روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

ستره محکمه به خاطر رسیدگی به دوسیه های متراکم جزایی هیئتی را به قندهار می فرستد

شورای عالی ستره محکمه  دیروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر، در جلسه نخست رئیس ستره محکمه گزارش اشتراک شان در نوزدهمین کنفرانس بین المللی قاضی القضات های جهان منعقده کشور هندوستان ارائه کرد.

درین کنفرانس بین المللی قاضی القضات ها ، روسای جمهور و صدراعظم ها وروسای پارلمان های برخی ازکشورها ، روسای ستره محکمه و حقوق دانان ازاکثر کشور هاگرد امده وبر محور صلح ،  رفع خشونت ، وضعیت اطـفال وزنان جنگ  زده وپیامد های مهاجرت های ناشی ازجنگ و عوامل و اثرات منفی ان به بحث و تبادل نظر پرداختند.  رئیس ستره محکمه به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان بیانیه ای  پیرامون معضل اطـفال و نو جوانان پناهنده ناشی ازجنگها و اثرات ناگوار بر آینده ایشان ایراد داشته و باتوجه  به اینکه اشتراک کننده گان کنفرانس ممثل عدالت وحاکمیت قانون در کشور های شان اند ، اظها رامید واری کرد تا نقش و تاثیر معنوی انان وتلاشهای صلح خواهانه کنفرانس  بتواند فرصت های صلح و زنده گی آرام را به ویژه برای زنان و اطـفال به مثابه قشر آسیب پذیر ازجنگ میسر و فراهم نماید .

بعداً یک تقاضای تجدید نظر ریاست عمومی قضایای دولت در حضور معاون شاروالی کابل  و مشاور حقوقی آن ، رئیس عمومی قضایای دولت و څارنـوال مربوط ، نماینده وزارت صحت عامه و طرف دعوی درخصوص زمین ملکیت وزارت صحت عامه در ساحه مرکزی شهر ُ مورد غور قرارگرفته و تصمیم در زمینه بدلیل عدم تعمیل رهنمود قبلی شورای عالی توسط ریاست عمومی قضایای دولت ، به جلسه بعدی موکول و به ریاست عمومی قضایای دولت وظیفه داده شد تا معلومات های لازمه رادر زمینه طی یک هفته تکمیل و درجلسه بعدی ارائه بدارد ، همچنان به ارتباط یک موضوع دیگر شامل اجنداء توضیحات اضافی معاون شاروالی کابل استماع و رهنمود  لازم صادرگردید .

متعاقباً برخی از استهداات واصله مورد غور قرارگرفته ، در قبال استهدائیه ریاست  محکمه استیناف ننگرهار درجهت انتظام صلاحیت های محکمه اختصاصی رسیده گی به قضایای غصب املاک دولتی ، با توجه به احکام شماره ( ۲۷۰۹) مورخ ۱۱ر۹ر۱۳۹۶ مقام عالی ریاست جمهوری و مصوبات شورای عالی ستره محکمه ، پیرامون اجراات قبل و بعدازاحاله چنین دوسیه ها به محکمه ، چگونگی طرز رسیده گی به ابعاد جزایی و حقوقی درچهارچوب مواعید قانونی با عطف نظر به صلاحیت های قانونی ادارات قضایای دولت ولوی څارنوالی ، در روشنایی احکام قوانین نافذه منجمله قانون  تنظیم امور زمینداری  و قانون قضایای دولت منتشره جریده های رسمی شماره ۱۳۵۴ سال ۱۳۹۶ وشماره ۱۱۱۵ سال ۱۳۹۲ رهنمایی لازم صورت گرفت .

همچنان بادرنظرداشت استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت کابل و استهداات مشابه درمورد نحوه استرداد محصول فیصله هایی که قبلاً توسط برخی از محکوم علیهم قضایای مدنی و تجارتی به حساب واردات قطعی دولت تحویل داده شده ولی اکنون  بنابر تغییر موقف طرفین دعوی و تشخیص محاکم ذیصلاح ، موضوع استرداد و اعاده محصول مورد نظر به میان آمده ولی مرجع اعاده ان مسکوت است ، تصمیم اتخاذ شد که  امریت عمومی اداری قوه قضائیه درهمچو موارد پیشنهاد اعاده محصول را به مقام عالی ریاست ج.ا.ا تقدیم و هدایت حاصل بدارد

برعلاوه درجلسه دیروزی یکعده از تقاضا های تجدید نظر ودرخواستهای تبدیلی محکمه در قضایای مدنی و جزایی تحت رسیده گی قرارگرفته ونیز بنابر مطالبه لوی څارنوالی صلاحیت رسیده گی به ۴۶ دوسیه جزایی  به محاکم استیناف ولایات دایکندی ، هرات ، پکتیکا ،  خوست ، سمنگان ، ننگرهار، میدان وردگ ، بادغیس ، فاریاب و پروان تفویض و بخاطر رسیده گی به یکعده از دوسیه های متراکم جزایی در ولایت قندهار اعزام یک هیئت قضایی به ان ولایت تجویز گردید .

ممکن است شما دوست داشته باشید