روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

مردم برای آینده با ثبات در کشور، رای داده اند

احترام به آرای مردم محک است واین آزمونی است که دربرابر کمیسیون های انتخاباتی قراردارد.

به گزارش آژانس باختر :مردم افغانستان بدون تردید به شکل گسترده ووسیع درانتخابات ریاست جمهوری اشتراک کردند، زیرا می دانند اشتراک نکردن در چنین روند ملی جبران ناپذیراست. به این دلیل مردم باقبول هرگونه خطر احتمالی به رای دهی تا رای بدهند و به جهان بگویندکه اشتراک شان درانتخابات ازدوبعداساسی به محاسبه گرفته شود.

آنان با این اشتراک بی مانند به وضاحت و صراحت اراده شان را درمورد قبول دموکراسی و ارزشهای آن به نمایش می گذارند و با ابراز رای نشان می دهند که دگر نمی خواهند به گذشته های تاریک برگردند.

نقش مشارکت مردم درانتخابات و آنچه اعتبار و اعتماد آنان را نسبت به دموکراسی نوپا درکشور قوی و بارومند می کند اعتماد به آرای آنان است .

مردم به امید آینده با ثبات ، نجات ازشرایط دشوار کنونی و به امید تغییر مثبت درعرصه های مختلف حیات سیاسی واجتماعی اقتصادی ، فارغ از دغدغه های سیاسی ،حزبی ،تنظیمی ،قومی وسایر گرایش های مخدوش کننده که تا امروز به دموکراسی و مردم سالاری درافغانستان آسیب وارد کرده است ، به مراکز رای دهی رفتند تا با استفاده از حق شهروندی که دروثیقه ملی کشور تسجیل است درراه ایجاد نظام مردم سالار ایفای دین کنند و زعیم آینده کشور را با عقلانیت انتخاب کنند.

آنان علی رغم دشواری های موجود وبازی های سیاسی که ممکن درراه باشد از نهادهای انتخاباتی و حکومت می خواهند به آرای پاک شان احترام شود و از هرگونه تقلب جلوگیری شود.

ازاینجاست که می شود گفت که کمیسیون های انتخاباتی آزمون دشواری درپیش رو دارندو زمانی از این آزمون موفق بیرون می شوند که با مدیریت سالم و احترام به آرای پاک آنان عمل کنند ، درغیرآن ثبات بعداز انتخابات یک توهم خواهد بود.

ممکن است شما دوست داشته باشید