روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

شورای عالی اقتصادی در رابطه به آمادگی های بخش خصوصی به خاطر شیوع احتمالی ویروس کرونا، بحث کرد

نخستین جلسۀ شورای عالی اقتصادی به ریاست محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان روزپنجشنبه در ارگ، برگزار شد.

در این جلسه امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری، استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و محمدیوسف غضنفر نمایندۀ فوق العادۀ رئیس جمهوری در امور تجاری، اقتصادی و کاهش فقر، اعضای کابینه و نمایندگان بخش خصوصی نیز حضور داشتند، اجندای از قبل تعیینشدۀ شورای عالی اقتصادی لغو شد و روی آمادگی ها و تدابیر به خاطر شیوع احتمالی ویروس کرونا، بحث صورت گرفت.

رئیس جمهوری از نمایندگان اتاق تجارت، تاجران و سرمایهگذاران خواست تا موضوع ویروس کرونا را جدی گرفته و آمادگی های لازم را در قسمت تولید و تورید ادویههای باکیفیت، موادغذایی و مواد سوخت رویدست گیرند. وی افزود که حکومت حاضر است تا بخش خصوصی را در قسمت وارد کردن ادویه و موادغذایی با کیفیت حمایت کند.

همچنان نمایندگان بخش خصوصی و اتاقهای تجارت، گفتند که تهدید کرونا را جدی گرفته اند، ضرورت های مردم را تشخیص و در این خصوص با تاجران در سراسر افغانستان صحبت شده است و اقدامات عملی صورت خواهد گرفت.

آنان گفتند که حکومت باید نیازمندیها و اقدامات اولیه را شناسایی کند و تعرفههای ترجیحی را برای تجار درنظر گیرد.

به همین ترتیب در این جلسه روی مشکلات امنیتی تاجران و سرمایهگذاران بحث شد و استاد سرور دانش گفت که کمیتۀ تامـین امنیت سـرمایهگذاران، مشکلات امنیتی سرمایهگذاران را در سراسر کشور همواره بررسی می کند و از این طریق تلاش میکند تا این مشکلات را حل کند.

وی افزود: «از ارزیابیهای که در این اواخر صورت گرفته است، دیده می شود که بعضی مشکلات تاجران در قسمت اخاذیها، رشوهستانی و تهدیدات امنیتی، جدی است.»

معاون دوم رئیس جمهوری گفت که این کمیته در هماهنگی با نهادهای امنیتی و لوی څارنوالی، به خاطر حل این مشکلات تلاش می ورزد و تمرکز بیشتر روی مشکلات اخاذی در شاهراه ها و بنادر صورت خواهد گرفت. وی افزود که مشکلات بخش خصوصی در ولایت ها جدی است و نیاز است تا حکومت جدید با تمرکز روی تغییر و ایجاد پالیسی ها و پلان ها، به حل بنیادی این مشکلات بپردازد.

رئیس جمهوری به محمدیوسف غضنفر و سرپرست ریاست عمومی اداره امور هدایت داد که جلسات ویدیویی را با تاجران و سرمایهگذاران در سراسر افغانستان ترتیب کنند تا روی مشکلات آنان و همچنان اتخاذ تدابیر احتیاطی، فراهم کردن مواد ضروری اولیه، در صورت شیوع ویروس کرونا، بحث صورت گیرد.

امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری گفت: باوجود همه تلاشهای که حکومت به منظور ایجاد همآهنگی بیشتر با بخش خصوصی انجام داده است، اما دیده می شود که تا هنوزهم بخش خصوصی زبان مشترک با حکومت، به شکل واقعی آن را پیدا نکرده است؛ لازم است که روی یک مشخصۀ واضح کار صورت گیرد تا میان بخش خصوصی و حکومت زبان واحد ایجاد شود، همآهنگی بیشتر به میان آید و زمینهساز تسریع روند حل مشکلات شود.

رئیس جمهوری همچنان گفت: برای سرمایهگذاران زمینۀ سرمایهگذاری در بخش شهری فراهم شده است و حکومت حاضر است تا زمینهای دولتی را به خاطر اعمار بلندمنزلها در اختیار آنان قرار دهد.

رئیس جمهوری با تاکید روی ظرفیتسازی در بخش خصوصی، گفت که حکومت افغانستان در پنج سال گذشته توانست تا کشورهای آسیای مرکزی روابط تجارتی خوب ایجاد کند، اما بخش خصوصی آمادگیهای لازم را در این خصوص نشان نداده است.

رئیس جمهوری خاطرنشانکرد که مهمترین بخش برای افغانستان بخش زراعت است و در این خصوص ارقام و زنجیرۀ ارزشی بررسی و تحلیل شده است؛ با بانک جهانی نیز وارد گفت وگو شدهایم تا دراین بخش سرمایهگذاری مؤثر کند.

وی همچنان افزود: اکنون زمینۀ هرنوع سرمایهگذاری در بخش برق فراهم شده و اساس قانونی نیز در این قسمت درنظر گرفته شده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید