روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

شورا وانتخابات ازنظر اسلام

الحاج استاد کوشان در ابتدای صحبت با اشاره به اهمیت و جایگاه شورا و انتخابات در نظام اسلامی چنین توضیحات داد:

شورا در اسلام از اهمیت وجایگاه بلندی بر خوردار بوده واساسی ترین مقومات وبنیاد های نظام اسلامی را تشکیل میدهد ووجیبۀ است که همۀ کشورها بخصوص جوامع اسلامی با استناد از قرآنکریم ،سنت رسول الله(ص) واجماع علمای اسلامی بر وجوبیت آن معترف هستند. شورا حق امت اسلامی بوده وتدویر وبرگذاری آن برحکومت ودولت اسلامی یک امر ضروری والزامی پنداشته
میشود،هرنوع سهل انگاری ازطرف حکومت وافراد جامعه در این راستا پذیرفتنی نیست،زیرا خداوند متعال به رسول الله (ص)می فرماید:

ترجمه: “وبرای شان مغفرت بخواه ودرکارها با آنها مشورت کن” (سورۀ آل عمران/آیۀ۱۵۹) شیخ الاسلام ابن تیمیه دررابطه می نویسد:«هیچ ولی امرمسلمین ازمشاورت بی نیاز بوده نمی تواند،زیرا خداوند(ج)
فرستاده اش رابه مشوره امر نموده است» درتفسیر طبری چنین آمده است: «خداوند(ج) رسول الله (ص)رابه مشورت کردن امرنموده است تا به امتش این را تعلیم بدهد که آنها نیزبا اقتداءوتأسی ازایشان در وقت مشکلات وحوادث با هم مشورت کنند» (تفسیر طبری،ج۴ص۹۴) امام فخرالدین رازی در تفسیرکبیر
مینویسد:«حسن بصری وسفیان بن عیینه گفته اند:الله ج ،فرستاده اش(ص)را به مشورت امر نموده است تا دیگران به عمل او اقتداء نموده وشورا بحیث سنت همیشگی امت اسلامی باقی بماند.» (تفسیرکبیر،ج۹ص۶۶) چیزی که تشکیل شورای ملی وکشوری راحتمی وضروری می سازد این است که رسول الله (ص)با آن همه مقام ومنزلتی که داشتند،بیشتراز هرکس دیگری با اصحاب گرامی(رض) به مشورت می پرداختند . موجودیت شورای ملی ،در حکومت اسلامی از اهمیت ومقام بس رفیعی بر خوردار است ،بدلیل اینکه شورا ومشورت بهترین را ه شناخت رأی ونظر صواب در حل مشکلات کشوروجامعه می باشد زیرا در جریان مشوره است که هر عضو شورا نظر خود را همرا ه با دلایل وتوجیهات آن بیان نموده وفواید آنرا شرح میدهد .به این ترتیب آراء ونظریات مختلفی مطرح گردیده وهر کدام مورد مناقشه ومقارنه قرار می گیرد ،طبیعی است که در این جریان رأی ونظری که قرین صواب است ظاهر
میگردد. همچنان در مشوره ازآرا وتجارب دیگران که در جریان زندگی پشت سر گذشتانده اند ،استفادۀ بهینه صورت می گیرد. علاوه برآن موجودیت شورای ملی است که حکومت را از اجرای کار های باز میدارد که ضرر آن به تمام مردم عاید میگردد .شاید حکومت اموری را با حسن نیت انجام دهد ،در حالیکه در مورد اضرار وپیامد های احتمالی آن چیزی نمی داند وامکان دارد که اضرار وتبعات آن متوجه مردم وکشور گردد و در آینده جبران وتلافی آن محال باشد.به این ترتیب ،شورا به مردم می فهماند که صاحب اصلی قدرت وسلطه می باشند ورئیس دولت وحکومت را تذکیر می نماید که در اجرای امور حکومتی وکیل ونمایندۀ مردم است ودرک این دو نکته است که حکومت را از خودسری وطغیان که از صفات ذاتی هرانسان است ،باز میدارد. گفته میتوانیم که اسلام اصل شورا را یکی از ارکان اساسی جامعۀ اسلامی قرار داده ،وحکام مسلمان را مکلف به مشورت گردانیده است.
استاد کوشان در رابطه اوصاف نیک نماینده در شورا افزود:

ازنظر اسلام حکام نماینده، کارگزار ومستخدم مردم هستند پس شورای ملی که ممثل قدرت مردم است می تواند تا مستخدم وکار گزارخود که حکومت است را،مورد باز خواست قرار دهد . ازنظر اسلام مسؤلین حکومتی ورئیس جمهورمراجع معصومی نیستند ،ازانسانهای تشکل یافته اند که دچار خطاءوصواب می شوند ،ممکن است به عدالت رفتار کنند ویا جور وستم را پیشۀ خود سازند وشورای ملی که نماینده وممثل ارادۀ مردم است حق دارد، با نظارت دقیق وکارشناسانه از تخطی وانحرافات حکومت ومامورین حکومتی جلوگیری نموده ودرجهت اصلاحات آن مشوره های لازم وسودمند ارائه نمایند . گرامی ترین مسؤلین ومتولیان امورمسلمانان پس از رسول الله(ص)یعنی خلفای راشدین (رض)آنانی که بخاطر متابعت وپیروی شان از سنت ،روش وراه شان برای مسلمانان الگو وسرمشق است ،با گفتار وکردار خود، براین واقعیت مهرصحه وتائید نهاده اندومیشود ایشان را قرآن های متحرک نامید ،زیراآنچه هدایات قرآنی از امر ونهی می باشد درعمل تمثیل نمودند. خلیفۀ اول حضرت ابوبکرصدیق(رض)هنگامی که در سقیفۀ بنی ساعده به خلافت برگزیده شدند،فرمود:«ای مردم !

مرا به پیشوایی شما بر گزیده اند واین در حالی است که من هیچنوع برتری بر شما ندارم،اگر مرا بر راه حق ،مشاهده نمودید ،یاری ام کنید واگردیدید که به بیراهه میروم مرا سرراه بیاوریدتا زمانی که درچهار چوب فرمانبرداری خداوند(ج) هستم مرافرمانبرداری کنید،اگر اورا نا فرمانی نمودم ،هیچ لزومی ندارد تا از من اطاعت کنید» (ابوبکر صلابی،ص۲۰۶) به همین منوال خلیفۀ دوم ،حضرت عمر فاروق(رض)
می فرماید : «خداوند(ج) کسی را که عیب هایم را به من نشان میدهد،مورد رحمت خویش قرار دهد » (عمرفاروق/صلابی،ص۲۰۲) ومی فرماید:«هرکس از شما انحرافی رااز من دید،سرراهم بیاورد،یکی ازمردم هم خطاب به او گفت:

ای پسرخطاب!سوگند بخداوند(ج) اگر ببینم که به بیراهه میروی،تو را با لبۀ شمشیرهایمان سر راه خواهیم آورد» (عمر فاروق/صلابی،ص۲۰۳)
حضرت علی بن ابیطالب(رض)،وقتی یک نفردر رابطه به موضوعی با رأی او مخالفت نمود، فرمود:«رأی شما صحیح است ومن اشتباه نمودم ،سپس این آیۀ شریفه را قرائت فرمود:

ترجمه: “بالاتراز هر آگاهی آگاه تری است”.(سورۀ یوسف/۷۶) شورا وپذیرش رأی صواب افرادمختلف جامعه به نزد پیشوایان دین، ازاهمیت بسزای برخورداربوده    ادامه دارد

ممکن است شما دوست داشته باشید