روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

سپوژمی وردک:  مادران عزتمند کشور در برابر نابرابری ها مقابله کرده موثریت شانرا در خانواده و اجتماع ثابت سازند

هرچند در دوسال پسین میزان مشارکت زنان در حکومت روبه افزایش بوده ولی چالشهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی بعضاً موانع را ایجاد کرده است. ایجاب می نماید تا با پلان ها و پالیسی های مشخص این حضور برجسته تر گردد.

سپوژمی وردک معین مسلکی و پالیسی وزارت امور زنان با تایید تغییرات اساسی در مشارکت فعال زنان در حکومت وحدت ملی در رابطه به پلان ها و پالیسی های مشخص وزارت امور زنان در جهت بهبود وضعیت زندگی زنان در کشور طی مصاحبه یی به خبرنگار روزنامه ملی انیس چنین توضیحات داد:

میتوان به جرأت گفت که تغییرات مثبت زیادی در سالهای اخیر در زندگی زنان کشور بخصوص در چوکات حکومت ایجاد شده است.

مطالعه که از وضعیت زندگی زنان در کشور داشتیم دریافتیم که خلای بزرگ در زندگی زنان شهری و روستاها وجود دارد بناءً ما تلاش کردیم که از چند جناح به حل این خلا بپردازیم بناءً سمپوزیم های را طی دوسال راه اندازی نمودیم که تا حال چهار سمپوزیم در چهار زون به سطح روستاها دایر و شمار زیادی از زنان روستایی اشتراک نموده اند.

هدف اساسی این سپموزیم ها توانمند سازی زنان بوده که بخشهای معارف، صحت، مشارکت سیاسی  زنان، فعالیت های اجتماعی و اقتصادی شانرا نیز در برمی گیرد.

در سمپوزیم زون جنوب غرب زنان از هلمند، ارزگان، زابل، قندهار، در زون غرب از هرات، بادغیس، غور در زون شرق در ننگرهار از ولایت های لغمان کنر، نورستان و در مرکز کابل از پنجشیر، کاپیسا، وردک، لوگر بامیان و دای کندی زنان روستایی اشتراک نموده بودند در سپموزیم های دایر شده تمامی مشکلات، پیشنهادات و راه حل ها نیز مشخص شده قطعنامه های صادر شد.

براساس قطعنامه های سمپوزیم ها پلان های را طرح و با همه یی ادارات ذیربط شریک نمودیم مثال در ولایات شمال و جنوب غرب ضرورت به اعمار لیلیه ها، ایجاد شفاخانه های نسایی و ولادی، برنامه های آگاهی دهی از قوانین، انتخابات، و صلح بود، برنامه های که مربوط وزارت امور زنان می شد عملی و تطبیق گردید سایر پروژه ها که مربوط به دیگر ادارات می شود از تطبیق آن نظارت بعمل آورده. پی‎گیری می نماییم، در زون جنوب غرب و شمال ۷۰ درصد اجراآت صورت گرفته است. درسایر زون ها اجرا آت جریان دارد.

یک نکته را که قابل یاد آوری میدانم مشکلات و خلاها خیلی زیاد است برای حل آن به زمان نیاز داریم تا به مشکلات رسیدگی صورت گیرد. بخصوص در روستاهای کشور زنان با مشکلات بی حد زیاد مواجه هستند.

معین پالیسی وزارت امور زنان در ادامه افزود:

در سال ۱۳۹۸ توانستیم برای ۲۲۴ ولسوالی پلان های مشخص را ترتیب نماییم، امسال وزارت امور زنان بیشترین توجه و پلان هایش را به بهبود وضعیت زندگی زنان در روستا ها اختصاص داده است. در حدود یکصد ولسوالی پلان های خویشرا تطبیق نموده و درسایر ولسوالی ها در حال تطبیق قرار دارد. براساس تشخیص و کته گوری بندی نیاز ها در سمپوزیم های تدویر شده کار های عملی صورت گرفته است وظایف اساسی وزارت امور زنان نظارت از تطبیق پلان ها و پالیسی های ارائه شده از سوی این وزارت توسط ادارات ذیربط و راه اندازی برنامه های آگاهی عامه می باشد. در کنار آن طرح های برای پروژه هایی انکشافی ترتیب نمودیم در تطبیق برنامه آگاهی عامه سهم زنان و چگونگی اشتراک شان در پروسه های ملی واضح بیان شده است.

 به خصوص در مورد صلح و حقوق خانواده تلاش نمودیم تا چگونه سطح آگاهی خانواده ها را بلند ببریم همینگونه در رابطه به خشونت ها ریشه یابی هایی که صورت گرفت دریافتیم که آگاهی دهی صورت گرفته یک جانبه بوده یعنی حقوق زنان از طرف موسسات وادارات به طور یک جانبه توضیح و تسریع شده است، تلاش صورت گرفته برنامه آگاهی دهی به سطح خانواده ها صورت گیرد. شوهران و زنان حقوق یکدیگر واطفال خود را بدانند تا توانمندی لازم را در رفع اختلافات و مشکلات شان دریابند، برعلاوه آگاهی دهی از قوانین حمایتی را نیز روی دست گرفتیم زیرا در روستاها و قریه جات اکثر مردم از قوانین نافذه حمایتی مثل قانون منع خشونت، منع آزار و اذیت زنان و سایر قوانین حقوقی آگاهی کمتر دارند و یا آگاهی نداشته بعضاً از حقوق اسلامی و دینی خویش کمتر آگاهی دارند بناءً امسال در برنامه آگاهی دهی تغییرات اساسی رونما ساختیم وزارت امور زنان لیست زنان نخبه را در استخدام به بست های رقابتی ترتیب نموده است که خوشبختانه امسال تعیین حدود ۱۳ معین زن را در وزارت های مختلف شاهد بودیم. معاونین والیان در ۱۰ ولایت درجه یک را زنان تشکیل می دهد والسوال و شاروال زن را داریم همچنان تقرری زنان در سمت های معاون شهرداری ها را شاهد بودیم ولی این ها بسنده نیست می خواهیم کمیت افزایش یافته و برابری که در دین مبین اسلام و قانون اساسی ذکر شده تحقق یابد زیرا با در نظرداشت اصل برابری وعدالت مشکلات خود به خود حل می گردد، در کل اینها تغییراتی بود که یاد آور شدیم، درجریان نظارت های ولایتی ما دریافتیم مشکل عمده محروم ساختن زنان از حق مهر و میراث است که در اسلام تعریف شده و مشخص است.

متأسفانه زنان کشور از حق مالکیت در دو مورد ذکر شده محروم گردانیده شده اند. حالانکه درحقوق اسلامی به صراحت ذکر است در این راستا ما پالیسی دسترسی زنان به حق میراث وملکیت را تدوین نمودیم که راه را هموار میسازد تا زنان کشور بتوانند به حقوق دینی و شرعی شان که حق میراث و مهر است دست یابند، برنامه آگاهی دهی در این زمینه تسهیل کننده است. پالیسی از طریق کمیته جندر کابینه تصویب و پلان تطبیقی آنرا آماده ساختیم چون بودجه وزارت ها در نیمه سال قرار دارد امسال شامل بودجه نیست در شش ماه بعد ویا در سال ۱۳۹۹ کاملاً تطبیق می گردد فعلاً صرف تفاهمنامه آن با ادارات ذیربط به امضا رسیده است، پالیسی محافظت زنان در حالت جنگ واضطرار نیز تصویب شده
 است.

معین مسلکی و پالیسی وزارت امور زنان در رابطه به تقویت مشارکت اقتصادی زنان گفت: براساس قرارداد پروژه یکصد میلیون دالری بانک جهانی پول با وزارت انکشاف دهات که در روستا های ۳۴ ولایت تطبیق می گردد. از ابتکارات وزارت امور زنان بود که پروژه های صنایع دستی، ایجاد تشبثات کوچک برای زنان، پرداخت قرضه های کوچک وایجاد مارکیت های

زنان را دربر می گیرد. جلساتی را که با شهرداری ها، وزارت صنعت و تجارت و انکشاف دهات داشتیم درخواست نمودیم تا در حاشیه باغهای زنانه دکاکین برای زنان اعمار گردد. به صورت کل از نظر حقوقی، اقتصادی، مشارکت سیاسی، اسناد قوانین و پالیسی های حمایتی وزارت امور زنان پیشرفت های خوبی را داشته و کارهای زیادی را انجام داده است.

خانم سپوژمی وردک با تأیید نگرانی های موجود زنان کشور از روند مذاکرات صلح با طالبان گفت:

در پروسه صلح زنان در کل نگرانی جدی دارند. اینکه چرا زنان در نشست ها شامل نیستند توافقاتی که صورت می گیرد نباید دستاوردهای ۱۸ساله اخیر را که زنان با مشارکت در سطوح مختلف بدست آورده اند قربانی گردد و ما یک کمیته را ساختیم که در رأس آن بانوی اول قرار دارد.

شورای عالی صلح و شبکه زنان نیز عضو این کمیته اند. در اصل نقش کلیدی و موفق در این کمیته را وزارت امور زنان دارد، بانوی اول کشور که دلسوزانه و سیستماتیک کمیته را رهبری کردند تا موفق شدیم از هر ولایت حدود ۱۲۰۰-۱۵۰۰ زن را دور همه جمع و اجماع صلح را تشکیل دهیم. توانستیم تمام خواست های زنان را جمع آوری و توحید کرده قطعنامه قوی ترتیب و در اجماع صلح زنان که در ماه حوت در ولایت کابل تدویر یافت اعلام نماییم و از رئیس جمهوری درخواست گردید خواست ها شامل اجندای تصامیم لویه جرگه مشورتی صلح نیز گردد خوشبختانه شامل تصامیم لویه جرگه مشورتی گردید.

ولی این نگرانی که چرا زنان شامل هیئت مذاکره کننده نیست. تصامیم نهایی چگونه اتخاذ خواهد گردید. ما در نشستی که با نماینده خاص وزارت امور خارجه امریکا در امور صلح افغانستان داشتیم به صراحت مطرح کردیم.

ولی یک نکته را باید خاطر نشان ساخت که تا حال کدام نشست حکومت افغانستان رو در رو با طالبان نداشته است انشاءالله یک چنین تصمیم اتخاذ نخواهد گردید که دستاوردهای زنان نادیده گرفته شود. بلکه تأکید ما همیشه حفظ دستاوردها بوده است اولین سخن و تعهد دولت حفظ قانون اساسی است که آزادی های همه اتباع کشور به خصوص زنان در آن تسجیل یافته است. تأکید دیگر ما شامل شدن در هئیت مذاکره کننده از جمع زنان تأثیرگذار و نخبه های فعال مدنی است تا اشتراک با مفهوم داشته باشیم.

معین مسلکی و پالیسی وزارت امور زنان با اشاره به مشکلات و چالشهای موجود در برابر زنان در کشور گفت:

عمده ترین مشکل در برابر زنان خشونت است. هرچند ساحه وسیع دارد به این معنی اگر از محیط خانواده و جامعه این پدیده را بررسی کنیم بعضاً خانواده ها بیشتر بنابر پابندی بی مورد به رسوم و عنعنات مغایر با ارزش های اسلامی در وقوع آن نقش دارند در جلساتی که با اعضای ذکور داشتیم اکثراً مردان خانواده شکایت از سخت گیری های زنان در مراسم عروسی دارند. پافشاری به اخذ ولور «تویانه» مهر و مصارف گزاف بنابر همچشمی ها و رقابت ها بوده که خانواده پسر را مجبور می سازد تا برای پرداخت تویانه و یا تهیه فرمایشات به بیرون از کشور جهت کار برود.

ما در ولایات شمالی و جنوبی شاهد قضایای زیادی از این دست هستیم. بناءً قدم اول را باید مادران و پدران بگذارند در بسیاری از موارد مردان خانواده تأکید به سخت گیری ندارند ولی زنان در قسمت خرید زیورات، تهیه لباس، ؟؟؟ و برپایی مراسم پافشاری می کنند. باید این مشکل در خود خانواده ها حل گردد. آگاهی دهی نقش خود را دارد، ولی خانواده نقش اساسی را دارد. موارد زیاد خشونت ها ناشی از مشکلات موجود خود خانواده ها و سختگیری های بی مورد شان می شود.

بیکاری و فقر اقتصادی عامل دیگر این مشکل است اعتیاد روز افزون عامل دیگر بروز اختلافات و خشونت های خانوادگی و اجتماعی است.

خصومت ها، تبعیض، تعصبات موجود سمتی ، قومی، زبانی، بدوبدل، ازدواج های زیر سن عامل دیگر خشونت بوده حالانکه شرط نکاح و تشکیل خانواده رضایت دو طرف است.

حل این مشکلات و چالشها وابسته به تأمین امن و آرامش در کشور است تا قانون به وجه احسن آن تطبیق گردد.

وی در رابطه به قضایای حاد خشونت ها علیه زنان در سال جاری در کشور یادآور شد: ارقام قضایای حاد خشونت در برابر زنان متأسفانه بلند است. ۱۵ قضیه حاد شامل قتل، خودکشی و قضایای تجاوز جنسی بوده، در سال قبل و همین حالا هم قضایای از این دست به وقوع پیوسته است. با تأسف در چند روز اخیر در بادغیس سه قضیه قتل و یک قضیه خودکشی در فاریاب، قضیه تجاوز جنسی بالای یک طفل و در سمنگان قضیه کشتن یک خانم توسط شوهرش گزاری داده شده است. وزارت امور زنان در این زمینه دادخواهی کرده در رسیدگی به قضایا نظارت خواهیم نمود.

معین پالسیی وزارت امور زنان از اقدام تازه این وزارت در جهت ایجاد مراکز حمایتی برای زنان خبر داده گفت:

قبلاً مراکز حمایتی از سوی موسسات غیر حکومتی با تمویل نهادهای
بین المللی فعالیت داشت صرف وزارت امور زنان از آنان نظارت می نمود. در قسمت اعاشیه و اباطه و تعیین وکیل مدافع به زنان متضرر خشونت کمک کرده تشویش های موجود بود که اگر موسسات تمویل کننده کمک های شانرا قطع و کاهش دهند سرنوشت حدود کیصد متضرر خشونت که در ۲۷ مرکز حمایوی در ۲۲ ولایت به سر می برند چه خواهد شد. بناءً ما روی یک پیش نویس کاری این مراکز کار کرده در کمیته توانمندی زنان که در رأس آن رئیس اجرائیه قرار دارد طرح را مطرح نمودیم کمیته آنرا قبول کرد در عین حال جلسه که با والی کابل داشتیم تفاهمنامه ایجاد مرکز حمایوی روی ۵۰ جریب زمین در یکی از ولسوالی های کابل را امضا کردیم قرار است با همکاری مالی UNPS یک کامپلکس حمایوی شامل مرکز رهایشی، کلینیک صحی، مرکز روان درمانی، آموزش حرفوی، مسجد و کودکستان و زمین وسیع برای کشت وزارت جهت خودکفایی متضررین اعمار گردد تا محصولات خود را به فروش رسانده خودکفا گردند. تا دو سال کار اعمار آن تکمیل و مرکز حمایوی دولتی خواهد بود. مسأله تأمین امنیت آنرا وزارت امور داخله، بخش صحی آنرا وزارت صحت و سایر ادارات ذیربط به عهده خواهند گرفت.

موضوع اعاشه و اباطه آنرا وزارت امور زنان در بودجه سال آینده خویش در نظر خواهد گرفت. در آینده در نظر داریم به سطح زون ها نیز مراکز حمایوی دولتی را ایجاد نماییم.

معین مسلکی و پالیسی وزارت امور زنان در رابطه به تجلیل با شکوه از ۲۴ جوزا روز مادر از تدویر همایش بزرگ و تقدیر از حدود صد مادر قهرمان که فرزندانشان در پاسداری از خاک و کشور جانهای شانرا در دفاع از کشور قربانی کرده اند نیز خبر داده افزود:

وزارت امور زنان به استقبال از روز مادر و به پیشواز از صدمین سالروز استرداد استقلال کشور صد مادر  قهرمان را که پسرانشان در راه دفاع از خاک و کشور جان های شان را از دست داده اند و از ولایات مختلف معرفی شده اند به حیث مادران قهرمان تقدیر شده برعلاوه نمایشگاه صنایع دستی جهت فروش محصولات زنان را تدویر کرده در مجموع برگزاری برنامه های متنوع را در پلان داریم وی در پایان صحبت هایش طی پیامی از مادران قهرمان کشور خواست همیشه به قوت گام برداشته گفت که برتری شان در خانواده نسبت به سایر اعضای خانواده در اینست که صلح را از کانون خانواده خویش آغاز و تا سطح محل قریه و اجتماع خویش گسترش دهند از مادران غزتمند، مقاوم و صبور کشور میطلبیم با صبر و حوصله در برابر نابرابری های که دست و گریبان هستیم مقابله کرده موثریت شانرا در خانواده و اجتماع ثابت سازند.به آرزوی تأمین صلح، عدالت سراسری اتحاد ترقی و رفاه همگانی در کشور روز مادر را به همه مادران غیور کشور تبریک و تهنیت عرض میدارم. 

حامده صدیقی

 

ممکن است شما دوست داشته باشید