روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

عملیات نظامی در ولایت‌های کشور راه‌اندازی می‌شود

فوادامان، معاون سخنگوی این وزارت دیشب به رادیو آزادی گفت که این عملیات در مناطقی اجرا می‌شودکه تهدیدجنگجویان گروه طالبان وجوددارد. او افزودکه این عملیات تهاجمی در ولایت‌های شمالی بدخشان، تخار، سرپل، بلخ و قندوز اجرا خواهدشدو وضعیت امنیتی در این ولایت‌ها بهبودخواهدیافت.

این سخنگوی وزارت دفاع هم‌چنین گفت که به زودی این عملیات به صورت “خیلی گسترده” در ولایت بدخشان راه‌اندازی می شودو ولسوالی کران‌ومنجان از کنترل گروه طالبان بیرون خواهدشد. او تأکیدکردکه این ادامه می‌یابدو بر شدت آن افزوده خواهدشد. امان گفت: “مردم افغانستان اطمینان داشته باشندکه در آینده خیلی نزدیک تحولی بسیار بزرگ در اوضاع امنیتی به‌وجودخواهدآمد.

ممکن است شما دوست داشته باشید