روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

مردم خواهان ایجاد حکومت مقتدر مرکزی اند

چهار روز بعد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برگزار می شود. مردم افغانستان با وصف آن که می دانند این انتخابات در شرایط دشوار ناامنی برگزار می شود، اما با آنهم برای اشتراک در روند رأی دهی آمادگی می گیرند و این  امر را مسئولیت بزرگ ملی خود می دانند. چرا مردم با چنین علاقه مندی، شور و شعف به سوی انتخابات می روند و چه پیامدهایی از این روند ملی انتظار  دارند؟

مفسرسیاسی آژانس باختر به پاسخ این پرسش پرداخته است و می نگارد:مردم افغانستان خاطرات تلخ انتخابات ۱۳۹۳ را فراموش نکرده اند، انتخاباتی  که نتایج آن  کشور را در یک مرحله نهایت حساس و سرنوشت ساز با بحران خطرناک سیاسی روبه رو کرد. در پی بحران برخاسته از عدم توافق ستادهای انتخاباتی پیشتاز روی نتایج رای دهی، طرح ایجاد حکومت وحدت ملی روی دست گرفته شد. طرح ایجاد حکومت وحدت ملی بر مبنای این اصل استوار بود که ( برنده و بازنده وجود ندارد و همه باید در یک حکومت با هم کار کنند). در آن زمان این طرح یگانه راه معقول و منطقی بیرون رفت از بن بست انتخاباتی پنداشته می شد. حکومت وحدت ملی که مبنای حقوقی آنرا توافقنامه سیاسی میان رهبران دو ستاد انتخاباتی تشکیل می‎داد
باید بر اساس سهم پنجاه پنجاه شکل می گرفت و ایجاد می شد. با تأسف باید اذعان کرد که روند ایجاد حکومت وحدت ملی ازهمان آغاز ناکام بود. این حکومت که در میان مردم افغانستان به نام (حکومت دوسره) شهرت یافت، نتوانست توقعات مردم را بر آورده کند و برنامه هایی که هر دو طرف  به رأی  دهندگان وعده داده بودند، عملی نشد. بیشترین وقت این حکومت در کشمکش‎ها و چانه زنی ها روی گزینش وزیران والیان، سفیران و دیگر مسئولان عالی رتبه دولتی سپری شد. رقابت های درون حکومتی، موقف گیری های متضاد شریکان قدرت ونبود وحدت تصمیم گیری نه تنها به حیثیت حکومت وحدت ملی صدمه رساند بل مانع تحقق برنامه های اصلاحی، انکشافی و همچنان تقویه موقف بین المللی افغانستان شد. پنج سال گذشته نشان داد که تجربه حکومت وحدت ملی یک تجربه ناکام بود و مردم افغانستان در این پنج سال بسیاری از فرصت‎ها را از دست  دادند. مردم نمی خواهند آن تجربه ناکام را بعد از انتخابات پیشرو بار دیگر تکرار کنند
. مردم خواهان ایجاد یک حکومت مقتدر ویکدست مرکزی‎اند  حکومتی که بر اساس انتخابات آزاد شفاف و عاری  ازهر نوع تقلب، جعل و تزویر ایجاد شود. تنها چنین حکومتی می تواند وضعیت نابسامان کنونی را مهارکند و آن را تحت اداره خویش درآورد، تنها چنین حکومتی می تواند که روند گفتگوهای صلح را رهبری و مدیریت کند تنها چنین حکومتی می تواند که برنامه های انکشافی را به منظور زدودن فقر، کاهش بیکاری  تأمین رفاه عامه  و ارتقای سطح زندگی شهروندان افغانستان روی دست گیرد و آن را تحقق بخشد. عمق فلسفی برگزاری انتخابات نیز در ایجاد حکومت توانا ومقتدری که حمایت اکثریت مردم را باخود داشته باشد، نهفته است. آرزوی مردم افغانستان این است که انتخابات قریب الوقوع  ریاست جمهوری به ایجاد چنین حکومت مقتدر و یکدست منتج شود.                               ا-ب

ممکن است شما دوست داشته باشید