روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

محمد اشرف غنی: شما از مردم نمایندگی کرده نمی توانید

در حالیکه احزاب سیاسی خواستارباطل شدن  روند  ثبت نام رای دهندگان  اند محمداشرف غنی رئیس جمهوری کشور میگوید که احزاب نمیتوانند ازمردم نمایندگی کنند چون توسط مردم انتخاب نشده اند وصلاحیت هم ندارند که به نمایندگی مردم سخن بگویند. شماری از احزاب سیاسی به روز شنبه  ثبت  نام رای دهندگان را یک روند ناقص  ٬ فساد زا  و تقلب ساز دانسته ٬ خواستار باطل اعلام نمودن این روند شده تاکید داشتند تا  رای دهندگان شامل سیستم بایومتریک شوند انها همچنان خواستار تغییر نظام انتخاباتی در کشور شدند.

در حالیکه احزاب سیاسی در کشور خود را برخاسته از متن مردم میدانند و حضوراحزاب سیاسی را در جوامع که تمثیل از دموکراسی می نمایند یک شرط برای تقویت نظام های مردم سالار میدانند ایا گفته های رئیس جمهور غنی عکس وقایع را بازگو نمیکند؟

رئیس جمهوراحزاب سیاسی را به سنگ اندازی در روند انتخابات متهم کرد  وگفت احزاب نمیتوانند از مردم نمایندگی کنند

شماری از فعالان جامعه مدنی و اگاهان سیاسی میگویند در جوامع دموکراسی احزاب پایه های اصلی نظام را تشکیل میدهند اما واکنش تند رئیس جمهور در برابر آنان از نقش احزاب منحیث نهاد های سیاسی کاسته میشود

هارون میر کارشناس سیاسی٬  گفته های رئیس جمهور را ضد ونقیض خوانده گفت رئیس جمهور با این اظهاراتش مشروعیت احزاب را زیر سوال میبرد وی می گوید که در انتخابات قبل احزاب در تشکیل حکومت وحدت ملی نقش مهم داشتند وی می افزاید که موضوع مشروعیت مردمی خیلی مهم است اگر دیده شود رئیس جمهور در انتخابات گذشته مشروعیت مردمی همین احزاب را برسمیت شناخته بود واکنون با اظهاراتش این مشروعیت را زیر سوال میبرد .هارون میر در جای دیگر به دفاع از سخنان رئیس جمهور برآمده می گوید این گفته های رئیس جمهور مبنی بر دخیل بودن احزاب در جنگ ها ونداشتن برنامه صلح واقعبینانه است اما راه حل این است که احزاب بدور هم جمع شوند وبرای بیرون رفت از بحران اجماع ملی صورت بگیرد.

به همین ترتیب جبار قهرمان آگاه مسایل سیاسی به تایید از گفته های رئیس جمهور برآمده گفت مردم ما از هر لحاظ به مشکلات مواجه اند واحزاب یاد شده یکروز هم بخاطر تغییر وضعیت ،امنیتی ،سیاسی ،اجتماعی واقتصادی نظریات را ارائه نکردند وهمواره در پی خواست های شخصی خود بنام احزاب سیاسی بشکل دیکتاتورانه آن هستند تا به این شکل تمام پروسه های ملی را زیر سوال ببرندو در چنین حال رئیس جمهور را دیکتاتور خطاب میکنند.

قهرمان این خواست احزاب را سپوتاژدانسته می افزاید که احزاب باید مطابق اصول به منافع ملی بیندیشد وی ادامه میدهند هرگاه احزاب مخالف راه اندازی پروسه انتخابات بود در نخست اعلام میداشتند اکنون که سه ماه از این پروسه میگذرد وده ها میلیون دالر بمصرف رسید مخالفت خویشرا اعلام میدارند که این عمل آنان یک سپوتاژاست

در همین حال شماری از فعالان مدنی میگویند که احزاب سیاسی بیشتر بر خواست های گروهی شان چنگ میزنند بهتر بود که انها به  جای ان که خواست شان دروسط روند کاری کمیسیون ارائه کنند آنها در آغاز دیدگاه و مشوره شان را با کمیسیون مطرح میساختند مگر حالا که کار های زیادی  انجام شده  ارائه نظریات میتواند تحمیل خواست ها مشخص بر کمیسیون باشد.حبیب الله شینواری مسول دیده بان شفافیت  و انتخابات  افغانستان خواست  احزاب سیاسی مبنی بر تغییر نظام انتخاباتی را  بسیار دقیق و خوب میداند مگر کاش این درخواست کمی وقت تر صورت میگرفت ولی حالا زمان ان گذشته زیرا کمیسیون انتخابات در کار هایش پیشرفت دارد و چند مرحله کار را سپری کرده استاو تاکید دارد که رئیس جمهور باید از تحمیل خواست های خود بردیگران خودداری نماید  و در برابر خواست های مشروع منتقدان نظام و احزاب سیاسی با تحمل برخورد کند  در غیر ان ما شاهد یک رژیم دیکتاتور منشانه خواهیم بود

شینواری مشوره میدهد بهتر است که احزاب سیاسی  و دولت با هم وارد مذاکره شوند و برای برگزاری یک انتخابات شفاف مشترکاً کار نمایند تا دموکراسی نو بنیاد در کشور تقویت گردد.

ممکن است شما دوست داشته باشید