روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

قاری ظهورشاه : صحابه های کرام؛ تمام عمر خود را وقت دین می کردند

به سلسهء نشرمصاحبه ها  و گزارشها این بار مصاحبه ای را در رابطه به بعثت پیغمبراسلام حضرمحمد (ص ) با قاری ظهورشاه مّوذن مسجد شریف حضرت نعمان بن ثابت (ع ) انجام داد ایم که خدمت خوانندگان روز نامه ملی انیس تقدیم می گردد .

قاری ظهور  شاه راجع به بعثت پیغمبر( ٌص)گفت  : ترجمه

از حضرت عبدالله پسر عباس رض روایت است گفت : عادت مبارک پیامبر اسلام( ص )  این بود که از طرف شب تهجد می خواند : یعنی هشت رکت در آخر شب می خواند . از زبان شاگرد حضرت میره ابن شعبه روایت است گفت از استاد خود میره ابن شعبه رض شنیدم که می گفت پیامبر (ص) قیام می کرد تا این حدی که قد مهای مبارک اش ورم می کرد یعنی می آماسید  وقتی از مبارک پرسیدن چرا این قدر عبادت می کنی مبارک فرمود آیا بنده شکر گزار الله (ج) نشوم .

از حضرت عباس( رض ) روایت است گفت: پیامبر( ص)  را امر شد ه است که برهفت اندام سجده کنند  مو های شان را نکند و لباس های خود را جمع نکند و هفت اندام قرار ذیل است : -۱پیشانی ۲ -هر دو دست ۳ – زانو ها ۴ -هر دو قدم ها .      

ترجمه: از حضرت عایشه صدیقه( رض ) روایت است که پیامبر( ص) در نماز خود این دعا را می خواند : ای پرورد گار پناه می برم به تو از عذاب قبر و پناه می برم بتو از فتنه و شر مسیح دجال و پناه می برم به تو ای الله از فتنه مرگ و زندگی و از شر گناهان و از شر دین و قرضداری .

از حضرت عبدالله ابن عمر(رض)روایت است که گفت عادت مبارک رسول خدا( ص ) این بود که بر مسجد قباد سواره وپیاده میآمد و حضرت عبدالله ابن (عمر رض ) ینز برین سنت پا ی بندی می کرد .

از حضرت ابوهریره( رض ) روایت است که من فرستاده شده ام برکلیمه های جامع  و من در خواب بودم که دیدم کلید خزانه های زمین برایم داده شد .

حضرت ابوهریره( رض) گفت : پیامبر( ص) از دنیا رحلت کرد و شما منافع و محصولات و دست رنج او را استفاده می کنید .

در مورد اعمال خیر:

از حضرت ابوهریره( رض) روایت است گفت پیامبر(ص) فرموده  ترجمه :به اعمال صالحه بشتابید پیش از آنکه فتنه ها ظاهر شود مانند شب تاریک که شخص در صبح مومن و در شام کافر و در شام مومن و در صبح کافر دین خودرا در برابر متاع دنیا می فروشد  یعنی در آخرزمان فتنه ها یکی پی دیگری  می آیند و دلهال  فاسد می گردد .

از حضرت جابر بن عبدالله روایت است گفت : یک مردی از جمله مجاهدین پیامبر( ص) از ایشان پرسید ند اگر من در این جهاد کشته شوم در کجا می روم  ؛ پیامبر( ص ) برایش گفت شما به جنت میروید .راوی حدیث می گوید ، آن شخص چند دانه خرمایی در دستش داشت که آنرا می خورد آنها را انداخت و به جهاد و مبارزه علیه کفار پرداخت تا اینکه به شهادت رسید یعنی باورش بر این بود که اگر خرماها را بخورد شاید وقت بیشتری را در برگیرد لذا آن خرما های دست داشته خودرا هم نخورد و دور انداخت تا زود تر به هدف برسد و از نعمت های جنت که برایش ضمانت شده بود  استفاده کند .

تشویق به کار های خیر در آخرعمر :

 ترجمه : آیا به شما عمری ندادیم که در آن کسی پند گیرنده باشد پندبگرد و برایتان بسیم دهنده ای آمد.

ترجمه: حضرت ابوهیریره( رض ) می فرماید که بهترین عالم محمد مصطفی (ص) فرمودند : خداوند به کسی که عمریش به شصت سالگی می رسد عمری از وی باقی نمی گذارد یعنی دنیا سرای امتحان است خداوند اورا مورد آزمایش قرار می دهد تا مطیع و نا فرمان را از هم تمیز کند و آنکه عمرش به شصت رسیده  بیشترین فرصت برایش داده شده است تا با اراده خود اعمال خیرانجام دهد و اگر این فرصت را از دست داد روز قیامت گفته نمی تواند  که ای پروردگارچرا مهلت ندادی تا اعمالی صالحه انجام می دادم .و از عذاب تو نجات می یافتم “

در مورد مردم مدینه منوره اهل علم نوشته می کنند که هر گاه یکی از اهل مدینه در زمان صحابه به چهل سالگی می رسید خودرا برای عبادت فارغ می کرد یعنی خودرا وقف دین می کرد . ولی افسوس امروز ما نماز ها ی فرض را که مسوولیت و دین است بالای ما از خواندن آن نیز کوتاهی می کنیم در آخر از رب کریم خواهانیم که هر چه می گوییم ومی نویسیم سبب نجات ما در روز آخرت بگرداند وما ذلک علی الله بعریز .

                                                                                                         رمز

ممکن است شما دوست داشته باشید