روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

سید شمس الاسلام شمس: وضعیت امنیت غذایی و تغذیه در افغانستان خوب نیست

ورکشاپ چهار روزه آموزشی حق غذا برای اعضای آجندای ملی امنیت غذایی وتغذیه برای نمایندگان جامعه از سوی سازمان حقوق بشر افغانستان و سکرتریت آجندای ملی امنیت غذایی و تغذیه یا افسین«درتالار کتابخانه ریاست عمومی مرکز ساینس و تکنالوژی تعلیمی وزارت معارف از ۴-۷ ثور برگزار گردید در این ورکشاپ آموزشی حدود صدتن نمایندگان وزارت های سکتوری آجندای ملی و نهاد های مدنی اشتراک نموده بودند در طی چهار روز روی مفاهیم امنیت غذایی و تغذیه، چهارستون امنیت غذایی، بهره برداری، ثبات، استقلالیت و مصئونیت غذایی و آورده ساختن حق غذا برای افغانها از طریق پالیسی های همه جانبه و جامع، توضیح و تشریح شد و روی پالیسی ها قوانین ملی و بین المللی و داد خواهی برای حق دسترسی به امنیت غذایی بحث های مفصل صورت گرفت.

داکتر سید شمس الاسلام شمس همآهنگ کننده تخنیکی سکرتریت آجندای ملی غذایی و تغذیه در افغانستان در رابطه به هدف برگزاری این ورکشاپ به خبرنگار روزنامه ملی انیس چنین توضیحات داد:

ورکشاپ به کمک مالی و تخنیکی سازمان حقوق بشر افغانستان و سکرتریت تخنیکی آجندای ملی امنیت غذایی و تغذیه در افغانستان جهت آگاهی شرکای آجندای ملی و جامعه مدنی دایر شده است. تااین شرکا از مفاهیم اساسی و ضروری مربوط به آجندا، حق دسترسی به غذا، امنیت غذایی و تغذیه، راهکار ها و روشهای لازم که برای بهبود امنیت غذایی و تغذیه در افغانستان و داد خواهی در تحقق اهداف آجندای ملی آگاهی لازم را حاصل نمایند.

داکتر شمس در رابطه به ایجاد کمیته آجندای ملی امنیت غذایی و تغذیه در افغانستان و شامل ساختن مسأله امنیت غذایی و تغذیه تحت این آجندا گفت:

آجندای ملی امنیت غذایی و تغذیه در افغانستان یک ونیم سال قبل در ۲۴ میزان ۱۳۹۶ بعد از تصویب کابینه به رهبری داکترعبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور بکار خود آغاز نمود هدف آجندا اینست تا ارگانهای دولتی غیر دولتی، انکشافی و جامعه مدنی و سکتور خصوصی دور یک آجندا جمع شده روی مسایل امنیت غذایی و تغذیه صحبت نمایند. درکمیته آجندای ملی تقریباً
۱۶ وزارت سکتوری شش اداره مستقل و ده مؤسسه کمک کننده خارجی عضویت دارد یک ساختار منظم همآهنگی در سطح مرکز ایجاد گردیده و در ۱۴ ولایت توسعه یافته است هدف کلی آجندای ملی اینست که چگونه بتوانیم وضعیت امنیت غذایی و تغذیه در کشور رابهبود ببخشیم تا هیچ افغان در هیچ گوشه افغانستان از نبود امنیت و مصئونیت غذایی رنج نبرد.

داکتر شمس الاسلام شمس در رابطه به چگونگی وضعیت امنیت غذایی و تغذیه در افغانستان اظهار داشت:

متأسفانه وضعیت غذایی و تغذیه در افغانستان خوب نیست بیش از
۴۵ درصد نفوس کشور از نبود امنیت غذایی رنج برده و به غذای کافی دسترسی ندارند.

همچنان ۵/۴۵ درصد نفوس کاملاً فقیر یا زیرخط فقر قرار دارند. ۱٫۱ میلیون طفل با سؤ تغذی حاد مواجه است، افغانستان در میان ۱۸۸ کشور جهان از لحاظ شاخص انکشاف بشری در رده ۱۶۸ قرار دارد. همینگونه بیش از ۴۰٫۹ درصد اطفال کمتر از پنج سال از قد کوتاهی ناشی از نبود امنیت غذایی و سؤ تغذیه رنج می برند. فقدان ویتامین دی کمخونی کلسیم وسایر ویتامین ها در میان مادران و دختران جوان خیلی بلند است.

اگر ارقام را ارزیابی نماییم در واقع به صورت عموم وضعیت وخیم است. می شود یک سونامی خاموش گفت زیرا نبود امنیت غذایی روی ابعاد صحی، اجتماعی اقتصادی و حتا سیاسی جامعه تأثیر گذار است.

حکومت وحدت ملی یک ونیم سال قبل با توجه به اهمیت و ارزش این مسأله و رسیدگی به آن روی آجندای ملی امنیت غذایی و تغذیه در افغانستان کار را آغاز نمود و آن را جزء اولویت های اساسی کار حکومت قرار داده است. قبل از تشکیل آجندای ملی، وزارت های زراعت، کار و امور اجتماعی  انکشاف دهات و صحت اقدامات عملی نموده بودند، ولی مسأله امنیت غذایی و تغذیه فراتر از آن است که تنها چند وزارت محدود کار کند بلکه تمام شرکا اشتراک کرده همآهنگ کار نمایند و برای این مشکل حاد راه حل جامع پیدا کنند. زیرا امنیت غذایی و تغذیه دهقان، سیستم آبیاری، علمای دین  معارف، جامعه مدنی سکتور خصوصی و رسانه های همگانی ارتباط دارد باید همه دست به دست هم داده با قدم و هدف واحد کار نمایند در غیر آن مشکل ادامه خواهد یافت.

داکتر شمس افزود:

افزایش نفوس، سیستم ضعیف مدیریت آب، فقر و وابستگی بیش از حد به کمک های جامعه جهانی مهاجرت ها به اثر منازعات و خطرهای طبیعی و خشکسالی  تقاضای بیشتر از عرصه؛ گرسنگی و بیماری را سبب شده است.

در حالیکه امنیت غذایی به سطح فردی، خانوادگی، ملی، منطقوی و جهانی وقتی بر آورده می شود که همه مردم در تمام اوقات دسترسی فزیکی و اقتصادی به غذایی کافی و مصئون و مغذی داشته باشند تا ضرورت ها برای یک زندگی فعال و صحتمند را بر آورده سازد.

و در قسمت مصئونیت غذایی بدست آوردن غذا و تهیه آن خارج از مکروبی شدن آن است. تا غذای ما مواد مغذی کافی داشته باشد یعنی یک رژیم سالم غذایی موجود باشد. متأسفانه در موجودیت مشکلات موجود چه از نظر اجتماعی چه از نظر اقتصادی و تولیدی صحی و همینگونه نبود حکومتداری خوب نبود خود کفایی زراعتی و تولیدی مصونیت غذایی را متأثر ساخته اکثراً مواد غذایی از خارج وارد می‎شود که از کیفیت خوب برخوردار نیست.

قابل ذکر است در ظرف یک‌ونیم سال با شکل گرفتن کمیته تخنیکی آجندای ملی امنیت غذایی و تغذیه در افغانستان روی ساختارهای تخنیکی کارهای لازم صورت گرفته است. کمیته عالی رهبری، گروپ های کاری اجرائیوی و ولایتی ایجاد شده کار روی پلان ستراتیژیک پنجساله جریان دارد آگاهی دهی عامه نهایی شده و در حال تطبیق است.

در سال جاری تصمیم داریم مطابق به پلان اجرایی کار روی قانون غذا نیز آغاز و عملی گردد. روی ساختار ایجاد اداره ملی غذا نیز کار بشدت جریان دارد. یعنی به شکل بنیادی کار روی طرح و تصویب قوانین و آگاهی دهی عامه و همآهنگی و انسجام شرکای کاری ادامه دارد همچنان کار روی تحقیق و ریسرج نیز صورت خواهد گرفت. در آجندای ملی باید همه شرکا روی برآورده شدن هدف مشترک تلاش نمایند. امید داریم همآهنگی ها تقویت یابد و مطمئن هستیم که تعهد سیاسی وجود دارد. همکاران مالی ما کمک های لازم مالی و انکشافی نمود و همه نهاد های مرتبط اقدامات همآهنگ اتخاذ نمایند. یقیناً در دراز مدت و میان مدت مشکل قابل حل خواهد بود در این راستا سازمان ملل متحد در بخش غذا یونسف، یوسایدی اتحادیه اروپا، بانک جهانی در بخش سکتور صحی و زراعتی، افغانستان را کمک کرده ما با همکاران بین المللی در تماس هستیم تا چطور بتوانند پلان ستراتیژیک ما را که پلان دولت جمهوری اسلامی افغانستان است را تمویل و کمک نمایند. در نظر داریم در قدم نخست چه در سطح سیاسی و چه در سطح پالیسی ها چه در مرکز و دهات آگاهی دهی لازم صورت گیرد تدویر ورکشاپ ها تحت این آجندا جزء برنامه های کاری کمیته آجندای ملی امنیت غذایی و تغذیه در سرتاسر افغانستان است از رسانه ها در خواست می کنیم در انعکاس فعالیت ها و آگاهی دهی عامه ما را یاری رسانند.    

 حامده صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید