روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

فشرده‎یی از رویدادها وکارکردهای زیربنایی حکومت وحدت ملی در سال ۱۳۹۷ هـ .‌ش

ن. فروتن

بخش سوم

اعضای حرکت صلح خواهانه اعتراض شان رادربرابر دفترسازمان ملل متحدآغازکردند

اعضای حرکت صلح خواهانه مردمی می‌گویند، در برابر دفتر سازمان ملل متحد در کابل بخاطر اعتراض می کنند تا سازمان ملل متحد دست مداخله آن کشورها را کوتاه نماید که به‌خاطر اهداف شخصی شان افغان‌ها را قربانی می‌کنند.

آغازنشست سازمان همکاری اسلامی درعربستان بامحوریت جنگ افغانستان

نشست دو روزه سازمان همکاری اسلامی که بر جنگ افغانستان تمرکز دارد در عربستان برگزار شده است.

در این نشست که با عنوان “سازش در اسلام، نقش علما در صلح و ثبات افغانستان”  در شهر جده برگزار شده، حدود صد عالم دین/ از ۳۷ کشور اسلامی عضو این سازمان حضور دارند.

شرکت کنندگان نشست عربستان سعودی،جنگ افغانستان را نارواخواندند

نشست علمای جهان اسلام با ناروا دانستن جنگ درافغانستان، درشهر مکه عربستان سعودی خاتمه یافت. دراین نشست علمای بیش از پنجاه کشور اسلامی شرکت داشتند.درپایان این نشست علمای دینی،  جنگ جاری درافغانستان ناروا دانسته شده و تأکید کرده است که انتحارو انفجار از دیدگاه اسلام حرام  مطلق است. 

توانمند سازی اقتصادی زنان درچار چوب کنفرانس رکا

کنفرانس منطقه‌ای «توانمندسازی زنان در افغانستان» به‌تاریخ ۱۵ سنبله سال جاری به ابتکارجمهوری قزاقستان و در همآهنگی با حکومت افغانستان، در شهر آستانه برگزار گردید.در این کنفرانس، نمایندگان عالی‌رتبه زنان از کشورهای آسیای مرکزی، افغانستان آذربایجان و جمهوری مردم چین و نماینده سازمان ملل متحد واتحادیه اروپا اشتراک نموده بودند.

رئیس جمهورشفاخانه ۳۶۰ بسترابوعلی سینای بلخی راافتتاح کرد

رئیس جمهور و بانوی اول کشور به محل افتتاح شفاخانه نسایی ولادی بلخ حضور یافتند و شفاخانۀ حوزه‌یی ۳۶۰ بستر ابوعلی سینای بلخی را افتتاح کردند. رئیس جمهور ازاجراات به موقع و پلان گذاری های موفق نیروهای امنیتی و دفاعی زون شمال قدردانی کرده افزود: ولایات شمال، اولویت تمام قوای امنیتی ودفاعی است و امنیت شهر مزار شریف به حیث موضوع کلیدی حایز اهمیت می باشد.

امضای قراردادپروژه آبیاری وتولیدبرق خان آباددوم

در حضور رئیس جمهورکشور قرارداد پروژه آبیاری و تولید برق خان آباد دوم میان وزارت انرژی و آب و شرکت هندی لینکو انفراتیک، به امضا رسید. قرارداد متذکره، توسط محمدگل خُلمی سرپرست وزارت انرژی و آب و احمد فرزاد نمایندۀ شرکت هندی لینکو انفراتیک امضا گردید. پروژۀ آبیاری و تولید برق خان آباد دوم در ولسوالی خان‎آباد ولایت کندز موقعیت دارد و هدف آن بهبود و انکشاف سیستم آبیاری و تولید برق ولسوالی خان آباد می باشد که به هزینۀ ۲۵ میلیون دالر اعمار می گردد.     

 ادامه دارد

ممکن است شما دوست داشته باشید