روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

سلاح تقوا

سلاح تقوا قویتر از هر اسلحه و تجهیزات نظامی است زیرا اگر تقوا باشد قوت قلبی پاسداران اسلام بالامی رود چونکه آن از ایمان قوی سرچشمه می گیرد . جهاد مردم مسلمان افغانستان در برابر اشغالگران تاریخ به قوت ایمان وتقوا صورت گرفته زیرا تجهیزات نظامی مجاهدان راستین در برابر تسلیحات اشغالگران ( آمریکا ) هیچ قابل مقایسه نبود . اگر به تاریخ مراجعه گردد دیده میشود که مجاهدین راستین صدراسلام هم دشمنان اسلام را با نیروی تقوا از پا درمی آوردند.

وطنی که هر فرد مسلمان به آن عشق می ورزد و به دفاع از ان می پردازد جایگاه ارزش آن بنابر قرایت خونی نیست و پرچمی که او بدان افتخار می کند و در پای آن جان می دهد پرچم یک قوم نیست و آن پیروزی و نصرتی که او آرزویش را در سر می پروراند و به خاطر آن خدا را شکر می گوید ، پیروزی یک سپاه نیست و آن چیزی فراتر از این ها است . خداوند درباره اش می فرماید : آنگاه که نصرت الهی و فتح فرا رسید و دیدید که مردم دسته دسته در دین خدا داخل میشوند.

( سوره نصر )

این نصرت ، نصرتی است که در زیر پرچم عقیده بدست می آید وجهاد برای نصرت دین خدا و شریعت اواست و نه برای هدف های دیگر . از ابوموسی ( رض ) روایت شده که گفته است از پیامبر خدا ( ص ) درمورد کسی که بخاطر شجاعت می جنگد و کسی که بخاطر تعصب می جنگد

و کسی که بخاطر خود نمایی می جنگد سوال کردند که کدام یک از آنها در راه خدا به حساب می آیند پیامبر ( ص ) فرمودند تنها آن کسی که بخاطر اعلای کلمه الله می جنگد جنگ او در راه خدا بحساب می آید . ( رواه البخاری ) و تنها در چنین جنگی است که شهادت حقیقت پیدامی کند و نه در دیگر جنگهای که بخاطر هدف دیگر باشد . کشور اسلامی همان دیاری است که عقیده و برنامه زندگی و شریعت الهی برآن حکم می راند . این همان امتی است که پیشگامان آن را ( ابوبکر عربی ) ، بلال حبشی ، ( صهیب رومی ) ، ( سلمان فارسی ) و دیگر برادران و بزرگواران شان تشکیل داده اند ونسل های بعدی آن نیز به همین ترکیب شگفت انگیز و زیبا شکل گرفته اند . نژاد دراین امت ، عقیده است و هدف عدل الهی و فرمانروای آن خداوند و قانون اساسی آن قرآنکریم می باشد .

ممکن است شما دوست داشته باشید