روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

سیلاب وبرفکوچ جان یازده تن را درافغانستان گرفت

دراثرسرازیر شدن سیلاب وفرود آمدن برفکوچ درافغانستان، یازده تن جان باختند ودست کم بیست وسه تن دیگر زخمی شدند.

به اساس گزارش ها، درسه روزپسین، دست کم نود وپنج درصد افغانستان گواه برفباری های سنگین بوده است؛ برف باری هایی که دربرخی موارد باعث سرازیر شدن سیل شده است.

ولایت های هلمند، نیمروز، فراه، ننگرهار، بدخشان، جوزجان، تخار، قندهار وکابل گواه سنگین ترین برفباری ها ونیزسرازیرشدن سیلاب بوده اند.

یک مسوول وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث می گوید که درسه روزپسین، دراثر برف کوچ وسرازیر شدن سیلاب یازده تن جان های شان را ازدست دادند و دست کم بیست وسه تن دیگر زخمی شدند.

اوگفت که کارکنان آنان درکنار گروه های نجات سایرنهاد ها و مردم، توانسته اند ده ها تن را که زیر برف کوچ ویا در سیلاب گیرمانده بودند، نجات دهند وبه جا های امن انتقال دهند.

 وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث می گوید که برای دفاترش در سرتاسر افغانستان دستورآماده باش داده است.

این وزارت درهمکاری با وزارت فواید عامه ونهاد های کمک رسان، ابزارکار و مواد غذایی به ولایت ها فرستاده است تا درکنار نجات جان انسان ها ازسیلاب و برف کوچ، برای آسیب دیدگان کمک کند.

ازسوی دیگرآسیب دیدگان رویداد های طبیعی درافغانستان ازامارت اسلامی ونهاد های کمک رسان می خواهند هرچه زود تر به آنان سرپناه موقت، غذا، دارو و آب تهیه کند.

با این حال، نهاد های حکومتی کمک رسان ازجمله وزارت دولت درامور رسیدگی به حوادث می گوید که آمادگی ها برای رسیدگی به سیلاب زدگان گرفته شده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید