روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

سید حسین عالمی بلخی:  از مؤسسات کمک کننده تقاضا می کنیم کمک های نقدی را به عودت کنندگان افزایش دهند

وزیر عودت امور مهاجرین در رابطه به نتیجه مذاکرات چهارجانبه که در پاکستان صورت گرفت چنین گفت: مجلس چهار جانبه که بین ایران، پاکستان، ترکمنستان ازUNS,R صورت گرفت در رابطه به ستراتیژی راه حل ها برای مهاجرین افغانستان بوده و آن ستراتیژی تنظیم شده برای کمک به مهاجرین که به افغانستان عودت می کنند برای عودت پایداری و آسان مجدد آنها باید همکاری ها صورت بگیرد و همچنان مهاجری که تا هنوز عودت نه کرده اند و در کشور پاکستان و ایران هستند از این کمک ها بهره مند شوند این ستراتیژی در سال ۲۰۱۲ در تهران تصویب شده و تاکنون براساس این ستراتیژی فعالیت صورت می گیرد و سالانه یکبار , دو بار جلسات و نشست های سه و چهار جانبه برای بررسی وضعیت و بررسی زمینه های ارائه خدمات بهتر در بعضی از کشور ها برگزار می شود.

فیصله نمودیم که باید تماس های بیشتری با دونر ها گرفته شود و زمینه های ارائه خدمات بیشتر فراهم شود و از جمله مسایلی که در آنجا صحبت شد ازUNS,R تقاضا شد که کمک های نقدی را برای عودت کنندگان افزایش بدهد فعلاً به هر فی تن ۲۰۰ دالر امریکایی کمک می شود باید به ۴۰۰ دالر افزایش یابد و موارد دیگری با دونر ها صحبت و مجالس گرفته شود تا مهاجرین افغانستان در محراق توجه جهانی قرار بگیرد.

آنهایی که دارای اسناد رسمی هستند در کشور ایران ۹۵۰۰۰۰ تن کارت دارند و ۴۵۰۰۰ تن پاسپورت دارند و در حدود هشت صد هزار تن دیگر هم راجستر شده اند ولی هنوز اسناد ندارند. در پاکستان یک اعشاریه چهار میلیون تن کارت دارند و در حدود هشتصد هزار تن راجستر شده اند.

در ممالک اروپایی مایک سند با آنها امضا کردیم تحت عنوان جامعه شهروند که مطابق آن مهاجرین مدیریت می شوند و ما یک کمیته مشترک داریم با کشور های اتحادیه اروپایی این کمیته هر سه ماه یکبار جلسه می کند یا در افغانستان ویا در کشور های اروپایی و در این مسایل رسیدگی می شود و براساس همین مدیریت مشترک سندی که ما امضا نمودیم مهاجرین در کشور های اروپایی کنترول شده علیرغم اینکه پیش بینی شد که صدها هزار تن از کشور های اروپایی اخراج خواهد شد اما طی مدت چهار سال اخیر تا هنوز مجموع اخراج شدگان به دو هزار تن نرسیده هر سال پنج الی هفت صد تن اخراج می شوند. و یک تعداد آنها به شکل داوطلبانه می آیند، با وزیر داخله ترکیه صحبت نمودیم و تیم تخنیکی ایجاد شده سند در حال نهایی شدن است هرگاه از سوی ترکیه امضا شود یک مدیریت مشترک در رابطه با مهاجرین در ترکیه بوجود خواهد آمد.

از مؤسسات و نهاد ها تشکری می کنیم که این مؤسسات بهترین همکاران ما در حمایت از حقوق بشری مهاجرین است و ما امید وار هستیم که مدیریت مهاجرین بهتر از این شود تا شاهد عکس العمل های منفی نباشیم.

تا هنوز در افغانستان جنگ و نا امنی است. بناءً از کشور های میزبان تقاضا داریم که به مهاجرین و پناهجویان اگر احیاناً قبولی هم نمی گیرند فرصت بدهند و اقامت های موقت برایشان بدهد تا زمانی که افغانستان وضعیت اش بهبود یابد.

                               محمد نعیم نوابی

ممکن است شما دوست داشته باشید