روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

سیگار: افغانستان درمبارزه باموادمخدرپیشرفت هایی داشته است!؟

مهمترین موضوع، ایجاد نظام سیاسی کارآمد با داشتن خط مشی ملی است.زمانی که یک نظام سیاسی برای توسعه اقتصادی کشورخط مشی دارد و آن را با آرمان های مردم پیوند می زند و از کارآمدی، پاسخگویی و قانونمداری برخوردار می باشد می توان مطمئن شد که گامی که برداشته می شود جدی است و در مبارزه با مواد مخدر اثر گذار.خواهدبود. درحالی که هرساله، مبالغ هنگفتی برای مبارزه با این پدیده هزینه می‌شود. درکشورما معضل مواد مخدر سال‌هاست وجود دارد و با توجه به مبارزۀ پی‌گیرانۀ دولت با این پدیدۀ نابودگر، هنوز نتوانسته‌ایم بر این معضل اجتماعی به طور کامل چیره شویم. امروزه متاسفانه افغانستان از یک سو در نا امنی به سر می برد از سوی دیگر مواد مخدر یک تهدید جدی برای حیات ملی و اقتصاد ملی افغانستان محسوب می گردد.  با توجه به معضل پیچیده مواد مخدر که بخش های مختلف حکومت را بیمار ساخته است آیا می توان گفت که بزودی اراده ای جدی در دولت افغانستان برای مبارزه موثر با آن وجود دارد؟ در سال آخر حکومت طالبان کشت مواد مخدر به پایین ترین حد خود یعنی ۲۰۰ تن درسال رسیده بود اما اکنون درنتیجه مبارزه جامعه جهانی کشت وترافیک مواد مخدر از مرز هزاران تن گذشته است طبیعی است که باید به اراده جامعه جهانی و بخصوص ایالات متحده امریکا و انگلستان در مبارزه با مواد مخدر شک کرد. علیرغم کم کاری جامعه جهانی در مبارزه با مواد مخدر طی سال های گذشته تلاش هایی از سوی دولت افغانستان برای مبارزه با مواد مخدر صورت گرفته که چندان ثمربخش نبوده است. سیگاردفترسرمفتش ویژه ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان درگزارشی تازه راجع به کشت وتولید موادمخدردرافغانستان گفته است.این کشوردرمبارزه باموادمخدرپیشرفت هایی داشته است اما باچالشهای زیادی درین باره مواجه است.اومی افزایدحکومت افغانستان درسال  ۲۰۱۹م درراستای مبارزه باموادمخدراز۷۶ الی ۵۷ معیارآن راتکمیل کرده است وبرای تکمیل کردن معیارهای دیگر نیازبه کاروتلاش مداوم دارد. سیگارمعافیت افرادزورمنددخیل درفساداداری وکاهش فعالیت های محکمه ویژه مبارزه بافسادراازچالشهای جدی درراستای مبارزه بافساداداری درافغانستان دانسته است. ایالات متحده امریکا ازسال ۲۰۰۲ به این سو بیشتراز۸ میلیاردالررا برای مبارزه باموادمخدردرافغانستان مصرف کرده است.ازجانب دیگر گروه های مافیایی باتقویت کشت ترافیک موادمخدرزمینه تمویل وتقویت تروریستان رانیزمهیا می سازند. گروه های تروریستی درساحات تحت حاکمیت شان به ترویج کشت موادمخدرمی پردازند تاازآن طریق برای حملات دهشت افگنانه تسلیح وتمویل گردند. بنابرین گفته می شودکه گروه های تروریستی ازین مدرک میلیونهادالرسالانه عاید بدست می آورند. بنابرین دیده می شودکه جامعه جهانی مبارزه با مواد مخدر را جدی نگرفته زیرا مبارزه با مواد مخدر تحت شعاع مسایل امنیتی قرار گرفته است. گفته می شود که این پدیده جهانی هرازگاهی به عنوان یک اهرم فشار در مسایل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از سوی برخی حلقات مافیایی استفاده می شود.بر اساس آمارهای ارائه شده، هم اکنون نزدیک به سه میلیون معتاد در سراسر کشور وجود دارند و پیش بینی می شود که شمار معتادان به مواد مخدر در کشور، روند روبه رشدی می داشته باشد. مبارزه با مواد مخدر در افغانستان از سوی کسانی که شعار مبارزه با این پدیده را می دهند؛ جدی گرفته نمی شود . به خاطری که جهانیان در امر مبارزه با مواد مخدر صادق نیستند و خودبه اشکال مختلف در کشت، توزیع و ترافیک آن دست دارند. بازداشت افراد به بهانه اینکه گویا در شکم خود موادمخدررا انتقال می دهند بسیار مضحک است در حالیکه شبکه های استخباراتی جهانی ممکن امکانات مخصوصی برای انتقال این مواد در اختیارداشته باشند. اگرچنین نیست این مقدارمواد سرسام آور تولید شده درکشور چگونه به بازارهای اروپا وامریکا سرازیرمی گردد. این حقیقت روشن است که روند کشت و قاچاق مواد مخدر با آمدن نیروهای خارجی به افغانستان نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش چشم گیری یافته است.این درحالیست که ماشین های پروسس مواد مخدر ازطریق باندمافیای موادمخدر به کشور آورده می شود درحالی که  افغانستان توانمندیی ساخت چنین ماشین ها را ندارد. امروزکشورما علاوه بر بحران مواد مخدر، با چالشهای گونه گونی روبرو است که نبود ثبات و امنیت در راس این همه چالش ها قرار دارد. کشت و قاچاق مواد مخدر در ین کشور به یک منبع کلان اقتصادی برای برخی از کشورهای جهان مبدل شده است. در این شک نیست که سازمان های استخباراتی منطقه وجهانی درین کاردست بالادارند. مافیای بین المللی برای عاید هنگفت اوضاع امنیتی را در کشور مختل می سازند. از کنترول تطبیق قانون جلوگیری می کنند گروه های تروریستی تربیه می شوند تا زمینه سود جستن از مواد مخدر افغانستان برای مافیای بین المللی مساعد شود. به این اساس مواد مخدر یک سد محکم در برابر استقرار حاکمیت قانون در افغانستان قرارگرفته  است. دورازامکان نیست که  بسیاری از پست های دولتی با پول مواد مخدر خریداری شود. قاچاق مواد مخدر با شبکه های وسیع مافیایی، در جهان ریشه دوانیده و از میان بردن این شبکه ها، نیازمند مبارزهء جدی و درازمدت است. در این جا تریاک کشت می شود ولی این تریاک از کشور خارج و توسط شبکه های مافیایی به مشتقات مختلف از جمله هیرویین و مرفین تبدیل می شود به این دلیل است که سهم ناچیزی از معامله تریاک به دست کسانی که مشغول کشت تریاک هستند می رسد و بیشترین سهم را مافیای بین المللی مواد مخدر به خود اختصاص می دهند. آب و هوای مناسب، نیروی کار ارزان و وضعیت مناسب برای قاچاق مواد مخدر عواملی است که مافیا را برای فعالیت در این کشور ترغیب کرده است. گراف تولید و  قاچاق مواد مخدر نسبت به سالهای حاکمیت طالبان سه برابر شده است.  به نظر می رسد انگشت اتهام کم کاری در زمینه مبارزه با مواد مخدر بیشتر به سوی کشورهای غربی است که با نام مبارزه با مواد مخدر به افغانستان آمده اند. یکی از توافقاتی که در اجلاس بن صورت گرفت بحث مبارزه با تروریزم و نابودی مواد مخدر در افغانستان بود. پس از گذشت یک ونیم دهه  اکنون شاهدیم که کشورهای غربی نه تنها در بحث مبارزه با تروریزم دستاوردی نداشته اند بلکه تولید و قاچاق مواد مخدر هم نسبت به سال های گذشته افزایش یافته است . اکثر کارشناسان افغان هم بر این باورند که نیروهای خارجی در قاچاق مواد مخدر از افغانستان دست دارند. بنابر این ازامکان دورنیست که بیشتر این مواد از طریق هوا به کشورهای غربی انتقال یابد.  بنابرین دولت افغانستان به تنهایی قادر به کنترول این پدیده نیست و جامعه جهانی باید در همکاری با افغانستان در مبارزه با این روندصادقانه کمک کند. بایدیادآورشد تا زمانی که تقاضا از بیرون محدود نشود و کشور های منطقه و جهان تشریک مساعی نکنند مسئولین کشورما به تنهایی قادر به مبارزه در گذشته نبوده و در آینده هم نخواهد بود. به گفته کارشناسان، معضل مواد مخدر چنان مشکلاتی را برای این کشور ایجاد کرده است که نمی توان در کوتاه مدت راه حل مناسبی را برای آن پیدا کرد.امروزه وظیفه‌ تبلیغ دربارۀ ضدارزشی بودن اعتیاد و مواد مخدر، به رسانه‌ها محدود نباید ‌شود، بلکه این امر در همۀ سطوح اجتماعی اجرا شود با تلاش فرهنگی، می‌توان از گسترش روزافزون اعتیاد و قاچاق مواد مخدر در کشورحداقل جلوگیری کرد و از این رهگذر، سلامت فردی و اجتماعی را به کشور بازگرداند.

ن-  « فروتن »

ممکن است شما دوست داشته باشید