روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

سرنوشت زن در قرآن و دموکراسی

امداد الله غیاثی

سکولارها ومغتربین مسلمان نما از زیر نقش قرآن دوری می‌جویند و در زیر نفس دموکراسی جان میدهند.

قبل از اینکه به موضوع سرنوشت بپردازم لازم میدانم نکات چند پیرامون کلمه زن و موجود بنام زن بیان دارم.

زن شیرین‌ترین، پرمحتواترین، و آراسته‌ترین، کلیمه است که با بزرگترین، شریف‌ترین، نجیب‌ترین، گرانبها ترین، موجود هستی اتلاق می‌شود.

زن موجود بی بدیل است در کره خاکی تکمیل کننده علل پیدایش هستی. زن مکرم‌ترین موجود نزد خداوندج وشرافت مند ترین موجود هستی است. زن درهرجا هرمکان در حال وزمان یکی از با برکت وقابل تکریم‌ترین موجود است.

اگر این فرشته نازنین وباعزت وباعفت درجهان هستی نمی‌بود دیگر آثار از زندگی بو جود نمی‌آمد چون حضرت آدم علیه السلام خلق شد اما تکمیل نبود همین زن بود که اورا تکمیل کرد و برکره خاکی زینت بخشید.

حالاارشادهای از قرآنکریم را در اینجانقل می‌کنم.

حضرت الله متعال در سوره احزاب آیه ۳۳ می‌فرماید:

ترجمه: «در خانه‌های خود بمانید وجز برای کار هایکه الله ج بیرون رفتن برای انجام آنها را اجازه داده است از خانه‌ها بیرون نروید وهمچو جاهلیت پیشین درمیان مردم ظاهرنشوید، خود نمای نکنید، و اندام و وسایل زینت خودرا در معرض تما شا دیگران قرارندهید ونماز را بر پا دارید وزکات را بپردازید وازالله ج وپیغمبرش اطاعت کنید. الله ج قطعاً می‌خواهد پلیدی را از شما اهل بیت (پیغمبر) دورکند  وشمارا کاملاً پاک سازد.»

همانگونه که در ترجمه خواندید ودر بالا نیز بیان کردم خداوندج این فرشته زیبا را باهمان ظرافت و متانت انسانی که شایسته وبایسته شأنش بوده است پیدا نموده است وچنان بر اکرام  وتکریمش پر داخته است که نمی‌توان مثالش را دیگر سراغ داشت. حتی جنت که همه امورات معنوی برای دریافت آن است در زیر قدوم زن که مادر است پهن می‌باشد. جز رضایت مادر رأی دیگر نیست تا داخل آن شد.

این است جایگاه زن در اسلام.

زمانیکه این موجود بزرگ وبلند مرتبه با این همه شآن بوجود آمده  واین همه قدر قیمت برایش اسلام داده است تا زمانی می‌تواند ازین ارزش‌ها برخور دار باشد که از زیر لواء قرآن گریز نکند وبر سایه دموکراسی پنهان نشود. زمانیکه زیر سایه دموکراسی پنهان شد سرنوشتش، ارزش وجایگاهش همچو خس و خاشاک روی جاده خواهد بود شما خود این تصاویر را بیننده هستید. دموکراسی برای جامعه یک مرض است هرگاه در جامعه بروز کند همه انسان هارا نابود می‌کند که در آن جامعه چیزی بنام انسانیت باقی نمی‌ماند گرچی به ظاهر به شکل فزیکی همه انسان هستند اما آن ویژه گیهای را که نشانگر انسانیت است دیگر باقی نمی‌ماند.

می‌توان این ادعا را در برخورد در کشورهای اروپای ثابت کرد در کشورهایکه همه شعار دموکراسی دارند. پدر ومادرشناخته نمی‌شود وقتی که ازکار افتاد درصحرا ویاهم جاهای مخصوص انداخته می‌شود.

در اسلام زنان حاکمان با صلاحیت وبا صلابت خانواده هستند زنان جامعه سازان وتغیر دهندگان جامعه هستند.

این مردان که امروز بر افق آسمان‌ها وبر عمق ابحار می‌روند ثمره تلاش وزحمت زنان است.

اما دموکراسی همه این هارا نابود ساخت آنانی که در سایه دموکراسی بودند با چه سرنوشتی مواجه اند؟

دموکراسی آنان را شرمنده و رسوا ساخت.

دموکراسی پای انهارا بر پروسه کشانید که موفق شدن در آن پروسه به قیمت جان شان است. باید سکس می‌کردن فلم می‌گرفتن و لحظه‌ای مدیران قدرت را خوش نگه می‌داشتن تا موفق می‌شدن. پروسه که فساد اخلاقی و رزالت اش سرخط خبرهای جهان شد. با گذشت هر روز آثار ونتایج تباه کننده دموکراسی بر این قشر زیبا می‌تازد. دموکراسی برای رسیدنش بر اهداف وکسانیکه طراحان بحث و بازی این روند هستند. هزینه دیگر ندارند تا موفق شوند جزاستفاده وبهره برداری ازنام ونشان این موجودگرانبها.

اگر بخواهیم که باعزت وبا شرف باشیم اگر بخواهم که خوبی‌های دنیا برکام آرزوهای ما چرخ بزند، باید زیر سایه قرآن جمع شویم..

این خانم‌هایکه خود را زندانی ساختن وفریاد دموکراسی دارند. کجاست دموکراسی که به دادشان برسد؟

به اندازه که اسلام بر انسان وانسانیت ارزش داده وبر آن تاکید کرده  و از آن حمایت می‌کند دیگرهیچ نظام جهانی نمی‌کند. لطفاً لطفاً خودرا از شعارهای نمادین ودروغ دموکراسی و پیروانش نجات بدهید وهیچگاه خود را بدامان آن‌ها نیندازید.

ازانجاییکه واضح ، صاف ومبرهن است  زنان بی حجاب در آرایش حرام و غیر شرعی برای جلب توجه هر چه بیشتر با یکدیگر به رقابت می پردازند به طوری که در این راستا، ارزشهای اخلاقی پایمال و اموال زیادی حیف و میل می شود. و زن به شکل کالای حقیر و پستی درمی آید که برای نگاه تماشاگران به بازار عرضه می شود پس این است سرنوشت نا فرجام دموکراسی راجع به زن ای هموطن متوجه باش!

ناگفته نباید گذاشت که این اعمال شوم فرسوده‌ی شان باعث فساد اخلاقِ مردان، به ویژه جوانان و نوجوانان می شود و آنان را به ارتکاب انواع کارهای زشت و حرام وامی دارد.. روابط خانوادگی را به هم می زند. اعتماد افراد خانواده نسبت به یکدیگر سلب شده و باعث عدم اعتماد میان افراد خانواده و شیوع طلاق در جامعه می شود.

با زن به عنوان وسیله ای تبلیغاتی یا آلت سرگرمی در زمینه های مختلف تجاری، رفتار می شود.بی حجابی برای خود زن نیز بد تمام می شود زیرا نمایش اندام، خود نوعی اعلان سوءنیت و خبث درونی است و همین امر باعث می شود تا مورد اذیت و آزار افراد شرور و نادان قرار گیرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید