روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

روی چگونگی راه های جلوگیری از آلودگی هوا، بحث صورت گرفت

نشستی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام روزپنجشنبه به منظور بحث روی چگونگی جلوگیری از آلودگی هوا به اشتراک مسئولین ادارۀ ملی محیط زیست افغانستان و نمایندگان سایر ارگان های مربوطه، دایر گردید.در این نشست که در قصر چهارچنار ارگ برگزار شد ابتدا رئیس جمهور از کار کمیسیون جلوگیری از آلودگی هوا ابراز نارضایتی کرده، گفت که من شخصاً ریاست این کمیسیون را به عهده می گیرم.  رئیس جمهور گفت که در ده روز نخست، در هر دو روز جلسات منظم در بخش های مختلف تدویر یابد و پلان واضح برای نجات مردم از آلودگی هوا طرح گردد و در ختم هر جلسه اقدامات عاجل برای ده روز آینده روی دست  گرفته شود.بعداً انجنیر عزت الله صدیقی معین مسلکی ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست، گزارش خویش را در خصوص تطبیق پلان های عمل در راستای جلوگیری و کاهش آلودگی هوا ارائه کرد.  

وی در رابطه به وضعیت آلودگی هوا در سال جاری، سیستم نظارت از کیفیت هوا و کارکردهای شان در مورد بهبود کیفیت هوا صحبت نمود.

صدیقی پیشنهادات خویش را در خصوص یک روز رخصتی بیشتر در هفته صرف در زمستان، تنظیم رفت و آمد موتر های کلان باربری در کابل کمپاین آگاهی دهی و استفاده از ماسک ها، ثابت نگهداشتن قیمت و کیفیت گاز مایع بخاطر کاهش استفاده از ذعال سنگ، تامین برق درازمدت، ایجاد سیستم نظارت هوا، نظارت سیستم تسخین اپارتمان ها، ایجاد سیستم ترانسپورت عامه و غرس نهال و مراقبت از نهال ها به جلسه ارائه کرد.

بعداً امرالله صالح معاون اول تیم دولت ساز به عنوان رئیس روند سبز افغانستان در خصوص جلوگیری از آلودگی هوا صحبت نمود.

وی سوختاندن تایرهای کهنه به ویژه در حمام ها و استفاده از ذغال سنگ بی کیفیت را از عوامل عمدۀ آلودگی هوا در جریان زمستان دانست و خواهان جستجوی مواد بدیل سوختی برای تسخین گردید.

سپس وحید عمر مشاور ارشد رئیس جمهور در امور روابط عامه و ستراتیژیک، شاه زمان میوندی رئیس ادارۀ ملی محیط زیست و نمایندگان سایر ادارات مربوطه، نظریات و پیشنهادات شان را در خصوص چگونگی جلوگیری از آلودگی هوا شریک ساختند.رئیس جمهور غنی پس از استماع نظریات و پیشنهادات آنان، گفت که ادارۀ محیط زیست بخاطر خریداری دستگاه های سنجش آلودگی هوا، پیشنهاد خویش را ارائه نماید تا پول آن از سوی وزارت مالیه پرداخته شود.

رئیس جمهور گفت که در جلسۀ آینده، پیشنهادات تان را در خصوص شهرک های که باعث مشکل آلودگی هوا گردیده اند، ارائه نمایید. وی افزود که با مالکین این شهرک ها و همچنان داش های خشت که مشکل آلودگی هوا را ایجاد کرده اند صحبت نموده، راه های حل در مدت ده روز ضم یک پیشنهاد منظم آورده شود.

رئیس جمهور غنی خاطرنشان کرد که شهرک ها پیشنهادات استفاده از انرژی آفتابی را نیز ارائه نمایند و جلو آن عده شهرک های که از ذغال سنگ غیر معیاری و فلترناشده استفاده می‌کنند، گرفته شود.

رئیس جمهور همچنان گفت که یک هیئت موظف گردد تا ابعاد مختلف استفاده از ذغال سنگ را مورد بررسی قرار دهد و در حمام ها باید از گاز استفاده صورت گیرد.

رئیس جمهور غنی افزود که پیشنهاد خریداری ماسک ها باید ترتیب گردد و اطمینان حاصل شود که ماسک ها با کیفیت باشند و در چهار ماه آینده عوامل اساسی آلودگی هوا نیز تشخیص گردد.

رئیس جمهور گفت که وزارت مالیه در تعرفۀ موترها تغییر بیاورد و وزارت ترانسپورت اتحادیه باربری را تشکیل دهند. وی همچنان در قسمت سرسبزی و غرس نهال ها گفت که در مدت بیست روز، طرح خویش را در قسمت جنگلات ارائه نمایند و مسئله سیل بُرها را نیز حل کنند.

رئیس جمهور در اخیر سخنانش گفت که باید تمرکز واضح ما در سه ماه آینده روی اقدامات عملی که نتایج واضح را در قبال داشته و در هر ماه برای شهروندان کابل مژدۀ جدید در خصوص جلوگیری از آلودگی بدهد داشته باشیم.

ممکن است شما دوست داشته باشید