روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

زنان افغان از طریق انکشاف متداوم در برنامه آموزشی UNITAR توانمندی خویشرا دنبال می نمایند

 بیست تن از خانم های افغان به ارتباط رهبری ، حکومتداری و اهداف انکشافی متداوم در کشور جاپان آموزش دیدند.

« مسیر اصلی جنسیتی و یا درک انکشاف تساوی جنسیتی نه تنها با عث تشویق و آوردن دوباره اطفال به مکاتب میگردد ، بلکه متضمن اشتراک خانم ها در تصمیم گیری بوده و به شکل کلی در برگیرنده سهم فعال ما در انکشاف افغانستان میباشد.»

  این موضوع توسط زحل هاشمی رئیس انکشاف منابع بشری وزارت معارف ابراز گردیده همچنان افزودند « ما در این ورکشاپ آموزشی آموختیم که چه است مسئولیت‎های ما و چه باید انجام دهیم ».  خانم زحل از جمله ۲۰ تن از اشتراک کنندگان برنامه آموزشی رهبری خانم ها برای افغانستان   حکومتداری و اهداف متداوم انکشافی (SDGs) که در شهرهای هیروشیما و توکیوی جاپان از تاریخ ۲۸ نومبر الی ۸ دسمبر سال ۲۰۱۸ برگزار گردیده بود ، میباشد.  اشتراک کننده ها خانم های جوان که درکابل و دیگر ولایات افغانستان ایفای وظیفه نموده از ادارات مختلف به شمول دفتر بانوی اول افغانستان ، اطاق‎های تجارت و صنایع زنان افغانستان و تلویزیون زن نمایندگی میکردند.  این برنامه آموزشی توسط دولت و مردم جاپان حمایه مالی گردیده بود.

به اساس راپور دفتر UN Women در افغانستان در سال ۲۰۱۶ ، با وجودی که مسله جندر و یا جنسیت انکشاف قابل محسوس در افغانستان طی سال های اخیر داشته است ، اما ۸۷ فیصد خانم ها در این کشور خشونت های مختلف فزیکی ، جنسی و روانی را در جریان زندگی خویش تجربه نموده و صرف ۱۹ فیصد زنان شامل نیروی کار بوده و همچنان فقد ۱۷ فیصد خانم ها به صورت کل با سواد میباشند.  در مقابل ، برنامه های دفتر هیروشیمای انستیتیوت آموزشی و تحقیقاتی ملل متحد (UNITAR) با هدف تقویه و قدرتمند ساختن زنان افغان از طریق پروگرام‎های آموزشی رهبری ، حکومت داری خوب و اهداف انکشافی متداوم  که در آینده منحیث تغیر- دهندگان در ادارات کاری و جامعه خویش ظهور نمایند ، طرح ریزی گردیده است.  این چنین برنامه ها به اساس دید جنسیتی مورد ازمایش قرار داده شده طرح گردیده است مثلاً چه میتواند که با عث حضور خانم ها منحیث رهبر مؤفق در اجتماع گردد و چگونه هر یک از اهداف انکشافی متداوم نه تنها صرف هدف پنجم (تساوی جنسیتی) به اساس مسایل جنسیتی تحت تاثیر قرار میگیرند.  این برنامه همچنان با عث ازدیاد مهارت اشتراک کننده ها در قسمت انکشاف وانجام پروژه ها گردید.  خانم طاهره فهیمی ، مسئول برنامه در «موسسه برای فردای بهتر» فرمودند « این برنامه نه تنها برایم ارتباط منطقی بین مراحل مختلف شناسایی ضرورت ها ، پیدا نمودن راه‎های حل و به راه انداختن و انکشاف پروژه ها به منظور اداره چنین ضرورت‎ها ، آموزش داده است بلکه همچنان باعث گردید تا نقش موسسه خویش را در قسمت انکشاف و کمک جامعه مؤثرتر یابم.»

اشتراک کننده ها در روز اخیر برنامه هریک پلان کاری ملموس وعملی را تشکیل و ارائه نمودند.  پلان های کاری شامل آموزش خانم های جوان به ارتباط مصاحبه های کاری ، ازدیاد مهارت های نوشتن خلص سوانح که باعث تقلیل عدم اشتغال کاری گردد ، تا به تهیه خانه های مصئون برای اطفال که از کار های شاقه در دوران طفولیت منحیث مزدور در امان باشند ، بوده است.  اکثریت از اشتراک کننده ها متعهد به انجام پلان های کاری خویش بعد از برگشت به افغانستان بوده اند.  این برنامه مشتمل بر ملاقات های آموزشی از بعضی موسسات که در قسمت مسایل جندر و یا جنسیتی فعالیت داشتند با ارائه معلومات های مختلف توسط اشخاص متعدد همراه بود.  در شهر توکیو اشتراک کننده ها معلومات های مختلف از نماینده های ادارات چون اداره تساوی جنسیتی کابینه دولت جاپان ، اداره کمک های بین المللی جاپان (JICA) و شبکه جامعه مدنی جاپان به ارتباط اهداف انکشافی متداوم را تحت بررسی و تجسس قرار دادند.

اشتراک کننده ها همچنان توسط داکتر بشیر محبت ، سفیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم جاپان در سفارت افغانستان در جاپان دعوت گردیدند. داکتر محبت همچنان اشتراک کننده های برنامه را در اخیر ورکشاپ در هیروشیما ملاقات نموده فرمودند « قشر جوان آینده کشور ما هستند ، اما اگر بخواهیم که صلح و انکشاف واقعی را در افغانستان در آینده نزدیک شاهد باشیم ، مهم است تا تمام اعضای جامعه وسایل و فرصت‎های مساوی را در اختیار داشته باشند تا مساعی و اشتراک مساویانه در این عرصه داشته باشند.  بدین ملحوظ جای بسا خوشی و مسرت است که خانم های جوان در برنامه آموزشی رهبری زنان برای افغنستان توسط دفتر یونیتار نه تنها مسایل مختلف را به شکل عملی از این برنامه آموخته اند، بلکه یک گروپ تخصصی و فعال را نیز تشکیل داده اند تا مؤثریت فعالیت های خویش را بهتر و بیشتر سازند.»

در شهر هیروشیما ، اشتراک کننده های برنامه از اداره دولت محلی هیروشیما ، اداره ریفورم انکشاف طریقه های کاری و بخش حمایه زنان و اداره ایسور (Essor) یعنی مرکز زنان هیروشیما برای تساوی جنسیتی دیدن نمودند.  اساتید متعدد از دفتر یونیتار ، دفتر UNDP و اداره Gender Action Platform مسایل مختلف اموزشی را در جریان برنامه به پیش بردند.  این اساتید موضوعات مختلف اموزشی را مانند مسایل جنسیتی  حکومتداری ، طرح و انکشاف پلان های عملی کاری و رهبری را از لحاظ بین المللی مورد بحث قرار داده ، معلومات های مختلف به اشتراک کننده ها به ارتباط اینکه چگونه میتوان پروژه ها و پالیسی های که اساس تساوی جنسیتی در ان در نظر گرفته شود طرح و عملی نمود.

خانم میهوکو کومه موتو ، رئیس دفتر یونیتار در هیروشیما گفت « با توجه به سال ۲۰۳۰ ، افغانستان گام های موثر را برای بدست اوردن اهداف انکشافی متداوم برداشته است ، اما نمیتوان به سادگی فرض نمود که این اهداف بدون اشتراک خانم ها در تمام عرصه ها بدست خواهد امد.  گروپ بیست نفری خانم های علاقمند به اموزش منحیث رهبران با استعداد ، با علم و مهارت های عصر نوین مجهز گردیده اند که میتوانند با استفاده از شبکه ایجاد شده قدم های مثبت به طرف انکشاف متداوم ، صلح ، ترقی و قدرتمند ساختن تمام مردم در افغانستان بکوشند.»

« من توانستم بیاموزم که چطور میتوان در یک تیم که اشخاص به طور مختلف فکر میکنند ، به شکل موثر کار نمود » خانم تمنا فریور منیجر زون در اطاق های تجارت و صنایع زنان  همچنان اضافه نمود «چطور میتوان در تنوع کار نمود موضوع مهمی است که من از این سفر اموختم ».

در محفل اختتامیه برنامه ، یک اشتراک کننده از دیگر اشتراک کننده ها تقاظا نمود تا پیام شان را با یک اواز به شکل دسته جمعی چنین بیان دارند ( ما تغیر میاوریم ).

 صباح الدین سکوت

ممکن است شما دوست داشته باشید