روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

صلح در افغانستان، یکی از نیازهای مبرم باشندگان این سرزمین است

صلح در افغانستان یکی از نیازهای مبرم  باشندگان این سرزمین به حساب می آید، زیرا بدون صلح نمی توان هیچ برنامه ای را که آن بتواند در سطح ملی قابل تطبیق باشد و همه باشندگان این سرزمین از تطبیق آن بهرمند گردند، راه اندازی کرد. از این رو لازم است که برای راه اندازی هر برنامه ای ملی ؛ قبل از همه روی آمدن صلح به این کشور که یکی از نیازهای لازمی باشندگان این سرزمین است توجه جدی صورت گیرد تا با آمدن صلح در این کشور یک فضای مصون ایجاد گردد و شهروندان افغان بتوانند در هرگوشه و کنار این سرزمین با فکر آرام و بدون کدام ترس و هراسی در تطبیق برنامه های ملی سهیم گردند و در آن نقش ایفا نمایند. قابل یاد آوری است که ما در طی سال های گذشته ، نمونه های زیادی از تأثیرات ناگوار ناامنی بر تطبیق برنامه های ملی را در سراسر کشور شاهد بودیم. زیرا نبود امنیت و فضای مصون برای تطبیق چنین برنامه های دربسیاری از مناطق کشور باعث گردید که نهاد های مسئول و افرادی تطبیق کننده نتوانند دروقت و زمان معین  و باکیفیت لازم چنین برنامه هایی را تطبیق کنند تا همه شهروندان بتوانند از آن مستفید گردند. همین گونه ، نبود امنیت باعث گردید تابسیاری از پول های که به برنامه ها و پروژه های ملی در سراسر کشور اختصاص داده شده بود ، حیف و میل گردد.  از این رو، لازم است که برای آوردن صلح در این کشور از تمام امکانات دست داشته استفاده صورت گیرد تا شهروندان افغان  که در هر گوشه و کنار این سرزمین زندگی می نمایند ، بتوانند در فضای آرام ، بدون کدام ترس و هراسی به زندگی روزمرۀ خویش ادامه داده و از زندگی لذت ببرند. قابل یادآوری است ، در روز های نخست مذاکرات صلح امیدواری های زیادی وجود داشت که بتواند ادامۀ این مذاکرات میان طرفین مذاکره کننده به برقراری آتش بس میان طرفین درگیر بی انجامد و سرانجام مذاکرات بتواند به امضای یک توافق سیاسی میان طرفین برسد. به این ترتیب صلح واقعی در این کشور تأمین گردد. اما با گذشت زمان و با تعلیق در آمدن مذاکرات دیده شد که این مذاکرات کدام سودی برای مردم و دولت افغانستان در پی نداشت وصرف ضیاع وقت بود .
زیرا درآغاز دیده شد که طرفین مذاکره کننده کدام پیش شرطی‌را که بتواند حسن نیت طرفین مذاکره کننده را نشان دهد ، برای ادامۀ این مذاکرات پیشنهاد نکردند. همین گونه ، گروه طالبان بدون در نظرداشت اصول مذاکره و نادیده گرفتن اهمیت نقش دولت افغانستان در این مذاکرات و گفتگوها ، با تشدید حملات برضد نیروهای امنیتی افغان و انجام حملات انتحاری و انفجاری خویش در نقاط مختلف کشور که باعث کشته و زخمی شدن بسیاری از افراد بیگناه این سرزمین گردید، در نتیجه این برتری طلبی و امتیاز گیری این گروه باعث گردید که مذاکرات و گفتگوهای صلح به حالت تعلیق در آید.  هرچند گفته می شود که نمایندگان گروه طالبان خواهان از سرگیری این مذاکرات با امریکا شده اند، اما تا هنوز هیئت مذاکره کننده از سوی امریکا برای مذاکره با این گروه حاضر نشده است و اظهار داشته است که قبل از آغاز دوبارۀ مذاکرات طالبان باید از حملات خود برضد نیروهای امریکایی
 افغان و افراد ملکی دست بردارند و به برقراری آتش بس در سراسر این کشور تن دهند. همین گونه، از نمایندگان این گروه خواسته شده است که مستقیماً با نمایندگان دولت افغانستان مذاکرات خود را آغاز نمایند، اما طالبان تا هنوز در این باره اظهار نظر نکرده اند. برخلاف دیده شده است که نمایندگان این گروه به هدف مذاکره سفرهای خود را به کشورهای دیگری  مانند؛ روسیه   آسیای میانه، چین و ایران آغاز کردند و با مقامات این کشورها دیدارهای را داشته اند. اما دیده شده است که ادامۀ چنین سفرها  دید و بازدید های با مقامات این کشورها نتوانسته است کدام اثری مثبتی روی مذاکرات صلح داشته باشد. آگاهان امور براین باوراند که ادامۀ رقابت های ناسالم در میان کشورهای منطقه و ایجاد تنش میان ایران و امریکا بر تشدید درگیری ها در این کشور افزوده است و این باعث گردیده است که گروه طالبان نتوانند در مذاکرات صلح مستقلانه تصمیم بگیرند تا این تصمیم بتواند به دست یابی آنها به یک توافق سیاسی با دولت افغانستان منتج گردد و به این ترتیب  در فرجام این مذاکرات   بتواند به برقراری صلح دایمی در این کشور بی انجامد. به باورآگاهان امور تازمانی که گروه طالبان دست ازجنگ و خشونت نکشند و به هدف از سرگیری مذاکره به برقراری آتش بس در سراسر افغانستان تن ندهند ، امکان از سرگیری گفتگوی های صلح بعید بنظر می رسد. از طرف دیگر، گروه طالبان باید این را بدانند که آدرس صلح فقط در دست دولت که مردم افغانستان آن را انتخاب نموده اند و این گروه با این دولت در جنگ است، می باشد. از این رو لازم است که آنها به آدرس واقعی صلح که دولت افغانستان است مراجعه نمایند تا باشد که آنها بتوانند به صلح واقعی دست یابند.

عبدالحلیم باخرد

ممکن است شما دوست داشته باشید