روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

محرقه ( typhoid fever)چیست؟

داکتر گل‌رحمن طاهری

محرقه یک مرض انتانی یا مکروبی است که پیشرفت مکروب محرقه سبب سوراخ شدن امعای کوچک و خونریزی داخلی بطن شده می تواند.

تب محرقه نوعی مکروبی تب است که به صورت متداوم به وجود می آید.

این تب از جهتی برای اطفال خطرناک‌تر است که آن‌ها از مقاومت پایین برخوردار اند .

مکروبی که باعث پیدایش بیماری محرقه می‌شود اﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺫﻳﻞ اﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻴﻜﻨﺪ:

۱: آب های ناپاک

۲: مواد فاضله‌ و غایطه‌ی بیماران

۳: مگس

۴: گرد و خاک

۵: مواد خوراﻛﻲ ﻣﻨﺘﻦ

مکروب محرقه نخست در امعای کوچک جا گرفته بعد شامل سیستم خون می شود که برای تمام اعضای بدن خطرناک بوده می تواند.

خطرات عمده یی که متوجه اطفال می شود:

یکی رسیدن مکروب محرقه در مغز است که باعث فلج و یا مننجیت در آن‌ها شده، جگر، گرده و قلب آن‌ها را از فعالیت باز میدارد.

علایم بیماری محرقه

دانه های بخار

سردردی

استفرا غ

اسهال

سرگیچی

وقتی کسی محرقه  شد بخار های زیادی روی شکمش و سینه اش می‌براید که سردردی شدید، استفراغ، اسهال بی اشتهایی و سر گیچی را همراه دارد

علایم محرقه در اطفال طوری‌ست که تب از طرف صبح کم و بعد از چاشت بیشتر و متداوم می باشد.

در چنین حال، زبان بار سفید برداشته در شکم مریض پندیدگی به وجود می آید.

درچنین حالت نباید به تداوی خانگی اکتفا کرد، بلکه مطابق هدایت داکتر دوا تطبیق شود، چون محرقه ساری‌ست به سادگی از یک شخص به دگری انتقال می‌یابد. پس باید ظروف مریض جدا باشد.

والدین باید قبل از گرفتن غذا و پس از رفع حاجت، دست های اطفال شان را با آب و صا بون بشویند، زیرا بهترین وقایه‌ی محرقه و سایر امراض، مراعات کردن حفظ الصحه در خانه و جلوگیری از مگس می باشد.

شوربای ترکاری

در دوران بیماری گرفتن غذا های سبک و مایعات و رعایت حفظ الصحه ضرور یست.

به همین ترتیب ترکاری و سبزیجات باید با نمک یا کلورین شسته شود.

کسانیکه از آب جوی، دریا و یا چاه استفاده می کنند باید آب را بجوشانند.

مواد غایطه و ادرار بیمار محرقه باید مدفون گردد تا از تکرار و سرایت محرقه جلوگیری شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید