبان) در افغانستان است و تلاش دارند نتیجه این مذاکرات به افغانستانی بیانجامد که در آن جنگ و خشونت پایان یافته باشد، تهدیدی به ایالات متحده نباشد و کشوری باشد که در آن حقوق اساسی هر شهروند افغانستان – زنان و کودکان – احترام شوداین مساله (مذاکره با طالبان) پیچیده است و اگر بازیگران منطقهای را به آن بیفزایید – مثل افغانستان، پاکستان، هند، چین، روسیه و همه آنهاییکه در افغانستان منافع دارند – این مذاکرات فوقالعاده بغرنج است. توافق با طالبان براساس “تفاهم در مورد منافع و انگیزههای متفاوت” انجام خواهد شد تا مواد توافق قابل اجرا باشد و دوام بیاورد.

بعضی ازسیاسیون امریکایی می گویند: رییسجمهور ترامپ تاکنون تصمیم گرفته بخشی از نیروهای امریکایی رابه عنوان مبارزه با هراسافگنی در افغانستان نگهداردو این موضوع بسیار مهم است زیرا کسی در دولت ترامپ به طالبان اعتماد ندارد. مقامهای امنیت ملی امریکا درگفتگوهای جاری باطالبان براین نقطه پافشاری دارندکه تابخشی ازنیروهای نظامی برای پیشبردمبارزه باهراس افگنی درافغانستان واطمینان ازین که افغانستان دوباره به لانه های امن هراس افگنان مبدل نشود،نگهداشته شود.

موضوع مبارزه باهراس افگنی ازمسایل خیلی مهم برای امریکااست وکاخ سفیدباچشمان بسته به طالبان اعتمادنمی کندواین گروه درپی منافع خوداست. ازسوی دیگر چندی قبل رییس اداره استخبارات امریکا در مجلس سنای این کشور در مورد تهدیدات احتمالی که از افغانستان متوجه امریکاست معلومات داده گفت که براساس ارزیابی اداره استخباراتی امریکا، طرف‌های درگیر در افغانستان هیچ کدام نمی‌توانند از طریق جنگ پیروز شوند. پاکستان هنوز هم در افغانستان از طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی حمایت کرده و اینگونه جنگ را به پیش می‌برد و هیچ تغییری در راهبرد این کشور به وجود نیامده است.او هشدار داده است که به همین دلیل احتمالاً جنگ در افغانستان وسیع تر شود. باید از حمایت پاکستان از گروه‌های تروریستی جلوگیری شود و مشکل جاری در افغانستان از راه سیاسی حل گردد. باآنکه خوشبینی هایی نسبت به تداوم گفتگوهای صلح میان نمایندگان گروه طالبان وهیئت مذاکره کننده امریکایی به رهبری زلمی خلیل زاددرقطر، به وجودآمده بود اما درمیان این خوشبینی ها نگرانی جدی نیزوجودداردکه گروه طالبان قابل اعتمادنیستند.درصورت خروج نیروهای امریکایی ازافغانستان این گروه بازهم دست به خشونت خواهندزد.یک تحلیلگرمسایل افغانستان وپاکستان درامریکا می گویدکه پاکستان راهبردخودرادرقبال افغانستان تغییرنداده وهنوزهم ازطریق طالبان منافع خودرادنبال می کند. اداره نظامی پاکستان راهبرد خود را درقبال افغانستان تغییرنداده است.این اظهارات درحالی صورت می گیردکه مذاکرات امریکا وگروه طالبان درموردصلح افغانستان درقطر بعدازگذشت شانزده روز به پایان رسید. گفته می شود مقامهای نظامی پاکستان راهبردی رادنبال می کنندکه براساس آن نظامیان امریکایی ازافغانستان بیرون شوندتاآنان ازطریق طالبان درافغانستان به سادگی به اهداف خودبرسند. پاکستان نمی خواهدکه ازچهارطرف توسط هندمحاصره شودوبه همین خاطردرتلاش است تادرافغانستان حکومتی به وجودآیدکه نسبت به هندمنافع پاکستان رابیشتردرنظربگیرد. بحران افغانستان نیازمند یک اراده داخلی از یک سو و یک خواست فراگیر از جانب همه کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است که در بحران افغانستان نقش دارند. اما کشورهایی هستند که بیشتر از صلح یا جنگ در افغانستان، به دنبال تامین منافع خود هستند. منافعی که شاید گمان می کنند در شرایط ناامنی بهتر بتوان به آن دست یافت. اگر این کشورها به راه حل های جامع منطقه‌ای تن بدهند امید ایجاد صلح در افغانستان بیشتر خواهد بود. نگرانی‌های هم وجود دارد و آن این‌که مبادا مردم افغانستان در حاشیه قرار گیرند و با برخی از همسایه‌ها در پشت پرده معامله صورت گیرد؛ چنین معامله برای مردم افغانستان قابل پذیرش نخواهد بود. مردم ما به این باوراندکه هیچ شخص ویادولتی نمی تواند به جای مردم کشور درقبال سرنوشت شان تصمیم بگیرد.یابرای تغییرنظام ازاداره موقت ویاامثالهم طرح هایی راارائه نمایند.تغییرنظام درافغانستان تنها براراده و رای مردم به وجودآمده می تواندوبس. زیرامردم افغانستان درحالات پختگی شعورسیاسی رسیده اند تنهاراه تبادله قدرت رامتکی برآرای مردم خودمی دانند.حفظ نظام سیاسی و قانون اساسی نخستین محوری است که هر نوع توافق صلح باید در چارچوب آن صورت گیرد.آزادی بیان و رسانه های آزاد، جایگاه شایسته جامعه مدنی در همه تحولات کشور حقوق بشر و حقوق زنان ازجمله ارزش هاییست که باید درگفتگوهای صلح به حفظ آن تاکیدصورت گیرد.

میم- نون

ممکن است شما دوست داشته باشید