روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد

نفس باد صبا مشک فشان خواهــــد شد

عالم پیر دگرباره جوان خواهـــــــد شد

ارغوان جام عقیقی به سمن خواهــــد داد

چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شـد

این تطاول کـــه کشید از غم هجران بلبل

تا ســــراپرده گل نعره زنان خواهد شد

گر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگیر

مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد

ای دل ار عشرت امروز به فـــردا فکنی

مایه نقد بقـــا را که ضمان خواهــد شد

ماه شعبان منه از دست قــــدح کاین خورشید

از نظر تا شب عیـــد رمضان خواهد شد

گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت

که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد

مطربا مجلس انس است غزل خوان و سرود

چند گویی که چنین رفت و چنان خواهد شد

حافظ از بهر تو آمد ســـــوی اقلیم وجود

قدمی نه به وداعش که روان خواهد شد

ممکن است شما دوست داشته باشید