روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

شورای عالی  ستره محکمه به دو قاضی جزا های تادیبی تجویز کرد

شورای عالی  ستره محکمه دیروز به ریاست  قانونپوه سیدیوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد.

به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر، شورا نخست بارعایت مصوبه کمیسیون دوم سمینار روسای محاکم منعقده سال ۱۳۴۷ و بر مبنای معلومات رسمی واصله ازد افغانستان با نک نرخ دیت در سال ۱۳۹۸ را با توجه به اوسط نرخ فی گرام نقره خالص تثبیت و هدایت داد تا به محاکم کشور جهت اجراآت قانونی تعمیم شود .

بعد با درنظرداشت  گزارش ریاست عمومی تفتیش و نظریه  تدقیقی ، تخطی دوتن از قضات قبلی محکمه ابتدائیه ولسوالی پغمان مورد رسید گی قرارگرفت  و پس از استماع توضیحات آنان ، حالت محاکماتی قضیه  منتفی و به هردو تن متکی به احکام مقرره طرز رسید گی به تخلفات قضایی جزا های لازم تادیبی تجویز کرد و نیز به یکتن از قضات به خاطر اجرای مسئولانه وصادقانه وظیفه ،  تحسین نامه اعطا شد

سپس برخی از استهداآت و اصله موردغور قرارگرفت و در برابر استهدائیه ریاست محکمه مبارزه علیه مواد مخدر د رخصوص چگونگی استفاده ازمواد مخدر مصادره شده است درتهیه ادویه طبی ، که طبق حکم ماده  ۳۲ قانون مبارزه بامواد مخدر و مسکرات مشروط به موافقه بورد بین المللی کنترول و مبارزه علیه مواد مخدر سازمان ملل متحد دانسته شده است و آن بورد عدم موافقه اش رادرزمینه ابراز کرده است ، رهنمایی صورت گرفت که محاکم مربوط بادرنظرداشت مطالبه  څارنوالی مبنی بر محو ،  میتوانند به محو مواد مخدر بدست امده اصدارحکم کنند .همچنان بادرنظرداشت استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت نیمروز پیرا مون مطالبه تفریق زوجه علیه زوج محبوس که خود مسکونه ولایت نیمروز می باشد و محبوس درکابل تحت حبس است بارعایت ماده ۸۳ قانون اصول محاکمات مدنی و با توجه به حالت خاص  قضیه رهنمایی بعمل امد که رسیدگی به این تقاضا از صلاحیت  محکمه محل حبس زوج می باشد، مرجع مستهدی می تواند در روشنایی احکام قوانین نافذه اجراآت مقتضی کند .برعلاوه رسیده گی به یکعده از مطالبات تجدید نظر و درخواستهای تبدیلی محکمه در قضایای مدنی و جزایی نیز جز آجندا بود که درهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ شد و‌نیز بنابر مطالبه اداره لو ی څارنوالی رسیدگی به ۳۲ دوسیه جزایی به محاکم استیناف ولایت های دایکندی ، هرات بدخشان ، خوست ، پکتیا ، نیمروز و ننگرهار تفویض صلاحیت شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید