روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

رویـدادهـای مهـم کشـور

بر بهبود وضعیت زندگی زنان در پنجشیرتاکید شد

برنامه آموزشی یی جهت کاهش خشونت علیه زن دیروز در بازارک مرکز ولایت پنجشیر برگزارشد.  این برنامه از سوی اداره انکشافی ایالات متحده امریکا درهماهنگی با ریاست امور زنان پنجشیربا شرکت متنفذان، علما، روسای ادارات دولتی وزنان به هدف جلب توجه به کاهش خشونت علیه زنان برگزار شد.

خاطره شیخانی رئیس امور زنان پنجشیر گفت که درین برنامه در رابطه به تعریف خشونت، جندر، انواع خشونت وراه های جلوگیری ومهار ساختن پدیده زشت خشونت درجامعه بحث وتبادل نظر صورت گرفت وشرکت کنندگان متعهد شدند که در راستای بهبود زندگی زنان کارخواهند کرد ودر محو خشونت علیه زنان بذل مساعی به خرچ خواهند داد.

موارد خشونت علیه زنان با نقاشی دیوار های شهر هرات بیان شد

در این روزها تصاویر نقاشی شده روی برخی دیوارهای سطح شهر که سخن از خشونت علیه زنان دارد، دیده می‌شود.

این نقاشی‌های روی دیوار را شماری از نقاشان فعال هرات، به ابتکار و همکاری ریاست امور زنان، در نقاط مختلف شهر به هدف محو خشونت علیه زنان به معرض دید قرار داده اند. سهیلا صبری مدیر ارتباطات و آگاهی عامه ریاست امور زنان  دیوار نگاری‌های انجام‌شده در سطح شهر را یکی از برنامه‌های کازار شانزده روزه آن ریاست به مقصد زدودن خشونت علیه زنان در میان جامعه خواند.

وی می‌گوید که این کار زار شانزده روزه در پنج بخش تطبیق شده که بیشتر آن‌ها جنبه آگاهی‌دهی و ایجاد انگیزه برای شهروندان جهت محو خشونت علیه زنان و گسترش هم‌پذیری و الفت در میان خانواده‌ها و جامعه داشته است.

به گفته صبری این کارزار در ولسوالی‌های انجیل، گذره و کرخ ولایت هرات در بخش‌های مختلف تطبیق شده است که بصورت تخمینی حدود ۱۰هزار نفر از این جریان مستفید شده اند. در عین حال شهروندان هرات نیز با تماشای این نقاشی‌ها بر این باور اند، که دیوارنگاری‌ها می‌تواند پیامدهای مثبت و خوبی در میان جامعه به جا بگذارد؛آنان می‌گویند: با به نمایش گذاشتن این نقاشی‌ها در دید عموم، تاثیرات آن نیز همگانی است.

تاسیسات زیربنایی تخریب شده درننگرهار بازسازی می شود

حکومت تلاش دارد تا تاسیسات زیر بنایی تخریب شده در حمله های هراس افگنانه در ولایت ننگرهار را بازسازی کند.

درگام نخست قراراست ده ها پروژه زیر بنایی تخریب شده در ولسوالی های شش گانه شینوار بازسازی شود.

این تاسیسات ازبودجه دولت و ازطریق وزارت احیا و انکشاف دهات بازسازی می شوند. مجیب الرحمان ضیا رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت ننگرهار به آژانس باخترگفت ” سروی اززیان های وارد شده به تاسیسات زیر بنایی در ولسوالی هایشش گانه شینوار پایان یافته و اکنون کار های عملی روی بازسازی آن آغازمی گردد.”

اوگفت تاسیسات زیر بنایی تخریب شده در حمله های هراس افگنانه شامل شفاخانه ها ، سرک و پل و پلچک ، مکتب ها و دیگر نهاد های تعلیمی و زمین هایکشاورزی و تاسیسات زراعتی چون کانال ها می باشد.

با این حال روستا نشینان به ویژه کشاورزان در ولسوالی های شش گانه شینوار ننگرهار از اینکه دولت اقدام به بازسازی تاسیسات تخریب شده زیر بناییمی کند خوشحال اند. حضور گروه های هراس افگن ازجمله طالبان و داعش در بخش هایی از شینوار و حمله های آنان ، باعث تخریب ده ها تاسیس زیر بنایی شده است ؛ تاسیساتیکه زندگی روزمره روستا نشینان را سهل ساخته بود.

درحال حاضر بیشترین بخش های ولسوالی های شش گانه شینوار ازوجود هراس افگنان پاکسازی شده است و مردم با وجود چالش های اقتصادی و محیطی زندگی شان را ازسر گرفته اند.

انجمن باغداران  توت خنجان ایجاد شد

انجمن باغداران توت در ولسوالی خنجان از جانب پروژه ملی باغداری وزارت زراعت در همکاری با ریاست زراعت بغلان ایجاد شد.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر محمد غلام ملا خیل مسئول پروژه ملی باغداری وزارت زراعت گفت که این انجمن با سه صد عضو ایجاد شد و رئیس مصارف و منشی آن نیز ازبین اعضا تعیین گردید.

ملا خیل گفت که این انجمن بنا بر خواست باغداران ولسوالی خنجان ایجاد شده است ودر نظر است که انجمن دهقانان  فالیزکار و باغداران سیب و سایر میوه در اکثر ولسوالی های بغلان ایجاد گردد

او گفت که هدف از ایجاد انجمن باغداران توت  بلند بردن سطح کیفیت محصولات باغی ،ایجاد بازار های مناسب برای فروش و انسجام هرچه بیشتر باغداران میباشد .

باشنده های سه ولسوالی بغلان خواستاربازسازی کوتل پلفی اند

باشنده های ولسوالی های خوست،گذرگاه نوروفرنگ بغلان از مشکلات رفت وآمد درکوتل دشوار گذر پلفی شکایت دارند.

کوتل پلفی یا(پی فیل) که سه هزاروهفتصد متر ارتفاع ونودوشش گولائی دارد درایام برفباری همیشه متاثراز اوضاع جوی میباشدکه نیاز مبرم به بازسازی مجدد،اعمار دیوار های استنادی، جغل اندازی وهموارکاری،احداث جویچه ها وپهنا سازی سرک این کوتل دارد.

حاجی میرزا محمد راننده موترلاری کامازویکی از باشنده های ولسوالی گذرگاه نورکه موترش دراین کوتل از جاده منحرف وچپه شده است درمصاحبه یی با آژانس باخترگفت:افزون برخرابی سرک از تنگی ولسوالی نهرین الی کوتل پلفی ازمشکلات دیگری است که راننده ها وباشنده های سه ولسوالی یاد شده را مواجه ساخته است. مرزا محمد میگوید این معبر کوهستانی ودشوار گذر ولسوالی های خوست،گذرگاه نوروفرنگ را با مرکزبغلان وصل میکندکه فاقددیوار محافظتی میباشد وبیشتر باعث سقوط وسایط ترافیکی به پائین کوتل وسبب تلفات جانی ومالی به باشنده های محل میشود. او اضافه کرد با باریدن برف وباران این کوتل به روی ترافیک مسدود میشود واکثر راننده ها که مسافران واموال تجارتی‎رابه آن ولسوالی ها انتقال میدهند از دولت ومقامات میخواهند تا درزمینه رفع مشکلات شان ازین ناحیه رسیدگی کنند.

انجنیربرهان الدین شینواری رئیس فواید عامه بغلان باتائید مشکلات درکوتل پلفی گفت که ساخت دیوار های محافظتی،احداث سرک جدید نهرین تاکوتل پلفی شامل برنامه کاری آن ریاست درسال ۱۳۹۸میباشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید