روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

رویـدادهـای مهـم کشـور

کمک هندوستان به بیش از هزارخانواده نیازمند درننگرهار

هندوستان به بیش از هزارخانواده نیازمند درولایت ننگرهار گندم کمک کرد.

دراین دور برای هرخانواده نیازمند چهارده سیر گندم توزیع شد.

دفتر رسانه های ولایت ننگرهار با پخش خبرنامه یی می گوید که در تازه ترین کمک های هند ، دیروز  وامروز برای بیش از هزارخانواده سه صدو چهل ویک تن گندم توزیع شده است.

خبرنامه می افزاید که بیشترین این خانواده ها ، باشنده های حصارک و مومند دره اند ؛ خانواده هایی که بیشتر از حضور داعش وطالب مجبور به ترک خانه های شان شده اند.

تلاش برای اسکان موقت بیجا شده های داخلی درهرات

طرح اسکان موقت بیجاشد گان داخلی درولایت هرات ازسوی ولایت هرات منظورشد.

براساس این طرح قراراست محل مناسبی غرض اسکان موقت بیجاشد گان داخلی ایجاد وکمک های بشردوستانه زیرنظرمقامات دولتی وموسسات به افراد مستحق واقعی توزیع شود.

محمد آصف رحیمی والی هرات درجمع روسا ومسولان ادارات ذیربط بااعلام  این مطلب که اسکان بیجاشد گان داخلی درین کمپ به صورت موقت صورت میگیرد گفت ریاست های ذیربط مکلف هستند همزمان بااسکان بیجاشده گان طرح بازگشت شان به مناطق اصلی زند گی شان را نیزروی دست گیرد.

گفته میشود ، نزدیک به یک هزارو دوصد خانواده ازبیجاشد گان داخلی که به هرات آواره شده اند به گونه داوطلبانه آماده بازگشت به مناطق اصلی شان میباشند.

رییس امور مهاجرین هرات میگوید اجرای این طرح از پراگند گی حضور بیجاشد گان در ولسوالی ها ومناطق شهری جلوگیری می نماید.

نادم تاکید دارد که  تمام افراد ساکن اردوگاه موقت ،ثبت وراجستر وکمک های بشردوستانه برای شان توزیع می شود.

درهمین حال معاون شورای ولایتی نیزازاجرای این طرح حمایت نمود وتاکید کرد که باید بیجاشد گان از سایر مناطق نیزجمع آوری وبه این اردوگاه اسکان داده شوند.

براساس هدایت ولایت درین جلسه هیئتی توظیف شد تا محل احداث این کمپ را درولسوالی کرخ ثبیت وزمینه انتقال بیجا شد گان را فراهم سازند.

این کمپ درمربوطات ولسوالی کرخ ودر اراضی مربوط به ریاست حج اوقاف در ساحه وسیعی اعمار میشود .

آغازعملیات ضد هراس افگنی درلغمان

عملیات ضد هراس افگنی درولایت لغمان بامداد دیروزآغازشد.

این عملیات به اشتراک صدها نظامی اردو و پولیس راه اندازی شده است.

مقامات ارشد نظامی درشرق کشور می گویند که دراین عملیات نظامی تلاش دارند ، شاهراه علیشنگ دولت شاه را ازوجود هراس افگنان پاکسازی کنند.

این درحالیست که این شاهراه دراین اواخر گواه حضور و فعالیت گسترده طالبان بوده است.

هراس افگنان دراین شاهراه هر ازگاهی به آزار و اذیت مسافران ونیز حمله برنظامیان وغیرنظامیان می پردازند.

دفتر رسانه های قول اردوی سیلاب با پخش خبرنامه یی می گوید که دراین عملیات نظامیان اردو ، پولیس حضور دارند و می کوشند تا شاهراه علیشنگ- دولت شاه راازوجود هراس افگنان پاکسازی کنند.

چهارپروژه زراعتی درپروان به بهره برداری رسید

چهارپروژه زراعتی که به هزینه سه صدو پنجاه هزار دالر امریکایی درولایت پروان عملی شده است، دیروز به بهره برداری سپرده شد.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر، عبدالوهاب خلیلزاد رییس زراعت وآبیاری پروان گفت که این پروژه ها شامل ساخت دو مرکز ماشین های تولیدکننده تخم های اصلاح شده برای کشت، بازسازی کانال آبیاری تتمدره و ساخت مرکز جمع آوری شیر برای مالداران میباشدکه به هزینه سه صدو پنجاه هزار دالر امریکایی ازسوی برنامه کلپ وزارتزراعت، آبیاری و مالداری تطبیق شده است.

فضل الدین عیار والی پروان این پروژه ها را برای مردم مهم خواند و از شرکت های تولیدکننده تخم های اصلاح شده خواست تا ازاین ماشین ها استفاده کنند و درحفظ ونگهداشت آن کوشا باشند.

یک تن از دهقانان به نمایندگی از دیگران افتتاح این پروژه ها را یک اقدام نیک خواند و گفت که استفاده ازاین ماشین آلات تولیدات زراعتی و لبنی را درپروان افزایش  خواهد داد.

ممکن است شما دوست داشته باشید