روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

فتق فخذی یا Femoral Hernia

هرگاه حشای بطنی قنات فخذی راعبور ودرمثلثScarpaتحت جلد ظاهر گردد  فتق فخذی گفته میشود.

اکثراَ نزد خانمها به وجود می آید نظر به مرد ها ۲:۱ است که نزد زنان عادی یا نورمال دو چند میشود.

بعداز آن فتق های Incisionalسومین فتق ها را نزد خانمها می سازد.

معمولاَ فتق یکطرف بوده طرف راست نظر به طرف چپ زیادتر مصاب میشود و نزد ۱۵ الی ۲۰٪ مردم دو طرف میباشد .

اسباب فتق های فخذی:- فتق های فخذی هیچگاه ولادی نمی باشد.

 • حاملگی به طور طبی شیت فخذی در ناحیه انسی خالی بوده بخاطریکه هر وقت رحم باردار بالای ورید خارجی iliac فشار وارد کند ورید فخذی بتواند در امتداد شیت فخذی رانده شود پس فشار بالای داخل بطن از سبب حاملگی های متکرر قابل اصلی و یا فکتور اصلی در بوجود آمدن فتق فخذی شمرده می شود وقوعات آن زیادتر در سنین ۳۰ الی ۴۰ سالگی میباشد.
 • کانال فخذی متوسع:- این کانال از سبب داخل شدن باریک طرق Iliopubicبه خطر Pactinal که ناحیه Pubic و میتواند مسول بعضی از واقعات فتق های فخذی شود.
 • دوره کیسه فتقیه:- وقتی که فتق به کانال فخذی میرسد از سبب سخت بودن کانال فخذی یک پندیدگی مستطیلی مانند به وجود می آید.

وقتیکه از دریچه Saphenousبیرون می اید متوسع شده و شکل گیری مجدد می نمائید از خاطر صفاق Scarpaبه صفاق عمیقیه ران پائین تر از بازماندگی Saphenous متوصل است.

پوش های فتق فخذی:

 • کیسه ۲- شحم و انساج لمفویه ۳- صفاق Transver یا مسعرض ۴- صفاق Caribriform 5- صفاق Superfacial6- جلد

دریافت های کلینیکی فتق فخذی:- خانم های بین سنین ۲۰ الی ۳۰ ساله اکثراَ مصاب میشوند.

 • طرف راست زیاتر مصاب میشود از سبب پر کار بودن یا فعالیت طرف راست بدن.
 • در ابتدا یک پندیدگی در پائین لیگامنت مغبنی بوجود آمده که اکثراَ از ساحه ورید دور می ماند.
 • برجستگی از سبب باریک بودن کانال مغبنی اکثراَ موجود نمی باشد.
 • ارتجاعیت موجود می باشد.
 • معمولاَ پندیدگی پائین تر و وحشی تر از توبرکل حوصلی میباشد.

تداوی:-

 • عملیات Lockwood:
 • عملیات مغبنی یا inguanal operationCombined approachا
 • ختلاطات فتق فخذی:-

۱-قسمیکه حلقه فخذی باریک است همان قسمت عنق کیسه فتقیه نیز باریک است از همین سبب انسداد و مختنق شدن بسیار عام است.

۲- فتق Ritchters

۳-بطور معمولاَ از فتق های فخذی و فتق های obturator  دیده میشود چون عنق باریک دارند.

۴-این زمانی رخ میدهد یک قسمت از عروه امعا در بین کیسه فتقیه گیر مانده و توسط عنق باریک تصعیف شده باشد اعراض و علایم انسداد فتقی موجود نبوده در حالیکه خود این فتق انسدادی است بخاطریکه Lumenامعاء انسدادی نشده.

 • فتق اساس غیر قابل ارجاع و ضربان در حالت سرفه یا جهد ندارد.

تداوی:-

یکجا و با میتود  مغبنی

برای انجام عملیات ساحه گانگرینشده.

انواع نادر فتق های فخذی:

۱-فتق Lacunar hernia(Laugirs hernia)

این نوع فتق از یک نقیصه کوچک در لیکامنت لکونری گزرد.

۲-فتق Prevascular:- در این نوع کیسه فتقیه در عقب اوعیه های فخذی و لیکامنت مغبنی قرار میگیرد میتواند همرا با خلع ولادی حوصله باشد.

۳-فتق Pectineal:- در این نوع فتق در بین عضله Pectinus و صفاق آن داخل میشود در عقب اوعیه های فخذی بنام  فتق Cloquetsنیز یاد میشود.

۴- فتق خارج فخذی:- عبارت از یک فتق وحشی تر به شریان فخذی بوده
میباشد.

تشخیص تفریقی فتق فخذی یا Differntial Diagnosis of femoral hernia

 ۱- فتق مغبنی۲- Saphena varix3-Lipoma

۴-آبسه Psoas، ۵-لمف نود های های بزرگ فخذی ۶-انیوریزم شریان فخذیPsosa bursa-

رنځویار دوکتور محمد پرویز «ترین عباد»

ترینر متخصص جراحی عمومی شفاخانه ولایتی پروان

ممکن است شما دوست داشته باشید