روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

طرح قانون جدید تنظیم امورتوریزم، تهیه وآمادۀ طی مراحل تقنینی شده است

به ریاست دلاورنذیرزوی مشاور ارشد حقوقی وزارت اطلاعات وفرهنگ، دیروز نشست کمیسیون تسوید قانون تنظیم امورتوریزم، برگزارشد .
به گزارش خبرنگارآژانس باختر؛ دراین نشست دلاورنذیرزوی مشاورارشد حقوقی وزارت اطلاعات وفرهنگ که مسودۀ طرح قانون تنظیم امورتوریزم را قبلآ آماده کرده است، دررابطه به این طرح معلومات داد وگفت: مسودۀ طرح قانون تنظیم امورتوریزم، در۵ فصل و۳۷ ماده تهیه وتکمیل شده است.
دلاورنذیرزوی گفت که طرح قانون تنظیم امورتوریزم، به منظورنظرخواهی وغنای بیشتربرای یک ماه درصفحۀ انترنتی وزارت اطلاعات وفرهنگ نشر وبه دسترس قرارداده می شود و بعد از آن به خاطرطی مراحل تقنینی به مراجع ذیربط ارسال خواهد شد .
او افزود که درمسودۀ طرح قانون تنظیم امورتوریزم، بورد ملی توریزم درنظرگرفته شده است ومکلفیت های بخش خصوصی و دولتی که درراستای توریزم فعالیت می کنند نیز مشخص شده است.
مشاورارشد حقوقی وزارت اطلاعات وفرهنگ خاطرنشان کرد که به اساس معیار هایی که دراین قانون گنجانیده شده است، عواید توریزم افزایش خواهد یافت و زمینۀ اشتغال برای هموطنان ایجاد خواهد شد .
وی اضافه کرد که افغانستان عضوسازمان جهانی توریزم است و براین بنیاد معیارهای پذیرفته شدۀ توریزم جهانی با درنظرداشت ارزش های جامعۀ افغانی، دراین قانون گنجانیده شده است.
نذیرزوی گفت که درمسودۀ این قانون، تربیۀ کادرها و اشخاصی فنی و مسلکی درعرصۀ توریزم و هوتل داری و ایجاد صندوق حمایت ازصنعت توریزم وسایر موضوعات لازم، درنظرگرفته شده است و بررشد توریزم نیزتاکید شده است.
وی ابرازامیدواری کرد که پس ازتنفیذ قانون تنظیم امورتوریزم، مشکلات فرا راه توریزم درکشورکاهش پیدا کند، این بخش رشد وانکشاف قابل ملاحظه بیابد وهمچنان باعث تقویت همدلی و وحدت ملی میان مردم کشورشود. احمدضیا احمدی

ممکن است شما دوست داشته باشید