روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

فرید حمیدی : عدالت تامین وتطبیق میشود ودر تمام خانه ها گسترش می یابد

فرید حمیدی لوی څارنوال دیروز درسمینار ” څارنوالان مبارزه با خشونت علیه زنان و رسیدگی به تخلفات اطفال ” گفت فرهنگ معافیت وجود ندارد خانواده های قربانیان مطمین باشند که عدالت تطبیق میشودو درتمام خانه ها گسترش می یابد.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، این سمینار درحالی برگزار میشودکه اداره لوی څارنوالی در ۳۴ ولایت کشور به خاطر جلوگیری از خشونت و مبارزه شدید با این پدیدهڅارنوالان زن را موظف نموده است .

لوی څارنوال با اشاره به این مطلب گفت که مقصد اصلی ما رسانیدن به عدالت در هر گوشه و خانه هموطنان ما است .

وی همچنان گفت که هدف ازبرگزاری این سیمینار ارتقاع ظرفیت څارنوالان در راستای مبارزه با خشونت و تطبیق عدالت است.

حمیدی همچنان در رابطه به قانون رسیدگی به تخلفات اطفال ،شیوه برخورد څارنوالان در جریان تحقیق با اطفال صحبت کرده گفت څارنوالان در جریان تحقیق از دقت وتوجه کار گیرند تا  تربیت اطفال خدشه دارنشود .

وی همچنان از مخالفین حکومت خواست تا از اطفال در مقاصد سیاسی ونظامی استفاده نکنند .

در این سمینار دلبر نظری وزیر امور زنان نیز در رابطه به موضوع صحبت کرده گفت خشونت در خانواده مانع توسعه وانکشاف میشود که تداوم جنگ ،فقر باعث افزایش خشونت ها شده است وبا همآهنگی تمام نهاد های ذیربط میشود با آن مبارزه کرد وی  فقراقتصادی ،علمی وفرهنگی اعتیاد به مواد مخدر وبیکاری را عوامل خشونت دانست واز علمای دینی خواست تااز طریق منابرحقوق زنان را از نظر دین وفرهنگ اسلامی وافغانی به مردم ابلاغ کنند.

وزیرامور زنان از رسانه ها خواست با توجه به سطح پایین دانش وآگاهی مردم باید برنامه های به برسانند که سبب افزایش مهر ومحبت در خانواده هاشود .

خانم محمدی ادامه داد که تمامی نهاد های حکومتی با تعهد که در برابرعملی ساختن  قانون منع خشونت علیه زنان دارند مکلف اند وطایف شانرا ده درستی انجام دهند تا در مبارزه سهیم شوند .

کوهستانی معین وزارت کار وامور اجتماعی ،نماینده دفترسازمان انکشاف بین المللی حقوقی افغانستان ،قانونپوه محمداشرف رسولی مشاورارشد وزارت عدلیه نیزدررابطه موضوع صحبت کردند .قرار است این سمینار برای دو روز ادامه یابد .

ممکن است شما دوست داشته باشید