روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

ستره محکمه طرز العمل متقاضیان به ستاژ قضایی را تصویب کرد

شورای عالی ستره محکمه دیروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر نخست پوهنوال عبدالقادر عدالتخواه  عضو شورای عالی ستره محکمه گزارش اشتراک شان در کنفرانس « مدل های مؤثر مساعدت های حقوقی » را که به همکاری بنیاد بین المللی حقوقی افغانستان به تاریخ ۲۷ و۲۸ قوس  در کشور هندوستان برگزار گردیده بود ، به جلسه ارائه کرد . درین کنفرانس که درآن معاون لوی څارنوالی، معین وزارت عدلیه ، رئیس انجمن مستقل وکلای مدافع و مسئولین  نهاد های بین المللی حقوقی اشتراک بعمل آورده بودند درمورد  عوامل مختلط مساعدتهای حقوقی و ضرورت آن در افغانستان درحـال جنگ ،  نقشه راه  پالیسی ومقررات  کمیسیون  عالی مساعدتهای حقوقی ،  دستاورد ها و چالشهای فرا راه ارائه خدمات مساعدت حقوقی به مردم
بی بضاعت افغانستان بحث و تبادل نظر صورت گرفته  و درنهایت روی ایجاد یک مدل مناسب بخاطر بازدهی بهتر فعالیت های مساعدتهای حقوقی به توافق رسیدند که رعایت نظریات کنفرانس ارگانهای عدلی کشور را درزمینه ارائه بهترخدمات ازطریق بذل مساعدتهای حقوقی کمک شایان مینماید .

شورا بعداً طبق آجندا طرز العمل پذیریش متقاضیان به ستاژ قضایی را که مسوده آن درهمآهنگی با وزارت تحصیلات عالی و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و نهاد های جامعه مدنی ترتیب گردیده بود ، بعد از غور همه جانبه  پس از ورود تصحیحات  و تکمیلات لازم
در ۲۸ ماده  تو
أم با فورم های ضمیمه یی آن مورد تصویب قرار داد .

این طرز العمل که بر مبنای احکام مقرره تعلیمات قضایی ستره محکمه تدوین گردیده ، مراحل مربوط به قبل و بعدازامتحان  ستاژقضایی   شرایط  تحصیلی متقاضیان ، مرحله ثبت نام حضوری ویاهم برقی   مراجع مسئول تطبیق و نظارت ازا متحان  مراحل بررسی اسناد متقاضیان  چگونگی ترتیب سوالات تحریری و تقریری و موارد ترجیحی در صورت تساوی نمرات رادر برداشته و زمینه برگزاری امتحان شفاف به دور بعدی ستاژ قضایی را تضمین مینماید .

درادامه جلسه هفت درخواست تبدیلی محکمه در قضایای جزایی و مدنی مورد غور ورسیدگی قرارگرفته و نیز بنابر تقاضای اداره لوی څارنوالی ، صـلاحیت رسیدگی به ۷۳ دوسیه جزایی به محاکم استیناف ولایت های پکتیکا ، سمنگان ، بادغیس  خوست ، تخار ، غزنی ، ننگرهار  بلخ ، کاپیسا و دایکندی تفویض گردید و اعزام هئیت قضایی بخاطر رسیدگی به دوسیه های متراکم جزایی به سه ولایت دیگر مورد تصویب قرارگرفت.

ممکن است شما دوست داشته باشید