روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

شرکت کنندگان ژنیو وقایع و رویداهای افغانستان را با دید ژرف دنبال کنند

نشست ژنیو پیرامون افغانستان فردا در مقر اروپایی سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد که در آن تعهدات دوجانبه افغانستان و جامعه جهانی بررسی میگرددمفسر آژانس باختر مینگارد: نشست ژنیو فردا در مقر اروپایی سازمان ملل متحد برگزار میگردد، قرار است در این نشست هیئت های بلند پایه از ۶۲ کشور جهان و ۳۵ سازمان جهانی شرکت نمایند، که در آن تعهدات دولت افغانستان برای جامعه جهانی و تعهدات جامعه جهانی برای مردم افغانستان بررسی خواهد شد.

نشست ژنیو برای دولت و مردم افغانستان یک اهمیت ویژه دارد با آنکه قرار نیست در این نشست تعهدات تازه مالی با افغانستان صورت گیرد، مگر گزارش دولت افغانستان، آینده حضور و همکاری جامعه جهانی را با این کشور مشخص تر خواهد ساخت.

دولت افغانستان در سال “۲۰۱۶” میلادی در کنفرانس بروکسل تعهداتی در راستای مبارزه با فساد اداری، اصلاحات در نهادهای ملکی و دفاعی، تقویت حکومتداری محلی، اصلاحات در سکتور عدلی و قضایی، اصلاحات مالی و اقتصادی، مبارزه در برابر تولید و قاچاق مواد مخدر، برنامه ریزی در امر استفاده بهتر از منابع طبیعی وانکشاف زیربناها، کاهش فقر و تامین امنیت سپرده بود.

در نشست ژنیو دولت افغانستان از پیشرفت های خود در این خصوص برای مردم افغانستان و ملل متحد گزارش میدهد، و سخنگوی رئیس جمهوری میگیوید که هیئت افغانی با دست پر در این نشست شرکت میکند.

بدون شک گزارش دولت افغانستان آینده روابط این کشور با جامعه جهانی را ترسیم خواهد کرد.

نشست ژنیو زمانی برگزار میگردد، که افغانستان در وضعیت بغرنج سیاسی و امنیتی قرار دارد، این نشست وضعیت پنج سال سپری شده در افغانستان را بررسی میکند و دولت هم از کارکرد خود در پنج سال گذشته گزارش میدهد، سال هایی که از لحاظ امنیتی پردرد سربود دراین مدت دولت و مردم افغانستان بیشتر به مسایل سیاسی و امنیتی پیچیده بودند، مگربا آنهم پروژه های بزرگ اقتصادی که بیشتر پروژه های منطقه یی بوده اند از نظر به دور نبود، در وجود سیر حوادث پنج سال گذشته  توقع مردم افغانستان این است که جامعه جهانی در چوکات نشست ژنیو وضعیت عمومی افغانستان را بررسی کند و بر بنیاد آن عمل نماید، زیرا تطبیق هر نوع برنامه و پلان از خود فرصت و بستر میخواهد در حالیکه جنگ در افغانستان به حمایت حلقات بیرونی ادامه یافت و بسا فرصت ها  را  از  دولت  و مردم افغانستان گرفت.

امید است که شرکت کننده گان نشست ژنیو وقایع را با دید ژرف در افغانستان دنبال کنند، در این جای شک نیست که دولت افغانستان نتوانسته که تمامی تعهدات خود را که در بروکسل و جاهای دیگر ارائه داد، عملی سازد، مگر تلاش ها صورت گرفت و کارهای انجام شد، آنچه مهم است ایستادگی مداوم جامعه جهانی در کنار مردم افغانستان است مردمی که در آتش رقابت دیگران میسوزند و جنگ نیابتی کشورهای دیگر بسا از فرصت ها را از آنها گرفته است.

ممکن است شما دوست داشته باشید