روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

قاطعیت در پروسه شمارش آرا، صداقت در اعلان نتایج را صحه می گذارد

قبل از همه باید خاطر نشان گردد که انتخابات شفاف و در قبال آن شمارش آرایی که به دور از هرگونه غل و غش و تقلب باشد می تواند دارای دو پیامد نهایت خوب و مؤثر در حکومتداری آینده دولت جدید باشد، اولاً با انتخابات شفاف فرهنگ انتخابات و دموکراسی در کشور نهادینه می شود و در قدم دوم یک دولت مقتدر و فراگیر که از حمایت اکثریت مردم افغانستان برخوردار باشد ایجاد می گردد، علاوه برآن همین دولت که بر اساس انتخابات شفاف و شمارش آرای دور از تقلب به وجود می آید در عرصه بین المللی نیز دارای پرستیژ عالی بوده می تواند.

اما در هر صورت بازهم از دولت جدید و حکومت مشروع، مردم توقع دارند که برای آنان خدمات واقعی انجام دهد نه خدمات فورمالیته و اماتور که صرف ژست و تحرکات خدمتگار بودن دولت و رئیس جمهور جدید را داشته باشد و از تداوم خدمات زیربنایی و اساسی مردم بهره مند نگردند.

اما در شرایط کنونی و حساسی که مردم در انتظار نتایج رأی پاک خویش اند، آنچه که مهم است و درسرنوشت کشور و مردم تأثیرات خاص می داشته باشد نتایج شمارش آرای مردم است که از تقلب به دور باشد و رأی پاک مردم به هدر نرفته باشد. چرا که بر اساس عقیده آگاهان سیاسی،با موجودیت تقلب نه تنها رأی پاک مردم ضایع خواهد شد، بلکه هویت و اتوریته افغانها را نیز زیر سوال قرار می دهد که چنین مبادا!

اما اگر شمارش آراء به دور از تقلب و غل و غش انجام شود، بدون شک و تردید حیثیت و پرستیژ مردم و دولت افغانستان را یکبار دیگر در عرصه بین المللی  ارتقا خواهد داد و مردم کشورما با عملکرد خلاف دستکاری و تقلب در شمارش آرای پاک مردم و اعلان نتایج شمارش آرای انتخابات در زمره مردمان دموکرات و آزادی دوست جهان قرار خواهند گرفت و اعتماد مردم و کشور ما در سطح ملی و بین المللی در سطح بالایی قرار خواهند گرفت.

قابل تذکار است که موضوع شفافیت در پروسه انتخابات، شمارش آرا و اعلان نتایج در تمام نشست های نامزدان ریاست جمهوری مورد بحث و تأکید قرار گرفته است، در جلوگیری از بروز تقلب و دست کاری در شمارش آرای مردم تا آخرین روز ختم پروسه کمپاین ها و کارزارهای تبلیغاتی نامزدان ریاست جمهوری تأکید به عمل آمد و حتا نمایندگان کشور های اروپا، ایالات متحده امریکا و نماینده سازمان ملل متحد نیز خواستار رعایت شفافیت در پروسه انتخابات و شمارش آرای مردم در پروسه انتخابات ریاست جمهوری شدند.

این تأکیدات از جوانب مختلف مردم در حالی صورت می گرد که جمعآوری صندوق های رأی گیری از تمام ولایات به مرکز کمیسیون انتخابات رسیده است و فقط چند ولایتی که امکانات مخابراتی آن تا ختم پروسه، رأی گیری قطع بود، از چگونگی رأی گیری و رسیدن صندوق که شاید آن هم دیروز این مشکل حل شده باشد نگرانی وجود داشت، بناءً برای جلوگیری از دستکاری به صندوق های رأی مردم که در مرکز کمیسیون مستقل انتخابات جمعآوری گردیده و مداخله افراد مغرض که تا اکنون انتظار همین لحظات نهایت سرنوشت ساز شمارش آرای انتخابات را می کشیدند و هدف دستکاری صندوق های رأی دهی را داشتند، باید از طریق ناظران پروسه رایدهی و مسئولان کمیسیون انتخابات دقت و توجه زیادتر صورت گیرد تا رأی پاک مردم ضایع نگردد و شفافیت در پروسه انتخابات و شمارش آرا زیر پا نگردد.

در همین حال و شرایط نهایت حساس که زمینه سازی، بازی با رأی پاک مردم  از طریق تقلب کاران مساعد شده می تواند، مردم شریف کشور ما انتظار دارند تا با رأی پاک آنان احترام گذارده شود و با تمام درایت و رعایت شفافیت شمارش آرا به قناعت نامزدان ریاست جمهوری پرداخته شود تا کشور ما از پرتگاه بحران های سیاسی و اقتصادی نجات پیدا کند.

بنابر عقیده آگاهان باید شمارش آرا دور از تقلب و حتا در محضر نماینده سازمان ملل متحد و ناظران پروسه انتخاباتی صورت گیرد و رأی پاک از ناپاک غرض شفافیت در این پروسه جدا گردد تا اعتماد نامزدان ریاست جمهوری حاصل شود، یقین کامل داریم که با جلوگیری از دستکاری صندوق های رأی مردم و شمارش آرای داخل صندوق ها در حضور نمایندگان سازمان ملل و ناظران داخلی، امکان شفافیت بخشیدن پروسه شمارش آرا از امکان بدور نیست که با تطبیق این راهکار ها نه تنها عدالت در پروسه شمارش و برنده اصلی این پروسه به صورت مؤثق معلوم می گردد بلکه انتظار مردم نسبت به زعیم منتخب شان نیز پایان می یابد و حکومت دارای مشروعیت ایجاد و بکار آغاز می کند.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید