روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

شماری از لوحه ها و اعلانات نامنظم ازساحه ده افغانان برداشته شد

به اساس فیصله کمیسیون ” اصلاح لوحه ها و تابلو های اعلانات ” ، کاربرداشتن لوحه ها واعلانات نامنظم وغیرمعیاری درشهرکابل آغازشد.

به گزارش آژانس باختر، درجریان کار بررسی و برداشتن لوحه های نامنظم وغیرمعیاری ، معاون سرمحقق محمد فاضل شریفی معاون خدمات اجتماعی و فرهنگی شاروالی کابل ، سید مصطفی سیدی رئیس خدمات فرهنگی شاروالی کابل ، محمد کبیرسلطانی نماینده وزارت اطلاعات وفرهنگ و اعضای کمیسیون  ” اصلاح لوحه ها و تابلو های اعلانات ” شامل نمایندگان وزارت های امورداخله ، صحت عامه ، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ، تجارت وصنعت وهمچنان ریاست عمومی امنیت ملی واتحادیه ملی پیشه وران ، نیزحضور داشتند.

درجریان این بررسی، شماری از لوحه ها و اعلانات نامنظم وغیرمعیاری ازساحه ده افغانان مربوط ناحیه دوم شهرکابل، ازفروشگاه ها ، معاینه خانه ها ، دواخانه ها و دارالوکاله ها برداشته شد.

همچنان به لوحه داران خاطرنشان شد که لوحه ها و اعلانات شان را معیاری کنند.

محمد کبیر سلطانی منشی کمیسیون ” اصلاح لوحه ها و تابلو های اعلانات ” گفت که قبلآ به لوحه داران اطلاع داده بود که لوحه های شان را مطابق رهنمود کمیسیون، اصلاح و معیاری کنند.

او افزود که شماری از لوحه.داران ، اعلانات و لوحه های شان را اصلاح کرده اند واما تعدادی هم به اصلاح و معیاری کردن لوحه ها و تابلو های اعلانات بازرگانی شان اقدام نکرده اند که ازسوی موظفان ،  لوحه های شان برداشته شد.

اوگفت روند بررسی لوحه ها و اعلانات نامنظم و غیرمعیاری درشهرکابل ادامه دارد.

گفتنی است که کمیسیون ” اصلاح لوحه ها و تابلو های اعلانات ” به اساس حکم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ، به خاطراصلاح لوحه ها و تابلو های اعلانات به شیوه های علمی ، معیاری و حفظ زبان های رسمی و بومی کشور، ایجاد شده است

ممکن است شما دوست داشته باشید