روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

قلم نا قل اندیشه و حلقه وصل فرهنگ هاست

هنگامی که خداوندلایزال به قلم سوگندیادمی کند، قدسیت،ارزش واهمیت قلم ازهمان لحظه آغازمی گردد. درمیان انسانها زبان و قلم وسیله نقل، انتقال، مفاهیم، افهام وتفهیم بوده و ارزش  و اقتدار شخصیت انسان روزبه روزبه وسیله قلم بیشتر تبارزمی نماید.کسب امتیاز شخصیت انسان تنها منوط به نطق وبیان او نبوده بلکه به قلم زنی آن درمسیر تحولات زمان نیز مرتبط است. قلم است که دعوت کننده به حق و مایه نورانیت دلها وتقویت جان می گردد.

رمز قلم است که چون از دل سخن برخیزد واوزبان گشاید،حرف از سراخلاص به جولان آمده بر دلها می نشیند. این قلم است که یک کلمه ویا حکم آن می تواند موجب نجات انسان و یا جامعه یی شود. در صورت خطا، غلط و منحرف بودن نیز، می تواند انسان و یا انسانهایی را گمراه نماید. قلم وسیله تجلی قدرت پروردگار دررمز آفرینش مخلوقش بوده و مشیت حضرت حق تعالی در تصویر و ترسیم و تقدیر عالم است. قلم بیان گر فکر، فرهنگ و هویت ملت ها و ترسیم کننده خطوط فکری سیاسی، اجتماعی، ادبی و ارباب ادب و معرفت است.  قلم انتقال دهنده فکر،اندیشه،ابتکارعمل و فرهنگ به نسل های حاضرو آینده بوده و حلقه وصل فرهنگ ها و اندیشه های متعدداست. قلم ترجمان فکر، هنر و اندیشه بوده و پرده گشای راز آفرینش و هدایت گر عقل ها و مغز هاست.  قلم و صاحبان قلم در طول حیات پرفراز و نشیب خود رنجها کشیده و زجر ها دیده،تحولات فراوانی را مشاهده و احساس کرده و می کنند. امروزه جایگاه قلم و قلم زنان در فرهنگ و معارف اسلامی و حقایق قرآنی، رفیع، سترگ و بلند است. اما با تأسف در نزد اربابان قدرت، زمام داران خود خواه و زورمندان فساد پیشه همانند خارچشمی جلوه نمایی می کند.

در روایتی از رسول اکرم«ص» آمده است که فرمودند: «همانا نخستین چیزی که خداوند متعال آن را آفرید قلم بود. پس به او فرمان داد که بنویس عرض کرد پروردگارا چه بنویسم؟ فرمود: مقدار و تقدیر هرچیزی را، تا روز قیامت.» آری! مقام قلم، مقام علم خداوند متعال به نظام آفرینش و خلقت است. پروردگار عالم با قلم، نور فیض حقایق عالم را برلوح محفوظ رقم می‎زند. اسرار عالم را از غیب به منصه ظهور از باطن عالم به ظاهر متجلی می سازد.قلم وجایگاه قلم پاک ومقدس است.به همین منظوراست که خداوند لایزال به قلم وآنچه که می نویسدقسم یادکرده است.  صاحبان قلم و اندیشه، رسالت بزرگ‎را در طی قرون و اعصار متمادی ایفا کرده اند و از این رو شایسته بهترین تقدیر ها بوده و هستند. اما آنچه تاکنون نصیب قلم زنان وصاحبان قلم گشته جز سختی مشقت و تحمل گفتار های نا صواب و نگاه هایی از سربی تفاوتی چیزدیگری نبوده است.

جامعه امروز جهان به فراست دریافته است تازمانی که شان و منزلت صاحبان قلم یعنی نویسندگان ویراستاران، مفسران، نقادان و خبرنگاران به جایگاه اصلی خود ارتقا نیابند حرکت توام باموفقیت برمدار تحولات شتابان قرن حاضر، رویای بیش نخواهد بود.  زیرا شرط لازم تعالی در دنیای شگرف امروز عقلانیتی است که جز از مسیر قلم نمی توان به آن دست یافت. قلم منشأومنبع آثار و برکات فراوان برای عموم بشریت ویا یکی از دو زبان انسان و بازگو کننده ضمیروی است. آنچه را که انسان به نزدیکان می خواهد بگوید بازبان می گوید و آنچه را به کسانی که از وی فاصله دارند می خواهد برساند با قلم می رساند.

زبان و قلم دو زبان گویا و دونوع وسیله ابلاغ پیام انسان است. به واسطه قلم احکام دین حفظ می شود و امور نظام تنظیم می گردد. در قالب قلم است که، زبان، بیان هنر و تصویر، آفرینش های سازنده، آموزنده و نمایش حقایق در لباس زیبای حروف و کلمات، سخنان، عبارات، اشعار و مفاهیم زنده وچهره های الهام بخش و آموزنده ارائه می شود. گاهی تاثیر قلم از تاثیر زبان بیشتر، ماندنی تر و جاودانه تر است. چه آثار صاحبان قلم بوده که به فرهنگ ها،کتابها، کتابخانه ها و تمدن ها تبدیل شده است. خداوند کریم انبیای گرامی و پیامبران اولوالعزم خودرا با کتابها و صحیفه ها فرستاده است.

 گرچه ایشان اهل زبان قول و منطق و دعوت به خیر نیز بوده اند. از دو زبان و بیان قلم، عقل وحی هر دو در راه آرمانهای الهی و حاکمیت توحیدی استفاده نموده اند.  مردان صاحب فضیلت با قلم خود می درخشند و فضایل ایشان به برکت آثار قلمی، ادبی، معرفتی و هنری شان به دیگران به ارث می رسد.

آثار ماندگار آنها با هنر قلم است که به دیگران منتقل می شود. حال چه مستقیم توسط خود ایشان به رشته تحریر در آید و قلمی شود چه توسط دیگر صاحبان قلم، فضایل، مناقب و مکارم اخلاق آنان به دیگران برسد. امید است که سردمداران حکومت با تقدیرو عزت آفرینی برای نویسندگان و قلم پردازان،آنان را برای روشنگری وتنویر اذهان عموم مردم یاری رسانده ازتوجه مادی ومعنوی به آنان دریغ نورزد. چون قلم زنان معرفت اندیش زیبایی، آگاهی، عشق، امید و جاویدانگی را برای نسل فردای کشور به ارمغان می آورند. آنان پس از هر سفر معنوی در آسمان اندیشه وزیبایی های جهان دروازه های صلح وسلم را به روی ما خواهند گشود.باید یادآورشدکه قلم بدستان عزیزرسالت عظیمی درقبال این عطیه الهی دارند.

باید باپاکی، ایمان وصداقت درمسیر راهنمایی انسانها قلم رابه فعالیت اندازند.آنانی که رسالت نوشتن رابه دوش دارند باید واقعیت هارا درنظرگرفته باحفظ قدسیت قلم مسئولیت خودرا اداسازند.

ممکن است شما دوست داشته باشید