روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

لعل الدین آریوبی پنج میلیون افغانی از اشخاص دارای کارت تقلبی به عواید دولت برگردانیده شد

به منظور جلوگیری از حیف و میل دارایی های عامه، شناسایی افراد غیر مستحق و زمینه اصلاحات به وجه احسن و همچنان حفظ اسناد و ایجاد سهولت کاری در امر اجراآت کاری و تأمین سهولت در طی مراحل پرداخت حقوق مستحقین، نظم و سرعت در کار، جلوگیری از مفقودی اسناد و دفاتر و ایجاد سیستم معیاری اصول، تفکیک اسناد جعلی از اصلی، عرضه خدمات معیاری ملی از وظایف عمده وزارت دولت در امور شهدا و معلولین است. پیرامون موضوع خبرنگار روزنامه ملی انیس مصاحبه ای را با لعل الدین آریوبی رئیس اداره ملی حمایت از افراد دارای معلولیت انجام داده است که به نشر می رسد:
در ابتدا وزیر دولت در امور شهدا و معلولین گفت:
وزارت دولت در امور شهدا و معلولین براصل تطبیق سیستم شفاف سازی و ایجاد اداره الکترونیکی و تفکیک اسناد قانونی از جعلی و حفظ منابع ملی اسناد ورثه شهدا و اشخاص دارای معلولیت و فراهم آوری تسهیلات و تسریع روند کاری در راستای پرداخت ها در زمینه فعالیت های را انجام داده است که از جمله بایومتریک شده ورثه شهدای نظامی در مرکز که در حدود ۱۵ درصد اجرا شده است و تاکنون در حدود ۱۹۰۰ تن بایومتریک شده اند که از جمله ۲۱۷۵ تن واجدشرایط شناخته نشده و بخاطر تأمین شفافیت و جلوگیری از ضایع شدن پول بیت المال شامل سیستم شده اند. همچنین ثبت و توزیع کارت ATM عزیزی بانک برای ۱۵۰۰۰۰ تن ورثه شهدا و اشخاص دارای معلولیت به منظور دسترسی آسان به حقوق شان و راه اندازی سیستم POSOS و Mpasia ارزیابی مجدد ۱۲۰ هزار حساب بانکی در ۲۰ ولایت و تبدیل نمودن کارت های آن به Prepiad که سهولت ATM در ۳۱ ولایت و POS در ۲۰۰ ولسوالی کشور را دارد قابل استفاده می باشد. همچنان به تعداد ۲۰۰۰۰ اسناد کارتوتیک و دفاتر ۴۰ تن ورثه شهدا و اشخاص دارای معلولیت درج دیتابیس گردیده است.
قابل یاد آوری است که به تعداد ۱۲۹۲۸۰ سند شهدای ملکی ۴۱۹۷۲ سند شهید نظامی ۱۳۳۳۸۲ سند از اشخاص دارای معلولیت ملکی و ۵۸۲۵ اسناد اشخاص دارای معلولیت نظامی درج دیتبایس شده است.
جلوگیری از حیف و میل پول و دارایی عامه، شناسایی افراد غیر مستحق و زمینه اصلاحات به وجه احسن مساعد شده و به تعداد ۱۹۰۰ تن حقوق شان قطع و غیر واجد شرایط شناخته شده اند. حفظ اسناد و ایجاد سهولت کاری در امر اجرا آت کاری و تأمین سهولت در طی مراحل پرداخت حقوق مستحقین، نظم و سرعت کار، جلوگیری از مفقودی اسناد، ایجاد سیستم معیاری اصولی، تفکیک اسناد جعلی، عرضه خدمات معیاری از وظایف عمده این وزارت است.
وزیر دولت در امور شهدا و معلولین گفت: در سال ۱۳۹۸ توزیع کوپون مواد غذایی برای ۱۲۵۰۰ خانواده ورثه شهدا و اشخاص دارای معلولیت نظامی، معرفی ۱۰۰۰ فرد دارای معلولیت به مراکز صحی در سطح مرکز و ولایات جهت توان بخشی، چاپ و توزیع ۱۷۰۰ قطعه کارت هویت برای اشخاص دارای معلولیت و ورثه شهدا به منظور حمایت بیشتر آن از اجراآت این وزارت می باشد.
همچنان ۲۱ عراده ویلچر برقی و ساده برای اشخاص دارای معلولیت توزیع گردیده است و نیز برای ۵۶۵ تن از اشخاص دارای معلولیت نیازمند اعضای مصنوعی توزیع گریده است.
همچنان ۹۸ درصد حقوق اشخاص دارای معلولیت و ورثه شهدا مطابق بودجه دست داشته پرداخت گردیده است.
برگردانیدن ۵ میلیون افغانی از اشخاص دارای دوکارته، خیالی تقلبی و انتقال آن به عواید دولت و معرفی آنان به لوی څارنوالی و تطبیق موارد تادیبی و مجازات برای ۲۰ تن از کارمندان مختلف در سطح مرکز و ولایات از کار کرد های این وزارت است.
وزارت دولت در امور شهدا و معلولین با ایجاد مرکز ارتباط (کال سنتر) بخش عمده مشکلات اطلاعاتی هموطنان ما راحل نموده و روزانه صدها تن از هموطنان با تماس گرفتن به شماره ۷۱۷۵ مشکلات شان را حل نموده و سوالات شان را می پرسند.
وزارت دولت در امور شهدا و معلولین در تفاهم با پوهنتون ها زمینه دسترسی به تعلیم رایگان و تخفیف به ورثه شهدا و معلولین را فراهم کرده و هموطنان واجد شرایط در پوهنتون ها با هماهنگی این وزارت جذب می شوند.
وزارت دولت در امور شهدا و معلولین با درک مشکلات افراد دارای معلولیت زمینه جذب آنان ۵۰۰ معلول را در ادارات دولتی فراهم کرده و اکنون کمیسیون اصلاحات اداری زمینه جذب را در ادارات دولتی رویدست گرفته است. یک تعداد بست ها را را در این زمینه شناسایی و به اعلان گذاشته.
وزارت دولت در امور شهدا و معلولین همزمان با شیوع ویروس کرونا تصمیم گرفت که با تعدیل بودجه، حقوق شش ماه ورثه شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و افراد دارای معلولیت را با فیصله هیئت رهبری وزارت به طور فوق العاده اجرا نموده که بخش بزرگ از مشکلات هموطنان ما در این ایام سخت، حل گردیده است.
محمد نعیم نوابی

ممکن است شما دوست داشته باشید