روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

محمد اجمل شاهپور: پارلمان آموزشی جوانان ممثل ساختار هویت رهبری میان نسل جوان کشور است

محمد اجمل شاهپور معین امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ، دیروز دردیدار با کارشناس بخش جوانان دفترصندوق وجهی سازمان ملل متحد، دررابطه به برگزاری دورچهارم پارلمان آموزشی جوانان، صحبت کرد .

به گزارش آژانس باختر، دراین دیدار معین امورجوانان برگزاری دور چهارم پارلمان آموزشی جوانان را یکی از اولویت های مهم کاری رهبری معینیت امورجوانان دانست و گفت : ” پارلمان آموزشی جوانان ممثل ساختارهویت رهبری میان نسل جوان کشوراست.”

همچنان معین امورجوانان خواهان حمایت دفترصندوق وجهی سازمان ملل متحد درراستای برگزاری چهارمین دور پارلمان آموزشی جوانان شد و تاکید کرد که می کوشند تا این دور پارلمان آموزشی جوانان را دریکی از ولایت های کشور برگزار کنند تا برای بیشتر جوانان کشور، موثر واقع شود .

داکتر نور محمد مراد کارشناس بخش جوانان دفتر صندوق وجهی سازمان ملل متحد، ازحمایت وهمکاری مالی و تخنیکی آن دفتر به خاطر برگزاری با شکوه دور چهارم پارلمان آموزشی جوانان، اطمینان داد و از کارکرد های معینیت امور جوانان به نیکویی یاد کرد .

ممکن است شما دوست داشته باشید